Min side Meld fra
Kontakt oss

Holøs Pettersen konstitueres som kommunedirektør

Bystyret har vedtatt å konstituere direktør for kultur, miljø og byutvikling, Ole-Henrik Holøs Pettersen, som kommunedirektør i Fredrikstad kommune fra 6. mai.

Vedtaket ble gjort i bystyret torsdag 21. mars.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold inngikk i november 2023 sluttavtale med arbeidsgiver Fredrikstad kommune og fratrer stillingen som kommunedirektør 5. mai 2024. Det er igangsatt prosess for rekruttering av ny kommunedirektør. Stillingen er utlyst og har søknadsfrist 11. april.

I påvente av at ny kommunedirektør tilsettes og tiltrer stillingen, er det behov for en konstituering.

Utvalg for arbeidsgiveroppfølging av kommunedirektøren, supplert med to hovedtillitsvalgte, har behandlet spørsmålet. Ordfører Arne Sekkelsten innstilte til formannskapet på at direktør for kultur, miljø og byutvikling, Ole-Henrik Holøs Pettersen, konstitueres som kommunedirektør med virkning fra 6. mai 2024 og fram til fast tilsatt kommunedirektør tiltrer stillingen.

- Ole-Henrik Holøs Pettersen har lang erfaring fra ulike lederstillinger i Fredrikstad kommune, og har fra 2021 inngått i kommunedirektørens ledergruppe. Han besitter relevant kunnskap og kompetanse på en rekke områder, vurderes å ha god oversikt over mange sentrale pågående prosesser, og anses som godt egnet til å kunne ivareta kommunedirektørrollen, sier ordfører Arne Sekkelsten.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til spørsmålet om konstituering i stillingen som direktør for kultur, miljø og byutvikling fra 6. mai, også sett i sammenheng med Fredrikstad kommunes arbeid med implementering av ny organisering.

Om Ole-Henrik Holøs Pettersen
Ole-Henrik Holøs Pettersen (f. 1979) har siden april 2021 vært direktør for kultur, miljø og byutvikling (KMB) i Fredrikstad kommune. Holøs Pettersen har vært tilsatt i Fredrikstad kommune fra 2011. Fra 2016 var han etatssjef for kultur. Han har i flere omganger tidligere vært konstituert som kommunalsjef (nå «direktør») i Fredrikstad kommune, for området kultur, miljø og byutvikling.

Ole-Henrik Holøs Pettersen kom til Fredrikstad kommune fra lederstilling i Kulturetaten i Oslo kommune. Han har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo, og en cand.mag.-grad med historie, KRL, teatervitenskap og musikkvitenskap.

Ole-Henrik Holøs Pettersen har i Fredrikstad kommune ansvar for kommunens strategi- og utviklingsarbeid av overordnet og sektorovergripende karakter innenfor by- og samfunnsutviklingsområdet. Samtidig har han ansvar for både tjenesteproduksjon, drift og utvikling av tjenester, forvaltning og myndighetsutøvelse. I dette ligger et betydelig ansvar for kommunens utadrettede rolle som samfunnsutvikler, som skjer i tett dialog og samhandling med næringsliv, utbyggere, innbyggere, lokalsamfunnsutvalg, kultur, idrett og frivillighet.

Stillingen som direktør for KMB innebærer også et overordnet ansvar for kommuneorganisasjonens plan- og utviklerrolle i helhet, og derigjennom tett samhandling med de øvrige seksjonene i kommuneorganisasjonen.

Stillingen han i dag innehar innebærer ansvar for produksjon av et stort volum av politiske saker, hvorav mange til behandling i formannskapet og bystyret, samt ansvar for å bistå flere folkevalgte utvalg, styringsgrupper og organer på vegne av kommunedirektøren, som næringsutvalget, planutvalget, kultur- og miljøutvalget, Bypakke Nedre Glomma, styringsgruppe for Vekst i Fredrikstad, og flere ad hoc-utvalg. Flere av områdene innebærer tett samspill med ordfører og kommunedirektør.

Sist oppdatert: 21. mars 2024