Min side Meld fra
Kontakt oss

Resultatene fra likestillings- og inkluderingsundersøkelsen er klare

Medarbeiderundersøkelse om likestilling og inkludering er gjennomført for tredje gang i Fredrikstad kommune. Nå er resultatene klare.

Fredrikstad kommune jobber aktivt for å fremme likestilling og mangfold, og hindre diskriminering og trakassering i organisasjonen. Et ledd i dette arbeidet er medarbeiderundersøkelsen om likestilling og inkludering. Undersøkelsen blir gjennomført annethvert år.

Likestilling er i denne sammenheng konkretisert til å dreie seg om forskjellsbehandling, trakassering, seksuell trakassering og ufrivillig deltid.

Små endringer siden forrige undersøkelse
Resultatene fra undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober/november 2022, viser at det er små endringer siden forrige måling i 2020. Hovedfunnene er:

  • 10 prosent (388 ansatte) oppgir at de har opplevd forskjellsbehandling i løpet av det siste året.
  • 10,6 prosent (411 ansatte) oppgir å ha opplevd trakassering det siste året.
  • 3 prosent (109 ansatte) oppgir at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året.
  • Det er en liten nedgang i andel som arbeider deltid, og i andelen «ufrivillig deltid».


Lite sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner
Siden 2016 har Fredrikstad kommune gjennomført medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» annenhvert år. 10-faktor måler blant annet tilfredshet med ledelse, utvikling, og arbeidsmiljø i kommunen. Dette er en undersøkelse vi deler med 298 andre norske kommuner. Resultatene fra de fire gjennomføringene vi har hatt med 10-Faktor viser at Fredrikstad kommune ligger likt eller bedre enn landsgjennomsnittet på ni av ti faktorer.

Når det gjelder undersøkelsen om likestilling og diskriminering er vi imidlertid alene i kommune-Norge om å gjennomføre denne, så her er det få å sammenlikne seg med. Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i universitets- og høgskolesektoren i 2019. Her oppgav 13 prosent at de hadde opplevd trakassering de siste tolv månedene, mens i Fredrikstad kommune er dette tallet nå på 10,6 prosent.

Nulltoleranse
- I Fredrikstad kommune jobber vi for et raust og inkluderende arbeidsmiljø, som er fritt for usaklig forskjellsbehandling og krenkende hendelser, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

- Å bli utsatt for uønskede hendelser og uheldige belastninger på jobben kan føre til negative konsekvenser både for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Vi skal ta hensyn til at folk er forskjellige og ha nulltoleranse for diskriminering og trakassering, understreker kommunedirektøren.

Følger opp resultatene
Kommuneledelsen vil nå, i samspill med verneombud og tillitsvalgte, forsterke innsatsen for å styrke medarbeidernes opplevelse av likestilling og inkludering i hele kommuneorganisasjonen. Det jobbes med en oppfølgingsplan med konkrete tiltak, som ferdigstilles i løpet av vinteren, og arbeidsmiljøutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet.

- Likestillings- og inkluderingsundersøkelsen gir oss bedre innsikt i hvordan medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet og i hvilke utfordringer kommunen har knyttet til likestilling og diskriminering. Denne innsikten blir viktig i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og bidrar til at vi kan fokusere innsatsen og utarbeide mer målrettede tiltak, sier kommunedirektøren.

De uønskede hendelsene ser ut til å være en sammensatt utfordring, som dels kan knyttes til likestilling, men også til andre arbeidsmiljøfaktorer. Det innebærer at vi må jobbe med likestillingsproblematikk, og samtidig ha et bredt fokus på generelt arbeidsmiljøarbeid.

-Vi må jobbe med relasjoner mellom medarbeidere og ledere, forbedre opplæring og øke bevisstheten om temaet, og gi mer informasjon om hvordan medarbeidere kan gå fram dersom de opplever uønskede hendelser. Og så vi må jobbe med å utvikle og beholde en kultur for å kunne si ifra, og for å føle trygghet om at saker som tas opp blir tatt på alvor, og ikke får negative konsekvenser for den som melder fra, utdyper kommunedirektøren.

 

Sist oppdatert: 10. februar 2023