Min side Meld fra
Kontakt oss
Byggesakgebyrer (fra 5.5.22)

Disse gebyrene ble vedtatt av bystyret 05.05.2022. Alle saker mottatt etter denne datoen faktureres etter disse gebyrene. For saker mottatt før denne datoen, gjelder satsene i egenbetalingsheftet.   

Dette er en forenklet oppsummering av gebyrene. For mer informasjon og forklaringer, se: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1  

 

Forhåndskonferanser og møter

Faktureres når møtet er avholdt.

 • Gebyr for forhåndskonferanse: 4860 kroner per forhåndskonferanse.  


Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle mottatte saker. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet, størrelse m.m. Grunngebyret faktureres etter at kommunen har mottatt søknaden. Ferdigattester som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt, inngår også i grunngebyret.

 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 2 950 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 3 640 per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 2 120 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 2 810 kroner per søknad  

 

Fakturering etter medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven, som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Dersom kommunen behandler saker som åpenbart vil føre til ekstraarbeid utover det som er forventet arbeidsmengde for sakstypen, skal det betales grunngebyr og timepris for medgått tid. Kommunen vil informere tiltakshaver på forhånd om at hjemmelen for timepris vil benyttes. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Dette faktureres løpende. 

 • Gebyr for medgått tid til bygge- og delesaker: 1080 kroner per time  

Maksgebyr

For bygge- og delesaker kan det maksimalt beregnes et samlet gebyr per tiltak på 300 000 kroner.  

 

Mangelbrev

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig skal det betales et gebyr for hvert utsendt mangelbrev. Dette kan være mangler som manglende eller mangelfullt nabovarsel, tegninger (plan, snitt og fasade), situasjonskart, ansvarsdekning, dispensasjonssøknad, gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak), signering av tiltakshaver og/eller søker eller arealopplysninger. Dette faktureres når mangelbrev er sendt. ·        

 • Gebyr for utsendt mangelbrev: 1285 kroner per mangelbrev  

 

Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse 

 • For første boenhet: 15 120 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 2 til 4: 4 320 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 5 til 10: 3 240 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 11 til 20: 2 700 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 21: 1 620 kroner boenhet per bygg  

 

Tilbygg, påbygg eller underbygging til bolig- og fritidsbebyggelse 

 • Bruksareal inntil 15 m²: 9 940 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 16 og 50 m²: 14 905 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 51 og 150 m²: 18 630 kroner per søknad
 • Bruksareal lik eller over 151 m²: 23 290 per søknad

 

Oppføring, frittstående garasje, uthus, anneks, naust mv. ·       

 • Bruksareal inntil 50 m²: 9 720 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 51 og 70 m²: 13 770 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 71 og 300 m²: 20 655 kroner per tiltak ·
 • Bruksareal lik eller over 301 m²: 25 820 kroner per tiltak  

Andre konstruksjoner og anlegg 

 • Oppføring eller utvidelse av brygge med inntil 2 båtplasser: 10 260 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge fra 3 til 10 båtplasser: 14 580 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge per båtplass over 10: 540 kroner per båtplass
 • Damanlegg: 21 060 kroner per tiltak
 • Støyskjerm, svømmebasseng, mindre dammer, levegg, gjerder, lysmaster, tribuner, ballbinge m.m:  12 420 kroner per tiltak ·
 • Forstøtningsmur mindre enn 15 m lengde og 1,5 m høyde: 8 100 kroner per tiltak
 • Forstøtningsmur større enn 15 m lengde eller 1,5 m høyde: 12 420 kroner per tiltak  

Tiltak på eksisterende bebyggelse 

 • Mindre fasadeendring: 8 640 kroner per søknad
 • Større fasadeendring: 13 500 per søknad
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c: 9 180 kroner per tiltak ·
 • Bruksendring til boligformål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse, per boenhet (se forskrift for mer informasjon)
 • Bruksendring mv. til annet formål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer, per bygg (se forskrift for mer informasjon)
 • Sammenføyning av bruksenheter i bolig: 4 540 kroner per søknad    

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner   

 • Ventilasjons-/slokke-/antenneanlegg/, heis, trappeheis og lignende: 4 560 kroner per tiltak
 • Skorstein og hulltaking i brannskille: 4 560 kroner per tiltak ·   
 • Endring i bygningers bærekonstruksjoner: 4 560 kroner per søknad
 • Lehus, sykkelstativ, -hotell og andre typer bymøbler og andre utendørs installasjoner: 5 615 kroner per søknad ·     
 • Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen: 5 615 kroner per søknad
 • Pullerter og andre sikringstiltak: 5 615 kroner per søknad ·       
 • Statuer, minnesmerker og andre kunstverk: 5 615 kroner per søknad  

Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer

Se forskrift om gebyrer for fullstendige satser på: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1

 • Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219 ·     
 • Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229; 323
 • Lager-, landbruksbygg, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249; 421-439 
 • Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Bygningstype: 311-322; 329-429; 441-449; 710-829 ·
 • Hotell, motell, hybelhus og andre bygg for overnatting og servering Bygningstype: 511-539
 • Idrett-, undervisning- og kulturbygg ol. Bygningstype: 611-679; 830-840    

Søknadspliktige tiltak knyttet til vann- og avløp

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret etter § 3-9-8 b. ·     

 • Stikkledninger, vannledninger og avløpsledninger pr. påbegynt 200 løpemeter: 4 050 kroner per 200 lm
 • Separate avløpsanlegg: 5 670 kroner per eiendom   VA-anlegg for fritidsbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 3 780 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 620 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 1 080 kroner per enhet   VA-anlegg for boligbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 3 240 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 080 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 540 kroner per enhet  

Andre søknadspliktige tiltak 

 • Skilt og reklame: 5 670 kroner per tiltak
 • Skiltplan: 7 830 kroner per plan
 • Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år: 9 720 kroner per tiltak
 • Midlertidige skolebrakker eller lignende: 12 960 kroner per enhet
 • Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng og vesentlig terrenginngrep: 9 720 kroner per søknad
 • Mudring og terrenginngrep i sjø: 9 720 kroner per søknad ·       
 • Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg uten avfallsplan inntil 100 kvm: 7 560 kroner per tiltak
 • Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med avfallsplan over 100 kvm: 9 180 kroner per tiltak
 • Mindre anlegg av vei inntil 100 løpemeter, parkeringsplasser inntil 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (inntil 1 000 m²): 9 180 kroner per tiltak
 • Større anlegg av vei over 100 løpemeter, parkeringsplasser større enn 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (over 1 000 m²): 12 960 kroner per tiltak
 • Torg og møteplasser: 7 560 kroner per tiltak  

Dispensasjoner og fravik  

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon.   

 • Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk: 2 430 kroner per fravik
 • Mindre dispensasjoner frareguleringsplan/kommuneplan og bestemmelser for tiltak etter § 20-2: 7 560 kroner per søknad 
 • Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner: 14 580 kroner per søknad ·       
 • Tillegg forsøknad som krever dispensasjon i både 100-meters beltet og LNF-område: 10 800 per søknad
 • Tillegg for ekstern høring: 2 590 kroner per søknad
 • Tillegg per dispensasjonsforhold utover den største: 7 560 kroner per dispensasjon

Andre tillegg 

 • For saksbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø skal det betales tilleggsgebyr: 5 080 kroner per søknad
 • Godkjenning av selvbyggeransvar (SAK § 6-8): 865 kroner per søknad ·
 • Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4: 1 730 kroner per foretak  

Registreringsgebyr  

For tiltak etter plan- og bygningsloven som må saksbehandles eller meldes til kommunen skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeidet som må gjøres i matrikkelen. 

 • Registreringspliktige tiltak 1 210 kroner per bruksenhet ·       
 • Registreringspliktige tiltak hvor elektronisk skjema er sendt inn 0 kroner pr bruksenhet  

Endring av tillatelse  

Det kan bare søkes om endringstillatelse før det er utstedt ferdigattest. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som en ny sak skal det betales fullt gebyr.

 • Ved søknad om endring, betales 30 % av satsene etter § 3-9 (se forskrift) per søknad  

Igangsettingstillatelse   

 • For tiltak som søkes i flere trinn skal det betales gebyr for igangsettingstillatelse (IG): 3 350 kroner per tillatelse  

Ferdigstillelse

For saksbehandling etter plan- og bygningsloven er ferdigattest inkludert i gebyret.

 • Midlertidig brukstillatelse: 2 915 kroner per søknad ·     
 • Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt: 6 480 kroner per søknad
 • I saker der ferdigattest ikke var inkludert i opprinnelig gebyr: 1 295 kroner per søknad      

 

Sist oppdatert: 14. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


.