Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Innhold

Etter alle oppslagene i media om eiendomsskatt og ulike takseringssystemer de siste dagene, har det kommet mange spørsmål til eiendomsskattekontoret. Vi har samlet en del av temaene vi har fått spørsmål om og prøver å forklare nærmere om hvordan vi takserer i Fredrikstad.

e-skatt

Det er bystyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunen og hvor stor denne skal være. Det er også de som vedtar rammene og retningslinjene for taksering og metode vi skal taksere etter. Men de forholder seg til føringene som ligger i eiendomsskatteloven.

Hovedprinsippet og utgangspunktet i eiendomsskatteloven er at taksten skal være den verdien som eiendommen ville bli solgt for under et fritt salg på det åpne markedet. I Fredrikstad var den siste ordinære takseringsrunden i 2005. Da ble takstene vi har på eiendommene her i kommunen i dag satt. Boligprisstatistikken som blant annet eiendomsmeglerne bruker, viser at prisstigningen på boligene i Fredrikstad har økt med over 130% i denne perioden. Vi har justert takstene en gang i 2016 da takstene ble økt med 10%. Dette betyr at takstene våre er veldig lave i forhold til markedsverdien i dag.

 

Gjennomføring av taksering (fra retningslinjene)

Alle eiendommer besiktiges og vurderes av besiktigelsesmenn oppnevnt av kommunen.

Takstmennene vi bruker her i vår kommune, er profesjonelle takstmenn som er godt kjent med eiendomsmarkedet i Fredrikstad. Disse takstmennene er fagutdannede og har jobbet for kommunen hele takstperioden siden 2005. Dette er viktig fordi eiendommene som takseres i dag skal ha samme skjønnsmessig vurdering som har ligget til grunn gjennom hele takstperioden. Derfor må de vite hva de la vekt på i 2005 og ta de samme hensynene og ha samme prisnivå som den gang.

 

Besiktigelsesmennene utarbeider forslag til takstverdi for hver eiendom. Endelig takstverdi fastsettes av kommunens takstnemnd.

Takstmennene kommer med et forslag til takst basert på sitt faglige skjønn for hver enkelt eiendom. Dette forslaget legges fram for en sakkyndig nemnd som består av valgte politikere. Disse vurderer takstmannens forslag til takst, bildene han legger ved og eventuelle innspill fra huseier om særskilte forhold som bør tas hensyn til i vurderingen av eiendommens verdi. De ser også denne eiendommen i forhold til nærliggende eiendommer, og ut fra dette vedtar de det som de mener er riktig takst.

Boligeiendommer befares med kun utvendig besiktigelse.

Da retningslinjene ble vedtatt i 2005, ble det bestemt at takstmennene bare skulle se vurdere eiendommene fra utsiden. De ser på eiendommen, måler den og tar bilder som de legger ved takstforslaget. De ser også på eiendommens størrelse, beliggenhet, prisnivået i området, avstand til vei osv. Alt som kan komme inn og påvirke prisen eiendommen ville ha blitt solgt for på det åpne markedet, er elementer som blir tatt med i vurderingen. Grunnen til at det ble valgt å vurdere alle boligene fra utsiden, var at alle skulle bli behandlet likt. Det ble sagt at hvis det foreligger særskilte ting inne i boligen som ville påvirke verdien på boligen i stor grad, så ville dette komme fram i et eget skjema som eieren skulle sende inn. Dermed ville eierne ha mulighet til å påpeke spesielle ting som kunne få innvirkning på taksten.

Ved klage og overtakst vurderes den aktuelle eiendom av ny besiktigelsesmann som utarbeider nytt takstforslag basert på ny besiktigelse og eventuell ny tilleggsinformasjon. Klagenemnda for eiendomsskatt foretar i tillegg egen befaring og fastsetter endelig takstverdi.

Det er mulig å klage på eiendomsskatten. Hvis en eier av en eiendom mener at skattetaksten overstiger den verdien som eiendommen kan selges for under et ordinært salg på det åpne markedet, kan det kreves overtakst. Når det har kommet en skriftlig begrunnet klage, sender eiendomsskattekontoret ut en ny takstmann for å komme med et nytt forslag til takst. Denne og den første taksten blir så lagt fram til klagenemnda for eiendomsskatt som behandler klagen. Klagenemnda foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten. Klagenemndas vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling. Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang Jfr eiendomsskattelovens § 19.

Med denne metoden mener Fredrikstad at det blir mer korrekt og rettferdig takst for de som eier eiendommer i Fredrikstad.

 

Sist oppdatert: 15. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?