Min side Meld fra
Kontakt oss

Oljeskadd fugl etter utslipp av soyaolje

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kommunen har mottatt meldinger om at det er igangsatt arbeid med å fange inn oljeskadet fugl på Øra, og ønsker i den forbindelse å videreformidle informasjon vi har fått fra Miljødirektoratet.

 

Kontakt Miljødirektoratet ved innfanging av fugl

Hjelp og vask av oljeskadd vilt vil falle inn under viltforskriften § 2-10 (ivaretakelse av vilt for rehabilitering) og Dyrevelferdsloven § 4 (hjelpeplikt).   Viltforskriftens § 2-10 sier at enhver som treffer på vilt som åpenbart er sykt eller skadd kan ivareta disse for rehabilitering, dersom viltet i løpet av kort tid kan tilbakeføres til sitt naturlige miljø. Ved situasjoner hvor større antall dyr lider, som vil være tilfelle ved oljesøl, skal Miljødirektoratet og Mattilsynet varsles. Miljødirektoratet kan i slike tilfeller gi tillatelse til innfanging for rehabilitering eller av eget tiltak iverksette innfanging. Det kreves derfor en tillatelse til rehabilitering i slike tilfeller.

Innfanging av oljeskadd vilt i større skala er ikke ønskelig med bakgrunn i tidligere erfaringer. Så lenge rehabilitering ikke kan anses som et bestandsbevarende tiltak, legger Miljødirektoratet stor vekt på den etiske og dyrevelferdsmessige siden av saken. Vilt som er dekt av olje og har vanskeligheter for å bevege seg vil være enkle å fange inn. Det er også disse individene som vil ha minst potensial for å overleve selve vaskeprosessen. Vanligvis vil en ikke få tak i oljeskadd vilt før *forgiftning (*ved tilgrisning av råolje) og vekt/varmetap har ført til sterk svekking. Innfanging og behandlingen stresser sjøfugler og annet vilt og kan påføre dem betydelige lidelser siden det er de mest svekkede individene som lar seg fange inn og vaske.  


Vask av fugl


Selve vaskeprosessen vil være avhengig av å benytte fettløselige vaskemidler som også fjerner det naturlige fettlaget i fjærene, som gjør at fjærene er vannavisende. Dette medfører at fuglene må holdes i fangenskap i en lang periode, til de har fått tilbake sitt naturlige fettlag i fjærene som gjør at de er vannavisende. Å bli tilsølt av olje, fanget inn, transportert, vasket og håndtert av mennesker, for deretter å bli holdt i fangenskap frem til utsetting, vil være en svært stressende påkjenning for viltlevende arter.

Fokuset må derfor være å fange inn de individene som er mest tilgriset, som for eksempel fugler som har mistet flyveevnen og enkelt kan fanges inn. Avlivning vil da være det beste alternativet, noe også dyrevelferdsloven presiserer når det kommer til skadet vilt. Innfanging av oljeskadd vilt i større skala er ikke ønskelig med bakgrunn i tidligere erfaringer. Vilt som er litt/delvis tilgriset av olje er nærmest umulig å fange inn. En slik aktivitet vil medføre at man er avhengige av båter som kjører rundt for å fange inn individer som er tilgriset med olje. Det er da fare for at man skremmer andre fugler inn i områder med olje slik at skaden blir verre enn opprinnelig. 

Miljødirektoratets generelle anbefaling til en slik forurensing på denne tiden av året er å utvise forsiktighet ved disse vurderingene og å unngå unødige ekstra forstyrrelser som vil bidra til økt stress og dødelighet gjennom spredning av olje blant fuglene som har tilhold i deltaet og takrørskogen på Øra. Samtidig har vi forståelse for ønsket om å bidra til enkeltindivers overlevelse gjennom å forsøke å vaske disse for så å slippe de ut igjen når de har fått utviklet en fjærdrakt som er tett igjen. Dette må i så fall skje av personer med kompetanse på håndtering og vasking av fugl og skal i tillegg skje i samråd med veterinær for å sikre god dyrevelferd under hele prosessen fra innsamling til utsetting når dyret er friskt nok til det.

Vi er inne i en sårbar periode for overvintrende fugler. I og rundt Øra finner de føde og er stedfaste gjennom vintermånedene. For flere av artene kan utslippet være sårbart for lokale fugler som hekker og opptrer i dette området året rundt. Det er derfor viktig å kartlegge om denne hendelsen har hatt en merkbar effekt på hekkebestandene i dette området gjennom å kartlegge dødeligheten nå og følge opp med kartlegging av fugler på ett senere tidspunkt.

Sist oppdatert: 22. november 2023