Min side Meld fra
Kontakt oss

Regnskap 2020: Merforbruk i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune avslutter regnskapet for 2020 med et merforbruk på drøye 25 millioner kroner.

I henhold til regnskapsforskriftene skal regnskapet avsluttes i balanse. Det har derfor vært nødvendig å bruke fondsmidler for å dekke opp merforbruket.

2020 var et krevende år, også økonomisk. Nødvendige omstillingsprosesser, kombinert med oppfølging av koronapandemien, har utfordret driften i to ulike retninger. Fredrikstad kommune har prioritert befolkningens helse og trygghet, og bygget i 2020 opp en omfattende koronaberedskap for gjennomføring av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Samtidig er dette prioritert foran planlagte og nødvendige omstillingsprosesser, som dermed skyves til 2021 og videre i planperioden.

Staten har styrket kommunesektoren i betydelig grad under koronapandemien, gjennom økning i frie inntekter, redusert arbeidsgiveravgift og ved å la kommunene beholde innsparinger som følge av redusert lønnsvekst og sosiale kostnader. Styrkingene har blant annet gått direkte til finansiering av koronasenteret, samt dekning av økte driftskostnader, inntektsbortfall og reduserte skatteinntekter.

I 2020 har kommunen gitt tjenester innenfor en samlet inntektsramme på 6,7 milliarder kroner. Innenfor denne inntektsrammen har vi mottatt 131 millioner kroner i økt rammetilskudd i forbindelse med koronapandemien. I tillegg har kommunen betydelige effekter av redusert lønnsvekst og innsparing i nettofinanskostnader. I sum har disse forholdene i stor grad dekket merutgifter og mindreinntekter som følge av koronapandemien. Effektene er likevel ikke store nok til å finansiere underliggende driftsutfordringer i tjenesteproduksjonen pluss skattesvikt. Det ble derfor nødvendig å bruke oppsparte og planlagte sparte midler for å gå i balanse.

Regnskapet er urevidert. Dette betyr at det kan bli endringer fram mot endelig revidert regnskap, som kommer senere på våren. Nærmere analyser og vurderinger vil framkomme i kommunedirektørens årsrapport 2020, som legges fram nærmere sommeren.

Sist oppdatert: 23. februar 2021