Min side Meld fra
Kontakt oss

Viktig milepæl for bypakka

Fredag la regjeringen fram forslaget til fase 2 for Bypakke Nedre Glomma. – Dette er godt nytt for innbyggere og næringsliv i Fredrikstad og Sarpsborg, sier Siri Martinsen, leder av styringsgruppa for Bypakka og ordfører i Fredrikstad kommune.

I fase 2 skal det settes i gang fire store veiprosjekter:

Rv. 22 Hafslund – Dondern (Sarpsborg)
Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen (Fredrikstad/Sarpsborg)
Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg
Ny bru over Glomma i Fredrikstad

I tillegg skal det settes i gang en rekke mindre prosjekter som skal gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister, gående og for kollektivtrafikken. Dette kalles programområdetiltak.
Bypakke Nedre Glomma fase 2 har en total kostnadsramme på 9 155 millioner kroner (i 2022-kroner).

-I dag står bussen i samme kø som bilene, og det kan være utrygt å sykle. Da er det ofte vanskelig å la bilen stå. Jeg er glad for at vi nå kommer videre med å utvikle et fremtidsretta transportsystem i Fredrikstad og Sarpsborg, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

Fase 1 besto av prosjektet rv. 110 Ørebekk – Simo i Fredrikstad, samt en rekke kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg ble det satt av midler til planlegging av programområdetiltak for fase 1 og prosjekter i fase 2.

Skal gi stort løft
Målet med Bypakka er å løse de største transportutfordringene i Nedre Glomma. Gjennom prosjektene i porteføljen skal infrastrukturen få et stort løft. Dette er et viktig virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet, som betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Nullvisjonen for at det innen 2050 skal være 0 hardt skadde og drepte i trafikken er også en målsetting for Bypakka.

-Prosjektene i fase 2 vil gi bedre fremkommelighet for næringstransport og buss, og det vil bidra til en bedre og enklere hverdag for innbyggerne. Utbyggingene vil være et viktig virkemiddel for å gi regionen den utviklingen vi trenger, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Nå kan byggingen snart starte opp
-Nå har regjeringa lagt fram sin sak for Stortinget, som vi regner med at vil bli behandlet utover våren. Da er Bypakka behandlet både i kommunene, fylkeskommunen og i Stortinget og prosjektene kan etter hvert starte opp som planlagt, forteller daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Det ligger an til byggestart for rv. 22 Hafslund – Dondern i Sarpsborg i slutten av 2024. I 2024 blir det i tillegg oppstart for flere av programområdetiltakene som vil gi et bedre tilbud for de som sykler, går eller reiser kollektivt.

Bompengeinnkrevingen starter i begge byene tidlig i 2024.

Sist oppdatert: 27. januar 2023