Stor usikkerhet knyttet til InterCity-utsettelse i Østfold

Jernbanedirektoratet varsler at InterCity-utbyggingen gjennom Østfold utsettes på ubestemt tid.


I høringsutgaven av «Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018 – 2029» varsler Jernbanedirektoratet at InterCity-utbyggingen gjennom Østfold utsettes på ubestemt tid.  

-Dette handler om mye mer enn jernbane, sier ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård.

-Byutviklingen blir satt på hold. Rent konkret er det flere andre store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter i Nedre Glomma som nå risikerer å måtte bli utsatt som følge av en forsinkelse i InterCityutbyggingen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Ekstra belastning for innbyggerne

Flere av infrastruktur- og byutviklingsprosjektene i Fredrikstad og Sarpsborg ligger geografisk tett på den framtidig IC-utbyggingen. Forsinkelsene i InterCity-utbyggingen vil således påvirke framdriften i disse prosjektene.

Eksempler er RV 110 Simo – Grønli, utviklingen av Grønliområdet i Fredrikstad, ny bru over Glomma i Fredrikstad, ny fv. 109 ved Rolvsøysund og ny bru over Sarpsfossen.

Ikke minst vil en utsettelse påføre nærmiljøene en ekstra belastning ved at de planlagte traseene båndlegger store områder og at det nå går mot en lengre usikkerhetsperiode rundt hvor det skal bygges.

-Når Jernbanedirektoratet nå ikke en gang har et årstall for ferdigstillelse så skaper det ytterligere usikkerhet, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Store samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser

En utsettelse av utbyggingen på Østfoldbanen rammer mange mennesker. Over 3300 personer bosatt i Sarpsborg (ca 1100) og Fredrikstad (ca. 2200) har arbeidssted i Oslo. Mange av disse er allerede i dag togpendlere og har sett fram til en enklere reisehverdag. I følge Bane Nor forventer man en økning i antall reisende fra Østfoldbyene med 1.8 millioner pr. år med ny toglinje.

Denne økningen ville innebære:

  • 1400 færre personbilturer inn mot Oslo pr. døgn
  • Reduksjon i CO2-utslipp på 17200 tonn pr år
  • 2,3 færre alvorlige bilulykker med drepte eller alvorlig skadde pr år         

-En InterCity-utsettelse påvirker derfor mye mer enn kun områdene langs nytt dobbeltspor og nye stasjoner, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.   -Planleggingen av InterCity gjennom Fredrikstad startet i 1994. Det jobbes langt på vei med nesten samme trase som den som ble presentert den gangen. Prosessen har allerede tatt for lang tid. Dobbeltsporet er flere år på overtid, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Forventer løsning

-Jeg har forståelse for Bane Nor ser seg nødt til å si ifra når de erfarer at budsjettene de er tildelt er for små i forhold framdriften som forventes av regjeringen.  Jeg har imidlertid ikke forståelse for regjeringens løsning på problemet, som er å gjøre ingenting, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune skal nå samarbeide om et felles høringsinnspill til planen. -Vi kommer til å være tydelige i vår tilbakemelding, avslutter Nygård.

Bakgrunn:

  • Mandag 9. februar la Jernbanedirektoratet på høring dokumentet «Jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018 – 2029».
  • Planleggingen av ny IC-forbindelse Oslo - Halden startet i 1994. Planen for nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad ble klar i 1996. Planlagt korridor og stasjonsbeliggenhet til Fredrikstad var i grove trekk den samme da som nå.
  • Nasjonale myndigheter lovet bygging innen ti år (2006)
  • Mars 2013, ble Intercity gjennom Østfold endelig tatt inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Dobbeltsporet skulle realiseres til Fredrikstad innen 2024, videre til Sarpsborg i 2026 og Halden i 2030.
  • Lovnaden ble gjentatt da Nasjonal transportplan ble rullert så sent som i 2017. Ved behandlingen av NTP i 2013 og 2017 var det bred politisk enighet om denne framdriften. (I den grad det har vært ulik politisk oppfatning har det handlet om ønske om enda raskere framdrift).

 

Sist oppdatert: 09. april 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.