Rådmannen anbefaler ny seksjon

Tirsdag 20. november orienterte konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om at hun anbefaler opprettelse av en ny seksjon for innovasjon og styring i Fredrikstad kommune.

Gruppelederne i Bystyret ble orientert torsdag 22. november.

- Kommunen står overfor store utfordringer i tida som kommer. Kommuneøkonomien er stram. Bystyret vil den 6. desember vedta et ambisiøst og omfattende oppdrag for 2019 (budsjett og handlingsplan), som innebærer omstilling og utvikling på mange områder. Samtidig er det gitt oppdrag om å arbeide med kultur, kompetanse, trivsel og omdømme i kommuneorganisasjonen. Vi må nå rigge oss best mulig for å løse disse oppdragene, sier konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

- Fredrikstad kommunes nye kommuneplan har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden i. Til å hjelpe oss med dette, har vi utviklet nye strategier for innovasjon, Smart Fredrikstad, kompetanse/rekruttering og arbeidsgiverrollen, og en rekke viktige utviklingsplaner er i støpeskjeen. Samtidig skal kommunen gjennomføre mange store byggeprosjekter, gjøre smartere og mer innovative anskaffelser og følge opp kommunens eierinteresser i ulike selskaper, deriblant vårt nye eiendomsutviklingsselskap. For å kunne møte og håndtere alle disse krevende oppgavene på en betryggende måte, er det behov for å samle relevant kompetanse og rigge organisatoriske enheter som kan bistå både kommuneorganisasjonen og kommuneledelsen, sier rådmannen.

Rådmannen arbeider nå med et konkret forslag til organisasjonsendring. 

Organisering

Arbeidsskissen for ny Seksjon for innovasjon og styring omfatter 4-5 virksomheter. Utkast til organisasjonskart for ny seksjon ser nå slik ut:

Kommunens øvrige seksjoner er; Helse og velferd, Utdanning og oppvekst, Teknisk drift, Kultur, miljø og byutvikling og Økonomi og organisasjonsutvikling.

Virksomhet innovasjon

En ny virksomhet Innovasjon tenkes å bestå av miljøer/medarbeidere som arbeider med tjeneste- og prosjektutvikling, innovasjon og forbedringsarbeid. Eksempler på dette kan være digitalisering, Smart Fredrikstad, prosessveiledning, tjenestedesign, LEAN-metodikk og tidligfase prosjektutvikling.

Hovedmålgruppe for virksomhetens arbeid er i første omgang tenkt å være de ulike enhetene og lederne i kommunen som skal gjennomføre ulike omstillings- og utviklingsoppdrag. Samspill og samskaping med hele Fredrikstadsamfunnet kan også bli et aktuelt fokusområde for denne enheten.

- Virksomhet Innovasjon kan beskrives som kommuneorganisasjonens «verktøykasse» for tjenesteutvikling, sier konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

Virksomhet styring

En ny virksomhet Styring er tiltenkt ansvar innenfor områder som for eksempel eierstyring, kvalitetssystem, internkontroll/revisjon, byggstyringsgrupper, delegeringsreglement, beredskap og balansert målstyring/Fredrikstadkompasset.

Øvrige virksomhetsområder

I tillegg til de to ovennevnte organisasjonsenhetene, er tanken å samle avdeling Anskaffelse (ØKORG), virksomhet Prosjektutvikling (TD) og antakelig Kommuneadvokaten (ØKORG/uavhengig rolle) i Seksjon for innovasjon og styring. Det pågår en vurdering av om det kan være hensiktsmessig å samle også hele, eller deler av, næringsutviklingsarbeidet i ny seksjon.

Medarbeidere og økonomi

Den nye seksjonen etableres innenfor kommunens gjeldende budsjettrammer. Rådmannens vurdering er at den anbefalte organisasjonsendringen på viktige områder vil styrke kommunens gjennomføringskraft, og derigjennom bidra til budsjettkontroll og god måloppnåelse.

- Ny seksjon for innovasjon og styring skal skapes av medarbeidere og ledere som allerede arbeider i Fredrikstad kommune. Jeg har forventninger til at vi, gjennom å bringe sammen miljøer og medarbeidere i nye konstellasjoner, vil bli bedre i stand til å møte de oppgavene som nå ligger foran oss og løse de oppdrag som Bystyret gir. Ingen medarbeidere vil bli overtallige som følge av den ønskede organisasjonsendringen, understreker konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.

Veien videre

Hvis praktisk mulig, er det ønskelig å få den overordnede beslutningen om etablering av ny seksjon på plass i desember, slik at arbeidet med detaljert utforming av enheter og avklaringer med berørte medarbeidere kan komme i gang.

Forslaget planlegges derfor behandlet i drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud den 29. november, i administrasjonsutvalget (ADMU) 4. desember, i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. desember, og i formannskapet (FSK) og Bystyret (BYS) den 6. desember 2018.

Sist oppdatert: 22. november 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.