Nytt etikkråd for helse og velferd

Fredrikstad kommune oppretter et nytt etikkråd for helse og velferd.

Rådet skal drøfte saker som helsepersonell, pasienter, brukere, beboere eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Rådet vil primært jobbe med etiske utfordringer som oppstår «ved sengen», eller i møtet mellom helsepersonell og pasient/bruker.

Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Etikkrådet kan da bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål, gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting.

Mandat og arbeidsområde

Etikkrådet for helse og velferd skal:

  • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer.
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet slike problemer i forkant eller etterkant.
  • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre.
  • Bidra til at tjenestemottakeres og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig.

Arbeidet skal veiledes av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, som også vil drive følgeforskning på arbeidet.

Sammensetning

Etikkrådet for helse og velferd vil bestå av 11-12 medlemmer med ulik yrkesbakgrunn og erfaringer. De fleste rådsmedlemmene er medarbeidere i seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. I tillegg kommer et medlem fra Høgskolen i Østfold, en prest og en innbyggerrepresentant; en uavhengig innbygger i kommunen som er interessert i etiske dilemmaer og verdispørsmål.

Rekruttering av innbyggerrepresentant

Erfaring i tverrfaglig refleksjon tar tid å bygge opp. Derfor søkes det etter en motivert innbygger som kan delta jevnlig på alle møtene, gjerne i tre-fire år med mulighet for forlengelse.

Som deltaker i etikkrådet vil du få tilbud om opplæring i drøfting av etiske problemstillinger. Vervet som rådsmedlem er frivillig og det gis ikke møtegodtgjørelse. Du vil få dekket utgifter til kurs og kompetanseheving.

Rådet vil ha månedlige møter på dagtid, av 2-4 timers varighet.

Hvis du er interessert, send noen ord om deg selv og din motivasjon for å delta.

Kontaktinformasjon

Leder for Etikkrådet for helse og velferd:
Kommuneoverlege Guro Steine Letting, tlf. 996 02 781, epost: gurs@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
Kommunalsjef for helse og velferd Nina Tangnæs Grønvold, tlf. 911 98 8880, nitagr@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 13. februar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?