Min side Meld fra
Kontakt oss

#bærekraft25

Fredrikstad kommune skal i årene fram til 2025 jobbe for at kommunen skal få en bærekraftig kommuneøkonomi.

Gjennom program #bærekraft25 skal kommunen sikre en drift i økonomisk balanse og samtidig etablere økonomisk handlingsrom til nødvendig styrking og utvikling av kommunens tjenester, vedlikehold og nye investeringer.

På denne siden finner du informasjon om programmet og hvordan er det er organisert. 


Bakgrunn

Fredrikstad kommune står overfor et økende gap mellom inntekter og utgifter. For å ha en sunn kommuneøkonomi må inntektene være høyere enn forbruket. For å få til det er det noen sentrale elementer som må spille på lag:

  • De årlige driftsresultatene må sørge for at kommunen kan finansiere morgendagens behov
  • Gjeldsnivået må holdes på et nivå som gjør at kommunen har nok midler til løpende drift. Kommunen må, for eksempel, kunne tåle en renteoppgang
  • Kommunen må også ha nok penger tilgjengelig til å kunne håndtere kortsiktige svingninger i rammebetingelser og behov

I 2020 ble resultatet et merforbruk på 22,4 millioner kroner. Dette dekket kommunen opp ved å bruke av oppsparte midler. Men, hvis kommunen ikke gjør noe med den økonomiske situasjonen framover, styrer Fredrikstad mot et merforbruk og årlig underskudd på ca. 300 millioner kroner i 2025.
 

Tiltak for en bærekraftig kommuneøkonomi 

For å kunne drive bærekraftig bør Fredrikstad kommune gå med minimum 1,75% i årlig overskudd. I kroner og øre betyr det ca 150 millioner. For å oppnå et driftsresultat på ca. 150 millioner kroner i 2025 må vi gjøre en rekke tiltak:

  • Vi må finne tiltak som dekker opp for det merforbruket vi har i driften i 2020, dvs. ca. 77 millioner kroner
  • Vi må gjennomføre de tiltakene som allerede ligger i gjeldende økonomiplan på 116 millioner kroner
  • Vi må finne tiltak for ca. 130 millioner kroner som ligger i økonomiplanen som det ennå ikke er identifisert tiltak for
  • Til slutt må vi finne ytterligere tiltak for ca. 150 millioner kroner for å imøtekomme kravet om en driftsmargin på 1,75% eller mer

Kort sagt betyr det at Fredrikstad kommune totalt må spare opp mot 500 millioner kroner på driften de neste fire årene. Dette er krevende, og det vil påvirke store deler av kommunen. Det angår innbyggere, ansatte og politikere. Sparetiltakene organiseres som prosjekter i de ulike seksjonene. Alle disse prosjektene settes sammen til et program – kalt #bærekraft25.
 

Organisering

#bærekraft25 utføres på oppdrag fra bystyret, og følges tett av formannskapet og administrasjonsutvalget.

Programmet er organisert slik at programstyret er det overordnede beslutnings- og styringsorganet som legger fram saker til politisk behandling. Programkontoret støtter opp og sørger for framdrift, mens seksjonene selv har en egen programorganisasjon som skal ivareta framdrift i programmet i egen seksjon. Dette er bygd opp på samme måte som kommunens programstyre.

Programstyret består av kommunedirektørens ledergruppe og representanter for LO kommune, UNIO, Akademikersammenslutningen og HVO.

Programmet innebærer systematisk arbeid for å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak. #bærekraft25 har en bred tilnærming til valg av tiltak og følger opp tiltak som er forventet å gi en økonomisk effekt i planperioden.
 

Spørsmål? 

Har du spørsmål om #bærekraft25 kan du kontakte:

Praktiske spørsmål kan rettes til programkontoret v/Maria Mørk eller Torild Marie Nilsen. 

Sist oppdatert: 09. juni 2021