Min side Meld fra
Kontakt oss

Overskudd i 2022-regnskapet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Økt skatteinngang, god koronakompensasjon og stram styring medførte årsresultat i pluss.
Nina-2023-web2.png
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold

Årsresultatet for 2022 endte med et regnskapsmessig overskudd på 103 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn hva prognosene i 2022 antydet.

– 2022 begynte med koronanedstenging og krig i Europa. Usikker verdensøkonomi, sterk prisvekst og et raskt økende rentenivå påvirket også oss i Fredrikstad. I mai så vi oss nødt til å innføre økonomiske strakstiltak, for å få kontroll på de økende utgiftene, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Samtidig som Fredrikstad er en lavinntektskommune med svært presset økonomi, kan vi nå glede oss over et årsresultat i pluss. Medarbeidere og ledere har gitt gode tjenester til innbyggerne, under stram økonomisk styring, og med mange pågående omstillingstiltak. Det står det respekt av, og jeg vil gjerne dele ut både takk og honnør, påpeker kommunedirektøren.

26,6 millioner i disponibelt overskudd

– Det regnskapsmessige overskuddet for 2022 endte på 103 millioner kroner. Budsjettet for 2022 forutsatte at det skulle brukes 77,2 millioner kroner fra fond. Regnskapet viser at det likevel ikke ble nødvendig å bruke fondsmidler i 2022. Etter at årsoppgjørsdisposisjoner er gjennomført, og fondsmidlene er tilbakeført, avsluttes derfor regnskapet med et disponibelt overskudd på 26,2 millioner kroner, opplyser kommunedirektør Tangnæs Grønvold.

Frie inntekter – skatt og statlige overføringer – mer enn forventet

Fredrikstad kommune er en lavinntektskommune, og mottar overføringer i form av inntektsutjevning fra andre skattesterke kommuner, for å jevne ut noe av forskjellen. Dette utgjorde 55 millioner kroner mer enn budsjettert i 2022.  

I tillegg endte skatteinngangen på 73 millioner kroner mer enn budsjettert, til tross for en oppjustering av anslaget i revidert budsjett. Samlet utgjør dette merinntekter på 128 millioner kroner. Det endelige resultatet for disse inntektspostene var først klart ved juletider.  

Koronakompensasjon

Fredrikstad mottok i 2022 koronakompensasjon fra staten på 103,8 millioner kroner. Midlene er overført til de seksjoner som har hatt merutgifter og mindreinntekter knyttet til korona. Overføringene ble gjort i siste halvdel av desember.  

Minus i driften – men ser resultater av #bærekraft25 

– Kommunens drift hadde samlet sett et merforbruk utover budsjetterte rammer på 53 millioner kroner i 2022. Merforbruket i driften i 2022 ble dermed langt mindre enn tidligere prognoser tilsa, takket være mye godt arbeid, god disiplin, strakstiltak og begynnende resultater fra kostnadsreduksjonsprogrammet #bærekraft25, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold  

– Merforbruket skyldes i hovedsak økt behov for lovpålagte tjenester innen helse og omsorg, en underfinansiert barnevernsreform og økte energiutgifter. Kommunedirektørens sentrale staber og politisk ledelse har knepet inn til sammen over 10 millioner kroner i 2022, og viser dermed vei i arbeidet med å kutte administrative kostnader, utdyper kommunedirektøren.

Økte utgifter innen vann, avløp og renovasjon (VAR)

Høy prisvekst, økte energiutgifter og rask renteheving har medført langt høyere kostnader enn budsjettert innen selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon, og særlig innenfor vann- og avløpsområdet. Kommunen og Frevar KF samarbeider om disse områdene, ved at kommunen ivaretar ledningsnett og pumpestasjoner for vann og avløp, mens Frevar ivaretar vannverk og avløpsrenseanlegg. Kommunen har avfallsinnhenting, mens Frevar ivaretar gjenvinningsstasjon.  

Kommunens selvkostfond for utjevning mellom regnskapsårene er samtidig ikke tilstrekkelig for å dekke årets økte energi- og kapitalkostnader. Dette innebærer at kommunen for 2022 har måttet utgiftsføre et merforbruk på 36,2 millioner kroner midlertidig over kommunekassa, som dermed reduserer kommunens resultat tilsvarende. Dette er utgifter som skal dekkes inn igjen over fem år, over selvkostgebyrene. Uten dette ville kommunens årsresultat vært på 139 millioner kroner, mot nå 103.

Økte rentekostnader og positivt pensjonsregnskap

Den raske renteøkningen, kombinert med børsfall, har medført at netto finanskostnader belaster resultatet med 51 millioner kroner. I tillegg ligger utbytteinntektene 5,4 millioner kroner under budsjett. Pensjonsregnskapet viser en innsparing på 49 millioner kroner.  

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en sentral resultatindikator i kommunene. Dette viser hva kommunen har igjen til sparing og egenkapital for å møte framtidens prioriteringer og utfordringer. Ideelt er anbefalingen at dette nøkkeltallet bør ligge på 1,75 prosent. Grafen nedenfor viser utviklingen fra 2015 til 2022.  

– Det er en resultatforbedring fra 2021 til 2022, til tross for midlertidig dekning av VAR-underskuddet, men vi ligger fortsatt lavt. Resultatet for 2022 innebærer at disposisjonsfond kan styrkes noe, som selvfølgelig er positivt, og som kan indikere at vi gradvis er på vei mot en mer bærekraftig økonomisk situasjon, avslutter kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold. 

Graf regnskap 2022.png

Noen nøkkeltall fra regnskapet

-      Sum driftsinntekter: 7 620 043 221 kroner

-      Sum driftsutgifter: 7 150 322 891 kroner

-      Sum netto finansutgifter: 449 092 945 kroner

-      Investeringer i bygg og anlegg: 846 856 399 kroner

-      Utlån (startlån): 262 567 023 kroner

-      Sum bokførte eiendeler: 21 166 784 918 kroner

-      Sum brutto gjeld: 8 179 858 803 kroner  

Urevidert regnskap

Regnskapet er nå oversendt Østre Viken kommunerevisjon IKS for revidering. Det kan derfor bli noen endringer i det endelige regnskapet, som legges fram til behandling i bystyret i juni. Blant annet kan Rikslønnsnemndas avgjørelse i forbindelse med streiken i 2022 påvirke resultatet noe i positiv retning.

Sist oppdatert: 23. februar 2023