Ny taksering av eiendommer i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune skal i løpet av 2020/2021 gjennomføre ny taksering av alle eiendommer.

 
De nye takstene vil danne grunnlag for beregning av eiendomsskatt for 2021 og årene som kommer.

Fastsetting av eiendomsskatt
Eiendomsskatt vedtas av bystyret, men styres av staten gjennom lovverk og andre føringer. Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Dette må gjøres for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene, slik at skattegrunnlaget blir oppdatert og rettferdig. Fredrikstad hadde sin siste omtaksering i 2005, og det er veldig mye som har skjedd siden den gang. Deretter er det gjennomført såkalte kontortakseringer. Samtidig er det nødvendig med omtaksering for å kunne opprettholde kommunens inntektsnivå etter nasjonale regelendringer. Derfor vedtok bystyret den 5. desember 2019 å gjennomføre omtaksering i 2020.

Nivået på eiendomsskatten bestemmes ikke gjennom takseringen, men behandles årlig av bystyret som en del av budsjettet, ved fastsettelse av bunnfradrag og promillesats. Så selv om takstene på de fleste eiendommene vil øke ved en omtaksering, betyr det ikke nødvendigvis at eiendomsskatten for den enkelte vil øke tilsvarende.

Når takserer vi?
Kommunen skal engasjere takstmenn med god erfaring og lokal kjennskap til Fredrikstad. De starter jobben fra høsten 2020, og skal være ferdige før 1. mars 2021.

Takstmennene skal kun befare eiendommene utvendig. De skal ikke gå inn, og du trenger derfor ikke være hjemme når de kommer. Du kan ikke avtale tid for taksering.
Takstmennene har på seg gule refleksvester, og vil på forespørsel kunne identifisere seg med ID-kort fra Fredrikstad kommune.

Hvordan takserer vi?
Målet for takseringen er å anslå markedsverdien for eiendommen din ved fritt salg på det åpne markedet. Takstmennene benytter seg av måleverktøy, faktaopplysninger fra matrikkel, skjønnsmessige vurderinger m.m. for å komme fram til en takst for eiendommen.

Faktaopplysninger henter vi fra matrikkelen. Det kan være navn på eier, adresse, bruksareal og tomtens størrelse. Her kan du å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger om eiendommen din i matrikkelen.

Dersom opplysninger om areal på eiendommen er mangelfulle, vil takstmannen måle opp utvendig. Skjønnsmessige vurderinger vil ta hensyn til forhold som påvirker verdien, som for eksempel bygningens alder og standard, beliggenhet og prisnivå i området.

Hva skal takseres?
Alle eiendommer i Fredrikstad skal takseres. Dette gjelder

  • bolighus
  • borettslag
  • selveierleiligheter (sameier)
  • garasjer/uthus
  • hytter/fritidsboliger
  • næringseiendom
  • andre bygninger

Ubebygde tomter takseres ikke. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt på driftsbygninger på eiendommen. Gårdsbruk/skogbruk får likevel eiendomsskatt på kårbolig og bolighus, garasje/anneks og eventuelle fritidsboliger som ikke tilhører drift. Eiendommen takseres med en normaltomt for området.

Hva skjer etter takseringen?
De nye vedtatte eiendomsskattetakstene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars 2021. Du vil da få tilsendt et vedtak om ny eiendomsskattetakst. Taksten/verdien danner grunnlag for eiendomsskatten fra og med 1. januar 2021.

For eiendommer som har flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.

Når skal den nye eiendomsskatten betales?
Den første fakturaen med eiendomsskatt for 2021 kommer i 2. termin, med betalingsfrist 20. april. Denne fakturaen vil dekke eiendomsskatt for både 1. og 2. termin i skatteåret 2021. Du må altså være forberedt på en større samleregning for første halvår, og det kan være lurt å sette av de pengene du vanligvis betaler inn i 1. termin. Dette gjelder også for de som eier et nytt hus, som takseres for første gang i 2020/2021.

Lurer du på noe?
Her finner du flere spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Dokumenter og lenker

Sist oppdatert: 07. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.