Retningslinjer for renhold av fellesarealer/bygg under koronaepidemien

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak rundt renhold. Hva er forsvarlig renhold?

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak, og kommunen får blant annet spørsmål om hva som regnes som forsvarlig renhold av fellesarealer eller servicebygg (toaletter/dusjer og lignende) som brukes av flere.

Kommunen forholder seg til nasjonale råd og føringer. Hva som regnes som forsvarlig renhold vil naturlig nok også variere ut fra hvor mye fasilitetene er i bruk, hvor mange som har tilgang osv., men under er et eksempel som Fredrikstad kommune bruker i egne virksomheter der flere ulike mennesker er innom gjennom dagen.

Vi vil råde alle til å holde seg oppdatert på hva Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler hva gjelder renhold, se blant annet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/ og flere linker nedenfor.

Servicebygg ved badeplasser, campingplasser o.l. kan holdes åpne dersom man i disse klarer å øke renholdet og legge til rette for å følge alle de råd og anbefalinger som gjelder. Hvis man ikke klarer dette, bør servicebygget midlertidig stenges av smittevernhensyn. Kommunens vanlige renholdsplaner vil ikke være tilstrekkelige for å ivareta type servicebygg i den totalsituasjonen vi nå er i. Kommunen har på bakgrunn av dette valgt å holde egne anlegg stengt, for eksempel i Dypeklo og på Mærrapanna.

Forebyggende renhold ifbm covid-19

Viruset smitter typisk ved direkte (host/nys) eller indirekte (tar på samme steder som en smittet har tatt) dråpesmitte. Viruset overlever antakelig på ulike flater i timer til dager, avhengig av diverse faktorer. Og det kan se ut til at viruset smitter nokså lett. Derfor er relativt hyppig renhold viktig for å begrense smitte.
Alle kontaktpunkter/berøringsområder (der man tar med hendene) rengjøres med mikrofiberkluter og alkalisk rengjøringsmiddel (pH 9-11). Kluter skal byttes hyppig. Det er vist at vanlig vask med såpe og vann har effekt mot SARS-CoV2.

Følgende berøringspunkter bør rengjøres 4 ganger daglig eller oftere:

 • Alle dispensere til desinfeksjonsmiddel, tørkepapir, toalettpapir osv. og vannkraner
 • Alle dørhåndtak og dører (inkl. på toaletter)
 • Alle døråpnere og kodebokser
 • Skranken/informasjon der besøkende henvender seg, hvis slike er i bruk
 • Alle telefoner som flere bruker
 • Alle bord og stol-/sofa-armlener og -rygger (der man tar) i fellesarealer
 • Alle heiser/betjeningspanel
 • Gelender i heiser og i korridorer
 • Elektrisk utstyr (som microovner, vannkoker, kaffemaskiner etc) og lignende dersom slike er i felles bruk
 • Og annet dersom klare berøringsflater
 • Dersom berøringsflater som er installert utendørs (som vannkraner og elektriske installasjoner) benyttes, skal dette rengjøres etter gjeldende frekvens.
Følgende bør rengjøres 2 ganger daglig eller oftere:
 • Toaletter (men berøringspunkter som nevnt over, rengjøres som over beskrevet)

Vi minner om viktigheten av at såpe/vann eller alternativt desinfeksjon er godt tilgjengelig for brukere over alt.

Dersom dusjanlegg skal benyttes MÅ det utføres Legionella kontroll etter gjeldende regler. Som; dersom dusjanlegg har stått ubenyttet i en måned eller mer skal det foretas Legionella kontroll før bruk.

Alle generelle anbefalinger må overholdes.
Vi viser for øvrig til gjeldende bestemmelser om hygiene, avstand og minst mulig reising på fritiden.
Med utgangspunkt i de råd og bestemmelser som gjelder oppfordres alle – også kommunens egne innbyggere – til å styre unna opphold i gjestehavner og på campingplasser der et høyt antall personer oppholder seg på relativt små områder, og ofte med trange og enkle sanitærforhold.
Det er anbefalt å unngå alle fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige, også etter at det såkalte «hytteforbudet» oppheves fra 20. april.
Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Fredrikstad kommune oppfordrer alle til å vise skjønn og sunn fornuft og overholde alle påbud og anbefalinger fra helsemyndighetene. Dersom tiltaket ikke er direkte forbudt ved lov, og kan la seg gjennomføre innenfor retningslinjene, er det svært viktig at man iverksetter alle nødvendige tiltak for å forhindre mulig smittespredning av koronaviruset. Dette innebærer blant annet:

 

 • Man må overholde regler for karantene og isolasjon, og holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse/sykdom.
 • Strenge hygienetiltak, ha god hånd- og hostehygiene.
 • Begrens antall personer som er sammen, maks 5 personer i gruppe og minst 2 meters avstand – med unntak av de som er i samme husstand eller tilsvarende.
 • Kontaktflater som hyppig berøres må rengjøres ofte (såpe og vann eller etanolbasert desinfeksjon brukes på flater slik som håndtak, porter/dører, utstyr som brukes av flere personer osv.).

Dersom dette ikke er mulig å overholde eller praktisk få til, kan ikke aktiviteten gjennomføres.
Tiltak eller aktiviteter som ikke overholder de nasjonale retningslinjene risikerer straffeforfølgelse, og kommunestyret kan fatte vedtak om stenging av virksomhet etter § 4-1 i smittevernloven.

Fredrikstad kommune har ikke dispensasjonsadgang eller anledning til å gi fritak fra Covid-19-forskriften. Kommunen vil derfor ikke behandle eller gi «godkjenning» til tiltak som strider mot de nasjonale retningslinjene, og intensjonen bak disse om at vi skal redusere og til dels hindre fysisk kontakt mellom mennesker for å begrense smittespredningen. Vi vil generelt anbefale at man ikke igangsetter tilbud eller tilrettelegger for aktivitet som samler flere mennesker enn nødvendig i den fasen vi er nå. Er du i tvil om en aktivitet bør gjennomføres eller et servicebygg bør holdes åpent bør du utsette eller avlyse tiltaket og holde stengt i påvente av nye råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.
Det er opp til enhver å forholde seg på en ansvarlig måte til disse helt nødvendige smitteforebyggende tiltakene for å hindre en ukontrollert spredning av koronaviruset i befolkningen. De nasjonale beslutningene og anbefalingene endrer seg også over tid, og det er opp til enhver å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende beslutninger og anbefalinger.


For mer informasjon og oppdaterte nyheter fra Fredrikstad kommune:
Se våre temasider
Les mer om myndighetens informasjon fra Helsedirektoratet her:
https://helsenorge.no/koronavirus
Temasider hos Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Informasjon om god hånd- og hostehygiene (plakat kan lastes ned fra FHIs sider): https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/
Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer
Link til lovtekst:
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) (gjelder blant annet skoler, barnehager, kulturarrangementer og organisert idrettsaktivitet): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Sist oppdatert: 24. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.