Min side Meld fra
Kontakt oss

Overgang til grønt nivå i barnehager og ved enkelte skoler

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kriseledelsen i Fredrikstad kommune har besluttet grønt nivå fra mandag 24. januar for alle barnehager og for et utvalg skoler med jevnlig testing.

Pandemien går nå over i ny fase. Det betyr endring i bruk av nivå i trafikklysmodellen i barnehager og skoler. Videregående skoler er allerede på grønt nivå, fra mandag førstkommende går barnehagene over på grønt og det samme gjør de skolene som har jevnlig testing. De skolene som ennå ikke har igangsatt jevnlig testing, fortsetter på gult nivå ut uke 4. Men det er et mål at de også skal på grønt nivå og ha jevnlig testing så raskt kapasiteten på hurtigtester tillater det.  

Samfunnet rundt oss er i en ny situasjon der omikronvarianten av korona har blitt dominerende. Den anses i mindre grad å være en helsetrussel for enkeltpersoner, men gir store volum med smittede med en forventning om ytterligere økning. Det betyr at tiltakene kommunen setter inn først og fremst tar sikte på å flate ut smittetoppen – både for å unngå kapasitetsproblemer i helsevesenet og for å unngå et lammende sykefravær på arbeidsplasser og i sentrale samfunnsfunksjoner. 

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen, og det betyr også endringer. 

Fra 15. januar ble forskriftsfestet rødt nivå i de videregående skolene og gult nivå i grunnskolene og barnehagene opphevet. Regjeringen kom samtidig med en anbefaling om grønt nivå for videregående skole og voksenopplæring, og gult nivå for barnehage og grunnskole der smittesituasjonen tilsier det. Det betyr at kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter.

Situasjonen i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har per i dag en betydelig smittespredning, og er i starten på en større bølge med omikronsmitte. Vi forventer svært høye smittetall og høyt sykefravær i alle sektorer, også oppvekstsektoren. For barn, unge og vaksinerte ansatte utgjør ikke epidemien nå en helsetrussel, og tiltak rettet mot barn og unge er for å beskytte andre enn dem selv. Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien, og skal i størst mulig grad skånes. Det er åpnet for barns deltagelse i fritidsaktiviteter.  

Anbefaling fra kommuneoverlegene

Jevnlig testing vurderes som et mindre inngripende tiltak enn gult og rødt nivå i trafikklysmodellen. Det er ikke mulig å drive målrettet smittesporing med dagens smittetall. Kommuneoverlegen har derfor anbefalt jevnlig testing i alle grunnskoler og de videregående skolene, samt av ansatte i barnehagene. Hittil har det kun blitt iverksatt jevnlig testing på utvalgte skoler på grunn av mangel på hurtigtester.  

Etter anbefaling fra kommuneoverlegene har kriseledelsen i Fredrikstad kommune besluttet følgende nivåer i trafikklysmodellen:  

  • Videregående skoler: Overgang fra rødt til grønt nivå iverksatt mandag 17. januar. Prioriteres for jevnlig testing når kapasiteten på hurtigtester er god nok.
  • Barnehager: Overgang fra gult til grønt nivå fra mandag 24. januar.
  • Skoler med jevnlig testing: Overgang fra gult til grønt nivå fra mandag 24. januar.
  • Skoler uten jevnlig testing: Videreføres på gult nivå ut uke 4. Overgang fra gult til grønt nivå når jevnlig testing kan starte opp, forhåpentligvis i uke 5.  

Skoler som per i dag har jevnlig testing er: Begby skole, Borge ungdomsskole, Cicignon skole, CIS (7. til 10. trinn), FRIS, Gressvik ungdomsskole, Gudeberg skole, Haugeåsen ungdomsskole, Kråkerøy ungdomsskole, Kvernhuset ungdomsskole, Manstad skole, Nøkleby skole, Rød skole (Kråkerøy), Rødsmyra skole, Trara skole, Trosvik skole og Wang ung.  

Testing, prøvesvar og karantene

Hvorfor kommer disse endringene nå – når vi nettopp har gått til gult nivå etter jul?

Helsemyndighetene fryktet en smittetopp rett etter jul siden mange da har hatt mye sosial kontakt. I tillegg får vi stadig mer informasjon om korona, og det er sikrere kunnskap om at omikron ser ut til å gi mindre alvorlig sykdomsforløp nå enn rundt nyttår. Siden jevnlig testing er et mindre inngripende tiltak rettet mot barn og unge enn gult og rødt nivå, anbefales dette i kombinasjon med grønt nivå. I tillegg er det lettere å opprettholde drift i barnehager og skoler med høyt sykefravær blant ansatte dersom vi er på grønt nivå, med mulighet til at ansatte kan arbeide på tvers av kohorter. Det er et viktig mål at barnehager og skoler kan være åpne, også gjennom en situasjon der mange i samfunnet er smittet.  

Hvorfor settes ikke alle skolene på grønt nivå med en gang?

Anbefalingene fra helsemyndighetene er grønt nivå kombinert med jevnlig testing. Dessverre er det akkurat nå usikkerhet rundt hvor stor tilgang det er på hurtigtester. Det betyr at det ikke er forsvarlig å igangsette jevnlig testing på alle skoler, og da er det hensiktsmessig at skolene uten jevnlig testing forblir på gult nivå en uke til. I tillegg er det et mål å unngå hyppige og raske skifter i nivåer – slik at barnehager og skoler skal få tid til å omstille seg.

Hvorfor kan vi ikke ha strengere restriksjoner – jeg er bekymret?

Restriksjoner som begrenser menneskelig kontakt kan ha en viktig funksjon i en pandemi, men kommer også med store omkostninger. For å begrense smittespredningen av den svært smittsomme omikronvarianten er det nødvendig med svært inngripende tiltak, mye kraftigere tiltak enn vi har sett i Norge gjennom pandemien så langt. Tiltak må være forholdsmessige, og når befolkningen er vaksinert og beskyttet og viruset gir mindre alvorlig sykdom er det ikke grunnlag for dette. Barn og unge er særlig sårbare med tanke på psykososial helse, og de trenger å kunne være en del av et fellesskap faglig og sosialt i barnehager og skoler. Omikronvarianten av koronaviruset fester seg i større grad til de øvrige delene av luftveiene og gir mildere sykdom. Barn i barnehage og skole har smittet hverandre i liten grad. Det er også forholdsvis lite smitte fra barn til voksne i barnehager og skoler.

Hvorfor har vi ikke jevnlig testing av barn i barnehagene?

Det er vurdert at gjennomføring av testing på små barn kan være ubehagelig for barna, og vanskelig for foreldrene å få til å gjennomføre, og at det derfor ikke anbefales. De minste barna blir også i mindre grad smittet og smitter mindre videre, selv med omikronvarianten. Ved større smitteutbrudd i barnehager kan det igangsettes testing av foreldre i tillegg til jevnlig testing av ansatte, dette vurderes fortløpende. Barn under skolealder anbefales test ved symptomer, men testing avgjøres av foreldrene.  

Er det ikke farlig å slippe opp nå?

Omikron ser ut til å smitte lettere, men gir mindre alvorlig sykdom. Det viktigste da blir å unngå kapasitetsproblemer i helsevesenet og at sykefraværet i sentrale samfunnsfunksjoner blir for høyt (for eksempel renovasjon, helsevesen, nødetater, barnehager og skoler). Samtidig gir det høye smittetrykket utfordringer med tanke på testkapasitet og smittesporing. Derfor vil jevnlig testing av ansatte i barnehager og elever og ansatte i skolene være et godt tiltak for å finne de syke og smittsomme og flate ut smittebølgen. Det er et effektivt tiltak med færre negative konsekvenser enn gult og rødt nivå, og det reduserer behovet for kontaktreduserende tiltak. Det er lav risiko for alvorlig sykdom hos barn, unge og vaksinerte ansatte i barnehager og skoler. 

Sist oppdatert: 20. januar 2022