Spørsmål og svar om vaksine

Servicetorget og koronasenteret får mange spørsmål om vaksinering og vaksine. Her har vi svart på en del av dem.

45557576-covid-19-uk-vaccine-clinical-trial-concept-hands-in-blue.jpg

 

Vaksinering/registrering i vaksinekø

Jeg vil ta vaksinen – hva må jeg gjøre?

Du kan registrere deg i vaksinekø hos kommunen. Det betyr å gi beskjed til kommunen at du vil bli kontaktet når det er din tur. Kommunen følger de nasjonale prioriteringene for hvem som skal få vaksine når. Det betyr at noen vil få tilbud om vaksine i løpet av noen uker, mens andre må vente opptil flere måneder før vi kontakter deg og sier at det er din tur til å få vaksine. Hvis du har registrert deg i vaksinekø, får du en SMS når det blir din tur til å ta vaksine. Du vil få en lenke i SMSen slik at du kan logge deg på og bestille time for vaksineringen. Alle som ønsker vaksine vil få det, men noen må vente lenger enn andre.  

Hva koster det å ta vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for innbyggerne.

Får jeg vaksine selv om jeg ikke registrer meg i kø?

Alle har folkeregistret adresse i Fredrikstad, og som skal ha vaksine, får en melding fra «varsle 24» fra Fredrikstad kommune når det er deres aldersgruppe som skal vaksineres.

Ringer kommunen meg og gir meg vaksinetime når det blir min tur hvis jeg ikke gjør noe selv?

Det var kun aldersgruppen mellom 80 og 85 år som ble kontaktet direkte per telefon. Alle andre som ønsker vaksine må selv registrere at de er interessert og booke time når det blir deres tur. Men vi sender ut SMS (eller brev) til alle og ber dem sette seg i vaksinekø.

Kan jeg ringe til kommunen og bestille time til vaksinasjon?

Hvis du vil ta vaksine, må du registrere deg i vaksinekøen. Det betyr at du registrerer deg i kommunens systemer (helseboka), så får du en SMS med invitasjon fra helseboka om å logge deg inn for å bestille time når det blir din tur. Vær oppmerksom på at det kan ta flere uker og måneder før du får beskjed om å bestille time, vaksinekøen følger vaksineprioriteringen kommunen har forpliktet seg til.   Servicetorget har stor pågang. Alle som klarer å bestille time selv, må gjøre det digitalt. Slik sikrer vi at de som trenger hjelp får det.  

Jeg greier ikke å registrere meg i vaksinekøen fordi jeg ikke har bank-id. Hva gjør jeg?

Trenger du hjelp til å registrere deg i vaksinekøen, kan du be om hjelp fra noen i familien. De kan logge seg på for deg med sin bank-id og registrere deg i køen. Du kan også ringe Korona- og vaksinasjonssenteret, tlf. 69 38 11 08.

Jeg har ikke bank-ID – får jeg ikke vaksine da?

Alle skal få sin vaksine uavhengig om de har bank-ID eller ikke. Hvis man ikke har egen bank-ID kan man få hjelp av familie eller venner som kan registrere ønsket om vaksine. Man kan også ringe Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08 som er behjelpelig med å sette opp i «vaksinekø», og hjelper til med å bestille konkret time når det blir din tur i køen.  

Jeg skal hjelpe min ektefelle å registrere seg i køen, men jeg finner ikke hvor jeg kan velge ektefelle?  

For å velge din rolle overfor personen du skal registrere, trykker du på pilen til høyre. Du må rulle litt nedover for å finne ektefelle.  

Jeg har fastlegen min et annet sted enn i Fredrikstad. Hvordan får jeg vaksinen da?

Er du over 85 år og har fastlege i annen kommune, bør du bestille time snarest (digitalt eller via Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08).
Er du mellom 65 og 85 år og har fastlege i annen kommune, vil du få innkalling fra Fredrikstad kommune, via SMS, e-post eller brev.

Min fastlege setter ikke vaksine til risikogrupper. Hva gjør jeg?

Kommunen får flere henvendelser fra innbyggere som har henvendt seg til legekontorene som har valgt ikke å vaksinere selv mot covid-19. Disse må ved henvendelse til kontoret få beskjed om at fastlegen skal sende liste til kommunen med pasienter i risikogruppene definert av FHI. De vil så bli kalt inn til vaksinasjon ved vaksinasjonssenteret når det er deres tur i køen. I Fredrikstad gjelder dette risikopasienter som hører til Ankerløkken legesenter, Kråkerøy legesenter, Legene på Kirkebrygga, Vincent legesenter, Sellebakk legesenter, Ørebekk legesenter og Glomma legesenter.. Øvrige pasienter som ikke er i risikogruppene kan registrere seg i kø på kommunens hjemmesider.

Jeg har hatt korona, skal jeg da registrere meg i køen?

Ja, alle skal registrere seg i køen. Du får spørsmål om dette når du bestiller time.

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Når kommunen sender ut varsel på SMS eller e-post, hvordan vet dere at dere har riktig telefonnummer?  

Vi henter kontaktinfo fra kontaktregisteret. Du kan selv sjekke at det ligger riktig på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon Personer som ikke har registrert mobilnummer vil få brev.  

Jeg klarer ikke å komme meg til vaksinasjonssenteret selv. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har noen som kan hjelpe deg til vaksinasjonssenteret, så kan du ringe til Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08 for å avtale skyss.

Hvis du ikke klarer å komme deg ut av huset, så må du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen tar så kontakt med kommunen for å avtale vaksinering hjemme.

Skal verge gi samtykke til vaksine?
Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksine. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.

Helsedirektoratet sendte 18. januar ut brev til alle statsforvaltere og kommuner med informasjon om dette.

Vaksinering mot SARS-CoV-2 er frivillig, på samme måte som annen helsehjelp. Utgangspunktet er da at vaksineringen av personer over 16 år bare skal gjennomføres med personens eget samtykke jf. pbrl. § 4-1.

I de tilfeller hvor helsepersonellet har vurdert at det bør tilbys vaksine, men hvor personen ikke selv er i stand til å samtykke, avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres. Dette er regulert i pbrl. § 4-6.


Jeg husker ikke når jeg har time. Kan jeg finne det ut noe sted?
Du ser timen din når du logger inn på www.helseboka.no .  Logg inn med id-porten.

Jeg er blitt forhindret til å komme til vaksinetimen, Hvor kan jeg gi beskjed?
Du må ringe vaksinetelefonen på 69 38 11 08, tastevalg 3, mellom 8.30 og 15.00, så hjelper de deg der.

Jeg er fullvaksinert i et annet land – vil det bli godkjent i Norge?
Vaksiner som er godkjent av det Europeiske legemiddelverket (EMA) regnes som godkjent i Norge. I forbindelse med innføring av koronasertifikat kan man nå etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge. Dette kan du gjøre hos fastlege, ved privat helsetjeneste eller ved å ringe til vaksinasjonstelefonen (tlf. 69 38 11 08, tast 3).
Flere land i Europa har et vaksinasjonsregister, og da må den enkelte be om at dette blir registrert korrekt i landets vaksinasjonsregister. Når andre land i EU/ EØS implementerer et koronasertifikat, kan dette brukes på lik linje med det norske koronasertifikatet. Nåværende dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon, må oppbevares for eventuell senere etterregistrering.
For øyeblikket er disse vaksinene godkjent av EMA: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca.
Jeg har fått første vaksinedose i ett land - hvordan kan jeg få andre vaksinedose i Norge?
Du må ta kontakt med kommunen (vaksinasjonstelefonen) du oppholder deg i for å få time til andre dose. Du må fortelle helsepersonell hvilken vaksine du har fått når du bestiller time. Du må vise gyldig bevis for at du har fått første dose. Ta med vaksinasjonskortet når du får innkalling til vaksinasjon.

Prioritering

Jeg er mellom 65 og 84 år og har tilleggs-sykdommer. Hvorfor er jeg ikke prioritert?

For denne gruppen er alder en risikofaktor i seg selv. Du må registrere deg i vaksinekøen, og da får du en sms når det er din tur til å få vaksine. Vi forventer at aldersgruppa 75-84 år vil være ferdig vaksinert i mars/april og at gruppa 65-74 år vil være ferdig vaksinert i april/mai. Dersom kommunen får levert flere doser, vil vi kunne vaksinere raskere.  

Jeg er under 64 år og har flere sykdommer. Men fastlegen min sier at jeg ikke er prioritert og ber meg ringe kommunen. Er det riktig?

Det er alltid fastlegen som vurderer om du oppfyller kravene til å være i risikogruppa. Folkehelseinstituttet har laget tydelige retningslinjer for hvilke sykdommer som gir prioritet i køen. Dersom du ikke har en av disse sykdommene, må du registrere deg i vaksinekøen, og krysse av for at du ikke er i risikogruppen.    

Jeg har hatt covid-19 og er i risikogruppe, vil jeg fortsatt bli prioritert?

Alle som har gjennomgått covid-19 er anbefalt å vaksinere seg. De i risikogruppene som har vært smittet er prioritert på lik linje som de som ikke har gjennomgått covid-19.

Jeg er i risikogruppa og har fastlege i en annen kommune. Hva skal jeg gjøre da?

Er du under 65 år og i risikogruppa og har fastlege i annen kommune, skal fastlegen sende over informasjon til den kommunen de har fastlegeavtale med. Så vil den kommunen sortere listene og gi beskjed videre til den kommunen pasienten bor i. 

Hvem har bestemt hvilke grupper som skal prioriteres?

Folkehelseinstituttet har laget en detaljert prioriteringsrekkefølge etter både alder og hvor alvorlig den underliggende sykdommen er. Fredrikstad kommune er forpliktet til å følge prioriteringsrekkefølgen nøye. Se prioriteringsliste

Hvordan får ikke-kommunalt ansatt helsepersonell tilgang på vaksine?

I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram er det kommunene som har ansvar for å tilby vaksine som er anbefalt i nasjonalt vaksinasjonsprogram til de som oppholder seg i kommunen.

 • Når helsepersonell er anbefalt vaksinasjon i kraft av sitt yrke og i henhold til et nasjonalt vaksinasjonsprogram, er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette. Det er i kommunens interesse å sørge for at helsepersonell som yter helsetjenester til kommunens innbyggere tilbys vaksinasjon.
 • Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiver-ansvaret for helsepersonellet, om det er kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere.
 • Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon.

I tillegg til å ha ansvaret for å tilby vaksinasjon til helsepersonellet vil det også påligge henholdsvis kommunen og helseforetaket å prioritere mellom helsepersonellet etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet så lenge det er mangel på vaksiner. Det er ingen endringer i hvilke føringer som gjelder for prioritering av helsepersonell.

Hvordan melde behov for vaksinering av helsepersonell?
Send epost med tittel «Vaksinering av helsepersonell» til postmottak@fredrikstad.kommune.no
- Navn på virksomhet
- Kort beskrivelse av type helsetjenester som ytes
- Antall ansatte som ønsker vaksine
- Kontaktperson med navn, e-post og telefonnummer

Dere vil bli kontaktet av kommunen når det er deres tur til å få vaksine.

Er tannleger prioritert helsepersonell?

Ja, tannleger er prioritert helsepersonell og vil få tilbud om vaksine. Tannleger har økt smitterisiko fra uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja. Men tannleger har ikke skåret like høyt på kritisk personell der fravær vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse, og økt behov for personellet ved økt covidsmitte i samfunnet. Per 19. april har vi vaksinert om lag 50 prosent av alt helsepersonell i Fredrikstad kommune. Det vil ta tid å komme igjennom alle. Helsemyndighetene har i en tid nå bestemt at vaksinering av helsepersonell skal pauses, slik at vi kommer i gang med prioriterte risikogrupper i samfunnet forøvrig. Men fra uke 16 har Fredrikstad kommune valgt å gjenoppta vaksineringen av prioritert helsepersonell.

Vaksinene

Hvordan virker vaksinen? 

Koronaviruset har karakteristiske “pigger” på overflaten. Disse piggene er fremmede for kroppen, og immunforsvaret starter en reaksjon mot viruset når det oppdager disse piggene. 

I vaksinen til Pfizer/Comirnaty og Moderna ligger oppskriften på disse piggene. Når vaksinen sprøytes inn i kroppen, begynner noen celler i kroppen å lage disse piggene. Immunforsvaret ser at piggene ikke hører naturlig til i kroppen og starter sin forsvarsreaksjon. Kroppen får et forsvar mot piggene. Dette forsvaret vil gjenkjenne piggene som finnes på koronaviruset hvis man blir smittet senere. 

I vaksinen til Astra Zeneca er det et annet virus (som ikke gir sykdom) som har med seg oppskrift på piggene og kan lage pigger på overflaten sin inne i kroppen.     

Hvilke forskjeller er det på vaksinene, og i hvilken grad er de trygge/utrygge?  

Koronaviruset har karakteristiske “pigger” på overflaten. Disse piggene er fremmede for kroppen, og immunforsvaret starter en reaksjon mot viruset når det oppdager disse piggene. 

I vaksinen til Pfizer/Comirnaty og Moderna ligger oppskriften på disse piggene. Når vaksinen sprøytes inn i kroppen, begynner noen celler i kroppen å lage disse piggene. Immunforsvaret ser at piggene ikke hører naturlig til i kroppen og starter sin forsvarsreaksjon. Kroppen får et forsvar mot piggene. Dette forsvaret vil gjenkjenne piggene som finnes på koronaviruset hvis man blir smittet senere. 

I vaksinen til Astra Zeneca er det et annet virus (som ikke gir sykdom) som har med seg oppskrift på piggene og kan lage pigger på overflaten sin inne i kroppen.   

Alle de tre vaksinene har en temmelig lik bivirkningsprofil hvor ømhet på innstikkstedet og sykdomsfølelse de første dagene etter vaksinasjonen. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldent.   Forskjellen på de tre vaksinene går på at Pfizer/Comirnaty og Moderna vaksinen gir ca 95% beskyttelse mot mild sykdom mens Astra Zeneca gir 60-70% beskyttelse mot mild sykdom. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er mer lik for alle de tre vaksinene. Astra Zeneca gis foreløpig ikke til pers over 65 år. Til sammenlikning gir influensavaksinen en gjennomsnittlig effekt på 60%.  Det viktigste nå er å få vaksinert befolkningen så raskt som overhodet mulig slik at vi får immunitet i befolkningen. Alle de tre vaksinene bidrar til det, og vi kommer derfor til å bruke de vaksinene vi får tilgjengelig til enhver tid.  

Hvordan godkjennes vaksiner?

Aldri før har Statens legemiddelverk jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig? Svaret får du i denne filmen: https://vimeo.com/487191629 

Da koronaviruset kom til Norge, sa alle at det ville ta minst 1 ½ - 2 år før vi kunne ha en ferdig vaksine. Hvordan er det mulig at det likevel ble en vaksine klar på mindre enn 1 år? 

Koronapandemien fikk raskt enorme konsekvenser i mange av de landene den etablerte seg i. Det ble raskt klart at man ikke så for seg en mulig behandling av infeksjonen, og den eneste måten å bekjempe pandemien på ble å utvikle vaksiner. Arbeidet med å få ferdigstilt en vaksine fikk høyeste prioritet. Ulike land samarbeidet om prosjektet. Mye annet utviklingsarbeid ble satt til side i de firmaene som begynte å lage vaksiner. Byråkratiske prosesser ble gjort så smidige som mulig.  

Kravene til dokumentasjon for godkjenning av vaksinene er ikke endret selv om det har vært stort fokus på å bli ferdig så raskt som mulig.   

Kan man smitte andre selv om man er vaksinert? 

Ja, det er en mulighet for at man kan smitte videre selv om man er vaksinert. Dette er spesielt aktuelt i begynnelsen av vaksinasjonsprosessen nå ikke så mange mennesker i befolkningen er vaksinert og det fortsatt er mye virus rundt oss.   

Hvis jeg er vaksinert, slipper jeg karantene hvis jeg har vært sammen med en som viser seg å være smittet med koronavirus (at jeg blir definert som nærkontakt)? 

Nei, det må være mange flere som er vaksinert i befolkningen før vi kan lette på tiltakene. Vaksinen gir ikke full garanti for at ingen blir smittet av koronavirus, men når mange i befolkningen er vaksinert, vil det være så lite smitte i befolkningen at vi kan stole på beskyttelsen.  

Inneholder vaksinene kvikksølv eller produkter fra svin? 

Nei, vaksinene inneholder ikke kvikksølv eller produkter fra svin.   

Hvordan oppstår bivirkninger?  

Bivirkninger oppstår når kroppens immunforsvar har oppdaget piggene i vaksinen og setter i gang sin immunreaksjon. Bivirkninger er derfor et tegn på at kroppen responderer på vaksinen og at det er sannsynlig at immunforsvaret vårt vil gjenkjenne piggene på et koronavirus en senere gang.   

Hvilke bivirkninger kan man få av å ta vaksinen? 

De vanligste bivirkningene er: 

 • Smerter og hevelse på innstikkstedet 
 • Tretthet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, frysninger og feber 

For de fleste varer bivirkningene 1-2 døgn. For noen er de så sterke at man må være hjemme fra jobb.  

Bivirkningene ved vaksinen overvåkes nøye. Legemiddelverket publiserer ukentlige oppdateringer over bivirkninger. Det er et samarbeid mellom alle landene som bruker de ulike vaksinene om registrering av bivirkninger.

Dokumentasjon av alvorlige bivirkninger kan få konsekvenser for vaksinene. Spørsmål om alvorlige bivirkninger knyttet til Astra Zeneca-vaksinen medførte at bruken opphørte umiddelbart i mange land og landene som har brukt vaksinen samarbeider nå om å få avklart om det er trygt å bruke vaksinen videre.

I Norge har vi fortsatt forholdsvis lav forekomst av alvorlig sykdomsforløp og død, slik at det vil være svært strengt om man skal ta i bruk en vaksine som kan gi økt risiko for død. 

I en del andre land er situasjonen en helt annen med overbelastet helsevesen og betydelig høyere dødelighet enn i Norge, som følge av pandemien. Hvis man vurderer risiko i et slikt land, vil sannsynligvis risikoen for død somfølge av vaksinen være langt lavere enn risikoen for død av covid-19.  

Utprøvingen av vaksinene startet sommeren 2020. Pr 4.4.21 har 370 millioner mennesker fått 1.dose av en av vaksinene, mens 144 millioner er ferdig vaksinert. Bivirkningene meldes inn og data sammenholdes fra ulike land. Alvorlige bivirkninger vil således raskt avdekkes. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) meldte 31.3 at 9,2 millioner personer fått Astra-Zeneca-vaksinen i EU/EØS-området. Pr. 22.3 er det meldt om 62 tilfeller av alvorlig sykdom hvor det er blodpropp kombinert med lave blodplater.  

Jeg lurer på noe om bivirkninger etter at jeg har fått vaksine. Hvem skal jeg kontakte?

Da tar du kontakt med din fastlege.
Spesielt er det viktig at du tar kontakt med fastlege eller legevakt, dersom:

 • Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager
 • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass
 • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom
Er det farlig for kvinner som ønsker seg barn i fremtiden å ta vaksinen? 

Hvis man er i en prosess hvor man prøver å bli gravid, bør man vente med det til kvinnen er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter andre dose.  Hvis man har barneønske lenger frem i tid, er det ikke farlig å ta vaksinen.   

Skal gravide vaksineres? 

Oppdater informasjon 18.08.21: FHI anbefaler nå gravide kvinner i 2. og 3. trimester å gjennomføre vaksinering med en mRNA-vaksine. Det vil si gravide etter 3 måneder. 

Hvorfor tar ikke de som har bestemt at vi skal vaksineres vaksinen først? Noen opplever at de er “prøvekaniner” for dem som styrer vaksinasjonen.  

Det er allerede mange millioner mennesker som har fått vaksinene, og eventuelle bivirkninger registreres nøye.  Rekkefølgen på hvem som får vaksinene nå er styrt etter risiko for alvorlig sykdomsforløp og død. I tillegg er en del helsepersonell prioritert. Andre personer som også har samfunnsviktige funksjoner blir ikke prioritert på andre måter enn resten av befolkningen. Som en følge av det, vil bl.a. ordføreren, kommunedirektøren og kommuneoverlegene være blant de siste som får vaksinen.   

Kan jeg velge vaksine?

Nei, man kan ikke velge vaksine. Det er FHI som styrer leveransen av vaksiner, og for å oppnå så stor dekningsgrad som mulig på kortest mulig tid, bruker vi de vaksinene som til enhver tid er tilgjengelige. Du vil få begge doser av samme type vaksine.

Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet?

De som blir regnet som fullvaksinerte er

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.
Skal verge gi samtykke til vaksine?


Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksine. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.

Helsedirektoratet sendte 18. januar ut brev til alle statsforvaltere og kommuner med informasjon om dette.

Vaksinering mot SARS-CoV-2 er frivillig, på samme måte som annen helsehjelp. Utgangspunktet er da at vaksineringen av personer over 16 år bare skal gjennomføres med personens eget samtykke jf. pbrl. § 4-1.

I de tilfeller hvor helsepersonellet har vurdert at det bør tilbys vaksine, men hvor personen ikke selv er i stand til å samtykke, avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres. Dette er regulert i pbrl. § 4-6.

 


Jeg husker ikke når jeg har time. Kan jeg finne det ut noe sted?


Du ser timen din når du logger inn på www.helseboka.no .  Logg inn med id-porten.

 

Jeg er blitt forhindret til å komme til vaksinetimen, Hvor kan jeg gi beskjed?


Du må ringe vaksinetelefonen på 69 38 11 08, tastevalg 3, mellom 8.30 og 15.00, så hjelper de deg der.

 

Vaksinasjonssenteret

Hvorfor skal jeg ta vaksine?

Hvorfor skal jeg vaksinere meg? 

Det er flere grunner til at det er viktig at så mange som mulig vaksinerer seg mot koronaviruset.   

 • Immunitet i befolkningen
  • Gjennom det siste året har vi sett hvilke tiltak vi har måtte ty til for å kontrollere smitten rundt oss når det ikke har vært immunitet i befolkningen. Veien ut av denne situasjonen er at vi får immunitet i befolkningen. Ingen blir immune mot koronaviruset uten å ha vært syk eller være vaksinert.     
 • Risiko for å få covid-19   
  • Slik smittesituasjonen har utviklet seg, er det en høyst reell sjanse for å bli smittet av koronaviruset hvis man ikke forholder seg til de tiltakene som er innført. Grunnen til at hele verden er opptatt av å få bukt med pandemien, er både at den gir mange syke på en gang og at det for en del blir et svært alvorlig forløp. De fleste som får et alvorlig forløp er eldre eller personer med risikofaktorer. Vi ser imidlertid også at yngre og i utgangspunktet friske mennesker både kan få et alvorlig akuttforløp samt at de kan slite med ettervirkninger av sykdommen i lang tid. Ved mange ulike infeksjonssykdommer gjør man en vurdering av fordeler mot ulemper når det gjelder å ha sykdommen i samfunnet. For en del sykdommer vurderer man ulempene som så store at vaksinasjon blir et viktig tiltak.   
 • Bivirkninger av vaksinen vs gjennomgå sykdom
  • Mange som tar vaksinen opplever at de merker lite etter 1. injeksjon mens de får sterkere sykdomsfølelse i 1-2 dager etter 2. injeksjon. Sammenliknet med et sykdomsforløp med isolasjon i 10 dager og evt etterslep av symptomer i en periode etter det, vil mange foretrekke bivirkningene i 1-2 dager. Husk at bivirkninger i form av sykdomsfølelse er tegn på at immunforsvaret jobber og skaffer seg kunnskap om hvordan koronavirus skal bekjempes. 

 

Jobbe med vaksinering

Jeg ønsker å jobbe med vaksineringen, hvor henvender jeg meg?

Fristen for å søke på ulike stillinger i forbindelse med vaksinasjonen er utgått. Ønsker du likevel å melde din interesse, ta kontakt med Charlotte Høyum på e-post chac@fredrikstad.kommune.no 

Les mer om vaksine og vaksinering på temasiden

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.