Min side Meld fra
Kontakt oss

Restaurering av myr på Dammyr

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
I perioden mars-april 2023 gjennomførte Fredrikstad kommune, i samarbeid med Statens Naturoppsyn og Statsforvalteren i Oslo og Viken, en myrrestaurering på Dammyr på Sprinklet, nord i Onsøy.

Kart Dammyr.jpg 

Myrene har en rekke viktige økologiske funksjoner, deriblant er de svært viktige i klimasammenheng der de lagrer karbon og demper for flom. I tillegg til dette, så har de en filtreringsfunksjon der de renser vann fra ulike forurensningskilder. Dessuten er myrene viktige rasteplasser for fugl, samt et viktig levested for mange planter og dyr. Mange av disse artene er truet og har mistet sine leveplasser, og det er derfor viktig å etablere og ta vare på habitater for disse artene.

Viktig tiltak

Myrarealet i Norge har gjennom de siste 100 årene blitt kraftig redusert på grunn av oppdyrking og nedbygging, og tilstanden for gjenværende myrareal er i mange tilfeller forringet. Det er derfor ekstra viktig med denne type tiltak.

På Dammyr har det vært en skog som ble tilplantet etter drenering av den daværende myra på 1960-tallet. Ved bruk av historiske kart, så har Fredrikstad kommune anslått at størrelsen på myra vært på omtrent 5 dekar. Myren har blitt restaurert ved å gjennomføre en mindre hogst på det tilplantede området, og ved tette grøftene på myra ved bruk av stedegne masser. Dette medfører at grunnvannstanden kan heves og myrvegetasjonen etableres på lenger sikt.

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Fredrikstad kommune startet prosjektet ved å lete etter egnede områder til en myrrestaurering, hvor Dammyr egnet seg godt til dette. Fredrikstad kommune er grunneier av skogteigen som Dammyr befinner seg på. Kostnadene ved graving og tetting av myrer har blitt dekket av tilskudd fra Miljødirektoratet, hvor Statens Naturoppsyn har utført prosjektering og gjennomført myrtetting med entreprenør som spesialiserer seg på denne type arbeid. Alt i alt, så har dette prosjektet ikke medført noen kostnader for kommunen og vi har i tillegg blitt en myr rikere i vår Fredrikstad kommune.

Restaurering myr1.jpg

Restaurering myr3.jpg

Restaurering myr2.jpg

 

Sist oppdatert: 13. juni 2023