Min side Meld fra
Kontakt oss

Stramme rammer og tydelige prioriteringer

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold presenterte onsdag 25. oktober forslag til budsjett 2024 og handlingsprogram 2024–2027, for formannskapet i Fredrikstad kommune.

Nina Tangnæs Grønvold– Fredrikstad skal være et samfunn hvor det er godt å leve, godt å skape og godt å møte framtiden. For å oppnå dette må vi møte og tilpasse oss de endringene og utfordringene som samfunnsutviklingen bringer med seg, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Trangere økonomiske tider, en aldrende befolkning, vedlikeholdsetterslep og redusert tilgang på arbeidskraft, osv. medfører behov for mer effektiv kommunal forvaltning og drift, og vi må ta noen tøffe prioriteringer. Kommunens oppgaver øker både i volum og kompleksitet, uten at ressursene øker i samme takt. Da må vi sammen lete etter nye løsninger på de utfordringene vi ser i horisonten, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Lenker:


En aldrende befolkning

Innen to år vil vi oppleve et markant demografisk vendepunkt i Fredrikstad: For første gang i vår historie vil antallet eldre over 65 år overstige antallet unge under 20 år. Denne utviklingen innebærer mer enn bare økte behov innen helse- og omsorgstjenestene; den vil også ha store konsekvenser for økonomi og prioriteringer i kommunen vår.

Vekst i brukerbehovene, kombinert med strammere økonomi, gjør det nødvendig å foreta både en dreining av tjenestene og tydelige prioriteringer. Vi vil arbeide videre for å utvikle gode tjenester nært hjemmet. Dette gjøres ved å videreutvikle tjenester som er fleksible, ambulante og kan tilpasses den enkeltes behov, på et lavest mulig innsatsnivå.

Velferdsteknologi er viktige verktøy som vi må ta i bruk i større grad, og som må vurderes som et naturlig førstevalg når behov for tjenester oppstår. Bruk av flere teknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og egenmestring for innbyggerne våre, ved at den enkelte i større grad klarer seg selv i hverdagen.


Områderettet innsats og en mer aktiv befolkning
Levekårskartleggingen fra 2022 bekrefter forskjeller mellom de ulike levekårssonene i kommunen, og forskjellen mellom ulike områder øker. For å bedre møte noen av de sosiale utfordringene kommunen står overfor, har bystyret vedtatt en strategi for områdesatsing, og at det skal etableres et program som skal bidra til en bedre samordning og tilpasning av tjenester for befolkningen i de levekårsutsatte områdene i Fredrikstad.

Bystyret har lagt til grunn tre satsingsområder; oppvekst og utdanning, bo- og nærmiljø, samt sysselsetting. Med bakgrunn i dette plan- og rammeverket har Fredrikstad kommune søkt staten om tilskuddsmidler, og fått tilsagn om 5 millioner kroner årlig i en fireårsperiode.

Kommunens arbeid med å tilrettelegge og stimulere til en mer fysisk aktiv befolkning, gjennom det eksisterende programmet Aktive Fredrikstad, planlegges integrert i det områderettede arbeidet.

Klimatilpasning
Ekstremværet Hans ble en påminnelse om hva vi kan forvente oss mer av framover. Som kommune må vi oppdatere våre analyser og planer, i tråd med klimaendringene. Infrastruktur, som veier, bruer, og vann- og avløpssystemer, må dimensjoneres for å møte et villere klima. I Fredrikstad er vi godt i gang med arbeidet. I løpet av fjoråret la vi 6 310 meter vannledninger og 9 095 meter avløpsledninger. Dette utgjorde en investering på 230,8 millioner kroner i kommunens vann- og avløpsnett.

Samtidig som vi jobber for å tilpasse oss konsekvensene av klimaendringer, må vi jobbe for å begrense dem. Det er satt ambisiøse mål i klimabudsjettet, og arbeides målrettet med å realisere dette. Økt tilrettelegging for gående og syklende videreføres, det er økte krav til kildesortering og mer fokus på gjenbruk. Vedtatt plan fra avfall til ressurs legger føringer for arbeidet på avfallsområdet, med mål, innsatsområder og tiltak for kommunens arbeid med Handlingsprogram 2024–2027 og Årsbudsjett 2024 – kommunedirektørens forslag sirkulære avfallsløsninger i perioden fram til 2030.

Byggforvaltning
Flere kommunale formålsbygg, som skoler og sykehjem, har et stort vedlikeholdsetterslep. Manglende vedlikehold kan utløse akutte driftshendelser, som potensielt vil gi store kostnader. Det legges opp til økt satsing på vedlikehold av formålsbygg i perioden, og foreslås å sette av midler på et eget fond til styrking av det løpende vedlikeholdet.

Kommunen leier inn flere større bygninger til kommunalt bruk. Det ligger et potensial i mer effektiv utnyttelse av arealene. Arbeidet med optimalisering av kommunens arealbruk videreføres i planperioden, som en del av arbeidet med å oppnå økonomisk bærekraft. Redusert arealbruk av både eide og leide bygg skal gi økt handlingsrom til å ivareta kommunens eiendomsportefølje.

Endringer i kommuneorganisasjonen
Mange norske kommuner har i løpet av de siste årene vært igjennom kommunesammenslåinger. I denne prosessen har de også gjort endringer i måten de er organisert på, for å tilpasse seg utfordringsbildet og møte framtiden best mulig. I Fredrikstad har vi ikke hatt en helhetlig gjennomgang av organisasjonsstrukturen siden 1994.

Bystyret har besluttet å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang. Gjennom å justere og fornye måten kommunen er organisert på, vil vi øke mulighetene for å nå våre mål, samtidig som vi ruster oss for å håndtere framtidige utfordringer. Organisasjonsendringene skal legge til rette for at kommunen styrker innsatsen på de områdene hvor behovet er størst, og for en effektiv forvaltning av økonomi og medarbeidere. Kommunens sentrale staber har en ledende rolle i dette omstillingsarbeidet.

Østfold
Fra 1. januar 2024 vil Fredrikstad kommune igjen ligge i Østfold fylke. For å møte utfordringene framover, er det avgjørende for Fredrikstad å ha et godt samarbeid med nærliggende kommuner. Ved å lære av hverandre kan vi finne beste praksis. Sammen kan vi også ta større løft, med å ta i bruk ny teknologi eller prøve ut nye løsninger.

Økt handlingsrom
Til tross for en krevende kommuneøkonomi, skal handlingsprogram 2024–2027 legge til rette for gode tjenester til innbyggerne, med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet. Årsbudsjett 2024 skal bidra til å sikre økonomisk balanse i driften, og etablere økonomisk handlingsrom for nødvendig styrking og utvikling av kommunens tjenester, vedlikehold og nye investeringer. Et viktig bakteppe for budsjettforslaget og den rullerte økonomiplanen er den rapporten som ble lagt fram for bystyret i juni 2022, om kommunens kostnadsreduksjonsprogram #bærekraft25.

Det økte rente- og kostnadsnivået utfordrer kommunens økonomi. Sett i lys av dette, foreslår kommunedirektøren å ta ut, eller tidsforskyve, noen større investeringsprosjekter, som dermed demper veksten i kapitalkostnader i perioden.

Godt å leve, skape og møte framtiden i Fredrikstad
Fredrikstad skal være et samfunn – den lille verdensbyen – hvor det er godt å leve, godt å skape og godt å møte framtiden. For å oppnå dette må vi møte og tilpasse oss de endringene og utfordringene som samfunnsutviklingen bringer med seg.

Trangere økonomiske tider og økende knapphet på tilgang til arbeidskraft medfører behov for mer effektiv kommunal forvaltning og drift, og vi må ta noen tøffe prioriteringer.

Kommunens oppgaver øker i volum og kompleksitet, uten at ressursene øker i samme takt. Da må vi sammen lete etter nye løsninger på de utfordringene vi ser i horisonten.

Prioriterte strategier for å møte utfordringene er;

• Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel
• Aldersvennlig samfunn, og «bo trygt hjemme»
• Fysisk aktivitet og grønn mobilitet
• Næringsvennlig og klimavennlig kommune
• Levekårsutjevning og områderettet innsats
• Bærekraftig kulturarv
• Arealoptimalisering og digitalisering
• Medarbeiderskap og tillitsbasert kultur for kontinuerlig forbedring i kommuneorganisasjonen

Fredrikstad har engasjerte innbyggere. Mange frivillige skaper kulturtilbud, arrangerer idrettsaktiviteter eller bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for andre. Vi har skoleelever som engasjerer seg for skolen sin, og pårørende som engasjerer seg for sine nærstående. Sammen gjør vi Fredrikstad til et trygt og raust sted å bo, med mål om at alle skal oppleve tilhørighet og mestring.

Sist oppdatert: 01. november 2023