Økte skatteinntekter og finansposter sikret balanse

Sammen med god finansavkastning, sikret økte skatteinntekter mot slutten av året at Fredrikstad kommunes regnskap for 2019 nok en gang endte i balanse.


Driften av kommunens tjenester ble imidlertid dyrere enn budsjettert.

Regnskapet til Fredrikstad kommune for 2019 er nå avsluttet, med et regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på nesten 64 millioner kroner. Kommunen gav i 2019 tjenester innenfor en brutto inntektsramme på 6,58 milliarder kroner, i tillegg til planlagt bruk av fond på cirka 77 millioner kroner.

Det positive årsresultatet skyldes økte skatteinntekter sent på året, finansavkastning, innsparinger i pensjonsutgiftene og bruk av fond, som i sum veide opp for et regnskapsmessig merforbruk til tjenesteproduksjon på 121 millioner kroner.

2019 viser ganske tydelig at kommunens finansieringsbehov øker mer enn finansieringsevnen. Dette utfordringsbildet ser ut til å videreføres utover i planperioden 2020-23, og innebærer behov for omlegging av kommunens drift i en mer bærekraftig retning.

Regnskapet er urevidert. Det betyr at det kan bli endringer fram mot endelig revidert regnskap, som kommer senere på våren.

Sist oppdatert: 18. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.