Min side Meld fra
Kontakt oss

Ønsker nytt kompetansesenter i Gamlebyen

Fredrikstad kommune har gjennom Viken fylkeskommune søkt Riksantikvaren om midler til å utrede Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern (KKB) i Fredrikstad, fortrinnsvis tilknyttet Gamlebyen.

gamlebyen av Walter.jpg

(Foto: Walter Schøffthaler)

– De tidligere fylkene Akershus og Buskerud har allerede godt etablerte bygningsvernsentere. Det har Østfold aldri hatt. Dette til tross for at vi både har en stor portefølje av kulturminneobjekter og miljøer. Det er også relativt stor variasjon i byggeskikk og kulturhistoriske særtrekk på tvers av de gamle fylkesgrensene, sier konstituert direktør for kultur, miljø og byutvikling Ole-Henrik Holøs Pettersen.   

– Vi har nå etablert dialog med Moss, Sarpsborg og Halden kommuner, som alle er positive til et samarbeid. Skulle vil lykkes med få på plass et regionalt Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern, vil dette kunne styrke kompetansen om kulturmiljøer og bygningsvern i alle bykommunene i vår region. Det vil kunne bidra til at vi kan tilby mer koordinerte kulturminnefaglige vurderinger i arbeid med planer og byggesaker. Vi vil også være bedre rustet til å gi kunnskapsbaserte råd og veiledning til eiere og brukere av bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø.  

– Det vil være en styrke for utviklingen av både kulturminnevern og næringsliv, dersom det etableres et stedbundet og brukernært senter i Vikens tidligere Østfold fylke, fortsetter han.  

Riksantikvaren inviterte i fjor regional forvaltning, i samarbeid med kommunene, om å ta initiativ til å etablere regionale kunnskapssentre for kulturmiljø og bygningsvern. Fredrikstad svarte opp invitasjonen med en ambisjon om et kompetansesenter her i byen.   

– Skulle vi få tilsagn på støtte fra Riksantikvaren vil dette i første omgang bety at vi har midler til å kunne gjennomføre en utredning på tvers av bykommunene, der vi ser på hvorvidt det er grunnlag for et slikt senter her, og hvordan det i så fall bør organiseres og finansieres. Et slik senter kan ha ulike tapninger, men dersom det på sikt blir aktuelt med et kunnskapssenter her, er naturligvis Gamlebyen en veldig aktuell lokasjon, avslutter Holøs Pettersen.  

Fredrikstad kommune håper på å få svar på søknaden i løpet av våren

Sist oppdatert: 03. mai 2021