Min side Meld fra
Kontakt oss

Nytt regelverk for leie og bruk av kommunale utendørsarealer

Fredrikstad kommune ønsker å være en arrangørvennlig by der det skal være lett å orientere seg og enkelt å gjennomføre et arrangement. Vi har sett behovet for å etablere tydelige regler og retningslinjer som gjelder utleie av kommunale uterom til salg, aktiviteter og arrangementer.

Det nye regelverket skal sikre forutsigbarhet, likebehandling og strategisk styring av uterom. Regelverket omfatter blant annet generelle bestemmelser leietaker må forholde seg til ved leie av areal, søknadsfrister, avsatt areal til aktiviteter og arrangementer, samt regler for uteservering. Det er også et eget kapittel viet til Gamlebyen og Isegran. 

Ikrafttredelse

Nytt regelverk for leie og bruk av kommunale utearealer ble vedtatt i formannskapet den 27.04.2023 etter en lengre prosess og med to høringsrunder med innspill fra relevante aktører. Regelverket gjelder fra dags dato, men vil ikke ha tilbakevirkende kraft for inngåtte avtaler eller avtaler som er i sluttfasen. Regelverket er nytt av sitt slag og det er således nødvendig å foreta en evaluering etter hvert som administrasjonen tilegner seg erfaring.

Nytt regelverk for leie og bruk av kommunale utendørsarealer (pdf)

Utdrag fra regelverket

Søknadsfrister
For areal egnet for store arrangementer er det søknadsfrist med hovedtildelingsrunde to ganger i året, mens søknader for alle andre arrangementer, stands, torgplass etc. behandles fortløpende.

Avvikende søknadsfrist for areal egnet for større arrangementer frem til april 2024
Det vil bli løpende søknadsfrist for areal egnet for større arrangementer som skal gjennomføres i år og helt fram til april 2024. Dette er areal som i regelverket (jf. pkt. 5.1) har faste frister for søknader (jf. pkt. 2.2).

Flerårige leieavtaler
Det er mulig å inngå en flerårig avtale om leie av kommunalt areal for et fastsatt tidsrom. Søknad om slik avtale vurderes skjønnsmessig for hvert enkelt tilfelle, og avhenger blant annet av hvilket areal og type aktivitet det søkes om. Søknad om flerårige leieavtaler skal behandles politisk.

Antall arrangementer og bruk av lyd
Det er ikke fastsatt begrensninger på antall arrangementer som kan gjennomføres på det enkelte sted/areal. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering av type aktivitet, det aktuelle arealet som ønskes leid, planlagt type og nivå av lyd, m.m. Kommunen vil foreslå alternative arealer dersom det lydmessige påtrykket på et enkelt areal oppfattes/vurderes som for belastende for omgivelsen. Det vil bli tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder.

Universell utforming og ledsagerbevis
Ved leie eller bruk av kommunalt areal skal tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne og krav om universell utforming ivaretas. Arrangøren forplikter seg til å gi gratis inngang for funksjonshemmedes ledsager som har gyldig ledsagerbevis.

Salg av mat fra mobile salgsvogner
Det kan søkes om både korttids- og langtidsleie av kommunalt areal til mobile salgsvogner. Plass tildeles etter søknad.Som hovedregel skal salgsvogner flyttes hver dag, dersom det ikke framgår annet i avtale om leie av areal, eller i annen tillatelse gitt av kommunen. Det er imidlertid avsatt et begrenset antall plasser for mobile salgsvogner, hvor det ikke er nødvendig å flytte salgsvognen hver dag. Dette gjelder følgende areal:

  • Hans Nielsens Hauges plass – syd for rondellen
  • Fisketorget – nedstrømssiden av gangbrua
  • Cicignon fergeleie

Mer informasjon

Åpning av "nye" Dampskipsbrygga

 

 

Sist oppdatert: 05. mai 2023