Rekorddeltakelse og gode resultater i kommunens medarbeiderundersøkelse

Innhold

Kommunens medarbeiderundersøkelse, 10-FAKTOR, er avsluttet. -Det er gledelig å registrere gjennomgående gode resultater og svært høy deltakelse i årets medarbeiderundersøkelse, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold.


Over 50 enheter har en svarprosent på 100, og 83,2 prosent av alle kommunens medarbeidere besvarte årets medarbeiderundersøkelse. Den rekordhøye deltakelsen tyder på høyt engasjement i kommunens arbeidsmiljøarbeid.

- Vi måler for å vite hvor vi er, og som grunnlag for å finne ut hvor vi skal. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen utgjør en plattform for dialog, planlegging og handling. Lederne i kommunen skal nå involvere alle våre medarbeidere i oppfølgingsarbeidet for å bevare og vedlikeholde det som er bra, og ta tak i og forbedre de områdene som har et utviklingspotensial. 10-FAKTOR gjør oss bedre rustet til å videreutvikle ledelse, medarbeiderskap og organisasjonen som helhet, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

Identiske resultater på kommunenivå

Sammenliknet med forrige gang vi gjennomførte 10-FAKTOR, i 2017, er resultatene for kommunen som helhet identiske.

Gjennomsnittsskåren for alle faktorene, med unntak av faktor 7, ligger på 4 eller bedre, på en skala der 1 er svakest og 5 er best.

Medarbeiderundersøkelsen oppsummerer 10 viktige faktorer for godt arbeidsmiljø:

1. Oppgavemotivasjon – motivasjon for selve oppgavene («indre motivasjon»)
2. Mestringstro – tiltro til egen jobbkompetanse
3. Selvstendighet – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig («autonomi»)
4. Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse («kompetansemobilisering»)
5. Mestringsorientert ledelse – ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
9. Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
10. Nytteorientert motivasjon – ønske om å bidra til andres måloppnåelse («prososial motivasjon»)

Mer enn tall

Når vi gjennomfører en medarbeiderundersøkelse i kommunen er det viktig å huske at prosessen skal gi mer enn tallgrunnlag for statistikk. 10-FAKTOR er et godt, forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert, og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Les mer om medarbeiderundersøkelsen her; www.10faktor.no.

Resultatene

Likestillingsundersøkelsen

I tillegg til 10-FAKTOR ble det i år, på oppdrag fra bystyret, stilt ekstra spørsmål knyttet til likestilling. Likestilling er i denne sammenheng operasjonalisert til å omhandle krenkende hendelser, forskjellsbehandling og utenforskap.

Når det gjelder spørsmålene om likestilling, svarte 3,4 prosent av de som besvarte undersøkelsen (62,9 prosent av kommunens ansatte besvarte tilleggsundersøkelsen) at de opplever både krenkende hendelser, utenforskap og forskjellsbehandling. Det er ingen signifikant forskjell mellom menn og kvinner. Arbeidstakere over 50 år rapporterer slike hendelser i mindre grad enn øvrige aldersgrupper.

Rådmannen vil gjennomføre nærmere analyser av dette tallmaterialet, som grunnlag for å gjennomføre målrettede oppfølgingstiltak i aktuelle enheter.

Samtidig vil rådmannen, i samspill med verneombud og tillitsvalgte, utvikle og iverksette relevante tiltak for styrking av medarbeidernes opplevelse av likestilling og inkludering i hele kommuneorganisasjonen.

Fig. 1 Prosentandel av besvarelsene (62,9 prosent svar) som rapporterer om krenkende hendelser, forskjellsbehandling og utenforskap.

 

Sist oppdatert: 06. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?