Økt press i kommuneøkonomien - har framtida kommet til Fredrikstad?

Innhold

Flere innbyggere har behov for mer omfattende tjenester fra kommunen. I tillegg blir kvalitetskravene stadig høyere. Dette gjør at kommunens utgifter overskrider inntektene. Når rammebetingelsene fra sentralt hold samtidig blir strammere, er det nødvendig med omfattende nytenking og omstilling.

Fredrikstad er en kommune i vekst, og vi får stadig flere innbyggere med behov for tjenester innen helse, velferd og oppvekst. I Fredrikstad, som i resten av landet, opplever vi også at befolkningen blir eldre. Til tross for at pensjonistene våre er sprekere i dag enn tidligere, fører en eldre befolkning med seg økt etterspørsel etter kommunale helse- og velferdstjenester.

Innen oppvekstområdet er kommunen pålagt nye bemanningsnormer og moderasjonsordninger av staten. Dette forventes å gi høyere kvalitet på tjenestene, samtidig som kommunen får økte utgifter. Når det ikke følger finansiering med alle de nye kravene fra statens side, blir det nødvendig med effektivisering og omstilling.

En voksende tjenesteproduksjon til flere innbyggere med større behov, må i hovedsak løses med tiltak innenfor det handlingsrommet kommunen allerede har. Dette krever tøffe prioriteringer, omprioriteringer og kostnadsreduserende tiltak, i større omfang enn det som er innarbeidet i den vedtatte økonomiplanen fra i sommer.

I gjeldende økonomiplan, fra juni 2018, er det innarbeidet strukturelle endringer og effektiviseringstiltak for å redusere driftsnivået med 130 millioner kroner fram mot 2023, med mål om å tilpasse driften til rammene. Fredrikstad kommunes økonomiske utvikling gjennom 2018 viser at dette omstillingsnivået ikke er tilstrekkelig. 

For å møte utfordringene, foreslår rådmannen blant annet følgende tiltak:  

 • Gjennomføring av en lang rekke omfattende utviklings- og omstillingstiltak på tjenesteområdene, i tråd med økonomianalysen 2018 og med tillegg av nye tiltak høsten 2018.
 • Vektlegging av digitalisering, innovasjon og Smart Fredrikstad-programmet som viktige elementer i det kommende utviklings- og omstillingsarbeidet.  
 • Omprioritering/bruk av fond (engangsbevilgninger) til blant annet omstillingsarbeid. 
 • Gevinstrealisering gjennom oppfølging av kommunens innkjøpsarbeid. 
 • Omprioriteringer mellom tjenesteområdene for å dempe de mest krevende tiltakene innen seksjonene helse og velferd/utdanning og oppvekst. 
 • Reduksjon/tidsforskyving av investeringsbudsjettet med i størrelsesorden 0,5 milliarder kroner i planperioden, for å dempe veksten i kapitalutgifter og budsjettere i tråd med realistisk framdrift. Sistnevnte gjelder spesielt sluttføring av Arena Fredrikstad, som nå mest sannsynlig forventes ferdigstilt i 2023.

Rådmannen legger ikke opp til økning i eiendomsskatten, som kun prisjusteres (bolig- og fritidseiendommer) med kommunal lønns- og prisvekst.  

Hva betyr budsjettet for de forskjellige tjenesteområdene?
Utfordringen for de to største seksjonene, Helse og velferd/Utdanning og oppvekst er på til sammen 120 millioner kroner. Rådmannen foreslår en betydelig omprioritering mellom tjenesteområdene.

Vedlegg:

Seksjon for utdanning og oppvekst

Skole og barnehage er våre viktigste læringsarenaer. De ressurser og egenskaper barn får med seg gjennom barne- og ungdomsårene har avgjørende betydning for muligheter, valg og mestringsstrategier gjennom livet. På den måten kan gode skoler og barnehager bidra til å redusere sosiale forskjeller i Fredrikstad.

Satsinger: 

 • Tidlig innsats
 • Språk
 • Foreldresamarbeid
 • Styrking for å holde lovkrav (lærernorm, bemanningsnorm, private barnehager)

Utfordringer

 • Statlige satsinger og føringer – ikke fullfinansiert. Fra statlig hold har det de siste årene kommet flere signaler og vedtak om tiltak for å styrke og forbedre arbeidet overfor barn og unge. Det er imidlertid økonomisk utfordrende når nye brukerrettigheter og pålegg fra staten ikke finansieres fullt ut.
 • Økonomiske analyser påpeker at Fredrikstad kommune driver effektivt innenfor flere områder. Analysen viser videre at vi har mulighet for effektivisering (reduksjon) når det gjelder lærertetthet, og at lærertetthet også henger sammen med skolestørrelse.
 • Finansiering – private barnehager. I de to siste årene har utbetalingene til private barnehager i Fredrikstad økt mer enn lønns- og prisvekst.
 • Utenbysbarn – barnehage. Etterspørsel etter barnehageplasser på tvers av kommunegrensene har endret seg i negativ retning for oss i de siste årene.
 • Inntektsmoderasjoner og gratis kjernetid. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i antall søknader om redusert foreldrebetaling (nasjonal inntektsmoderasjon) og gratis kjernetid. Statens kompensasjon etter innføring av ordningen dekker ikke reelt inntektsbortfall.
 • Barn med ekstra behov. Det er flere barn i barnehage og skole med behov for ekstra ressurser uten at seksjonen får dekket dette.
 • Barnevern. Brukerutviklingen har stabilisert seg på et høyt nivå, men brukerne koster mer på grunn av behov for dyrere tiltak og mindre refusjon fra staten.

Seksjon for utdanning og oppvekst hadde ved inngangen til siste tertial 2018 et høyere driftsnivå enn vedtatt budsjett. Merforbruket skyldes inntektsmoderasjonsordninger, overføringer til private barnehager, brukerutvikling og nye bemanningsnormer og forventes videreført inn i 2019.

Seksjon foreslås som følge av dette tilført 36,8 millioner kroner fra 2019 og videre i planperioden.

Seksjon for helse og velferd

Kommunen står overfor krevende helse- og velferdsutfordringer de neste tiårene, knyttet til et økende antall eldre og nye brukergrupper. De siste årene har det spesielt vært en økning i etterspørsel etter tjenester fra personer med rus- og psykiske helseproblemer og fra yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer.

Satsinger

 • Helsefremming, forebygging og rehabilitering.
 • Mestringskultur; hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte og ambulante tjenester, dagtilbud og frisklivs- og mestringstjenester.
 • Velferdsteknologiske løsninger, helsevakt og trygghetspatrulje.
 • Heldøgns omsorgsplasser – samlet kapasitet, og hensiktsmessig fordeling mellom ulike botilbud. Psykisk helsearbeid og rusmestring. Styrket pårørendetilbud.
 • Ny plan for livslange tjenester og funksjonshemmedes levekår. Fokus på samlet kapasitet og innretning/nivå på bo- og tjenestetilbudet.
 • Ernæring, mat og måltidskultur.
 • Pasient- og brukersikker kommune og etikkråd.
 • Frivillighet og samskaping.
 • Krav/tilbud om aktivitet til mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økt innsats for inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet.
 • Boligsosialt arbeid. Bosetting og integrering av flyktninger.
 • Etablering av heltidskultur og innføring av heltid som det normale i driften.

Utfordringer
Seksjon for helse og velferd hadde ved inngangen til siste tertial 2018 et høyere driftsnivå i mange etater/virksomheter enn vedtatt budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum og kompleksitet innen lovpålagte tjenesteområder, som forventes videreført inn i 2019.

Seksjonen foreslås som følge av dette tilført 45 millioner kroner fra 2019, der 20 millioner kroner er engangsmidler til omstilling i 2019, mens 25 millioner kroner er foreslått videreført i planperioden. Det legges opp til betydelige strukturelle omstillinger, utviklings- og forbedringsarbeid.

Seksjon for teknisk drift

Seksjonen har gjennomført en organisasjonsutvikling og det er vedtatt ny hovedstruktur med virkning fra 1. januar 2019. Seksjonen vil bestå av tre etater og to virksomheter direkte under kommunalsjefen. I tillegg er administrativ stab utvidet til en plan- og utviklingsstab med større fokus på strategi og langtidsplanlegging.

Forbedringsarbeidet videreføres for å ytterligere videreutvikle og profesjonalisere seksjonen og for å legge til rette for en fleksibel organisasjon som møter framtiden med stadig trangere økonomiske rammer, økte krav og behov for konkurransedyktige tjenester og leveranser. Arbeidet med å videreutvikle seksjonens risikostyring, kvalitetssystem og internkontroll videreføres og forsterkes samt videreutvikle tidligfase i kommunens investeringsprosjekter for å sikre optimale prosjekter og gjennomføring etter beste praksis.

Satsinger

 • Forbedringsarbeid, videreutvikling og profesjonalisering av organisasjonen.
 • Innovasjon innenfor smartbyområdet.
 • Kompetanse og lederutvikling.

Utfordringer
Det vil være viktig for Fredrikstad kommune i årene framover å ha nok økonomisk handlingsrom til at det kan utføres bærekraftig forvaltning av felleskapets bygningskapital. Hensikten med forvaltning av kommunal bygningsmasse er å understøtte primærfunksjonene og tjenester til innbyggerne. Kommunen må ha som mål at det utføres et nødvendig minimum av planlagt og verdibevarende vedlikehold, slik at nåværende kvalitet og bygningsverdi ikke reduseres. Uten tilstrekkelige midler til vedlikehold kan nødvendige utskiftninger og oppgraderinger ikke bli utført. Dette gir en økning i akutte og ikke planlagte hendelser som kan påvirke driften og gå ut over tjenestetilbudet til de som bruker byggene.

Innovasjon og utvikling innenfor bydriftsområdene ved hjelp av smartbykonsepter og effektivisering er nødvendig for å møte kravene til mer effektive tjenester til lavere kostnader.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Seksjonen har en viktig samfunnsutviklerrolle både med å utvikle overordnede planer for kommunen, og å fylle byen med innhold og opplevelser som gjør Fredrikstad til en attraktiv by. Seksjonen er også sentral i arbeidet med de store infrastrukturprosjektene, og å utvikle gode lokalsamfunn.

Satsninger

 • Vi skal samordne tjenestetilbudene våre for å få en mer kostnadseffektiv drift og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. Vi vil blant annet utvikle varianter av lokale kulturhus i tettstedene og utvikle nærmiljøarenaer gjennom å koble arbeidet med områdeutvikling og lokalsamfunnsarbeid med kulturtjenestene.
 • Utgangspunktet for alle våre tjenester skal være at innbyggerne er vår viktigste ressurs. Med større fokus på innbyggerne kan vi skape en samhandling som blir ressurssparende for kommunen og bidra til å aktivisere og ansvarliggjøre innbyggerne. Dette vil igjen bidra til mer brukerrettede tjenester.
 • Vi skal styrke vår attraktivitet for å sikre inntekter til kommunen og bidra til flere arbeidsplasser i Fredrikstad. Styrket attraktivitet kan sikre flere arbeidsplasser, økt besøk og impulser til byen og bidra til at vi går mot en liten verdensby. Økt fokus på å styrke byens attraktivitet fordrer også videre arbeid mot økt miljømessig bærekraft.

Utfordringer

 • Vi forventer høyere driftsutgifter i forbindelse med realisering av nye bygg og anlegg.
 • I kommuneplanens samfunnsdel løftes kultur fram som et innsatsområde. Med dette har Bystyret satt noen ambisiøse mål for kulturfeltet, som er krevende i møtet med vår økonomiske situasjon.
 • Fredrikstadsamfunnet er i endring. Det vil føre til flere og mer komplekse planer som skal til behandling. Det er behov for mer behandlingskapasitet både på overordnede planer og reguleringsplaner, noe rådmannen ikke har funnet en løsning på for 2019.

Kontaktpersoner Fredrikstad kommune

 • Konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold, tlf. 911 98 880
 • Økonomisjef Egil Olsen, tlf. 971 77 885
   
Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?