Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk sommerjobb nå

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på.

Vi fyller på listen etterhvert som det kommer flere ledige sommervikariater. Link til søknadsskjema ligger inne på hver enkelt utlysning.

Renovasjon

Oppgavene vil bestå av bemanning på renovasjonsbil, montering av nye renovasjonsdunker, renhold og annet forefallende arbeid i renovasjonsavdelingen.

Psykisk helse og rus

Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse)
- Målrettet oppfølging av beboere i bemannede botiltak for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk

Oppfølgingstjenester 24/7 (Krav: sykepleier/vernepleier med sertifikat kl. B)
- Målrettet oppfølging av tjenestemottakere i egen bolig

Aktiv hverdag (Krav utover fagkompetanse: førerkort kl. B)
- Hverdagsaktivitet og integrering i nært samarbeid med organisasjoner/foreninger/ideelle og frivillige, koordinering og oppfølging av selvhjelpsgrupper og støttekontakter/grupper.

Dagsenter for eldre, BPA-ordningen og vaktmester- og sjåførtjenesten

Arbeidet består i å gi brukerne praktisk og personlig hjelp, samt å bidra til aktiviteter og sosialt fellesskap. For vaktmester- og sjåførtjenesten er det i hovedsak kjøring av brukerne til dagsenter, men det kan også være aktuelt å bidra som vikar på et dagsenter.

Hjemmesykepleie og aktivitet

- Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter tiltak i tett samarbeid med samhandlingssykepleier,fagutviklingssykepleier og øvrige sykepleiere/helsefagarbeidere i virksomheten.
- Du sikrer kvaliteten i den direkte tjenesteytingen til våre hjemmeboende pasienter.
- Du bidrar til at teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
- Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig og har gode datakunnskaper.

Praktisk bistand

- Hjelp til rengjøring og praktisk bistand i brukers hjem.
- Hjelp til praktisk bistand kan også værehjelp til matlaging, handling, transport av bruker, personlig assistentoppdrag og hjelp til dusj.

Hjelpen gis etter vedtak for den enkelte bruker.

De som tilsettes må ha sertifikat kl. B. Vi har tilsammen 18 biler til disposisjon i avdelingen og disse fordeles etter behov. Du må kunne påregne å benytte egen bil i tjenesten ved behov. Det gis godtgjørelse etter gjeldende satser. Vi har også 4 El-sykler til disposisjon.

Omsorgssentre/sykehjem

Pleie- og omsorgsoppgaver

Barnevernstjenesten, miljøarbeider / miljøterapeut / assistent

Miljøterapeut:
Krav om høgskole- eller universitetsutdanning innen helse/sosialfag eller innenfor pedagogikk.

Miljøarbeider/assistent:
Ønske om fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning.

- Ønske om erfaring fra målgruppen og/eller erfaring med bbarn/unge
- Evne til å inspirere og motivere til felles innsats

Fredrikstad korttidssenter

Søker sykepleiere, helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og studenter med annen helsefaglig studieretning. Arbeidet vil i vesentlighet bestå av behandling, pleie og omsorg til pasienter som har kottidsplass.

Etat tjenester til funksjonshemmede

Bistå mennesker med ulike funksjonsnedsettelser til å leve et fullverdig liv.
Dette innbefatter blant annet veiledning/hjelp til aktivisering, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og personlig hygiene. Arbeidsoppgaver vil variere ut fra hvor i etaten du skal jobbe.

Rehabiliteringsavdelingen

Søker sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter.

Helsevakt, natt- og trygghetspatrulje

Helsevakt
- Bemanne operatørplass ved Helsevakten
- Motta henvendelser, vurdere og følge opp, samt kalle ut ressurser i henhold til gjeldende retningslinjer
- Registrere og rapportere
- Kvalitetssikre og avvikshåndtere tjenesten
- Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
- Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter og kommuner tjenesten strekker seg over
Trygghetspatrulje
- Følge opp ikke planlagte hendelser i hjemmetjenesten, herunder trygghetsalarmer
- Prioritere og iverksette sykepleietiltak
- Dokumentere
- Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
- Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
- Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter tjenesten strekker seg over
Nattpatruljen
- Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen til pasient og pårørende
- Kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter tiltak i tett samarbeid med fag- og samhandlingssykepleiere
og primærkontakter på teamene
- Ansvar for å dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem

Legetjenesten

Vi søker etter leger med autorisasjon.

Akuttavdelingen

- Mottak av pasienter som innlegges via legevakt, fastlege eller fra SØK
- Pasientoppfølging i samarbeid med sykepleier og helsefagarbeider 

Kjøkken og kantine

Kjøkkenoppgaver, renhold og service mot avdelingene.

Sykepleier på sparkesykkel

Sist oppdatert: 10. mars 2020