Ny forskrift regulerer vannskuterkjøring og snøtømming

Innhold

Styret i Borg Havn vedtok mandag en ny ordensforskrift for Fredrikstad og Hvaler kommuner med hjemmel i havne- og farvannsloven. Forskriften forbyr tømming av snø fra sentrumsgater i elv, og åpner for sportskjøring med vannskuter 200 meter fra land.

Ordensforskriften gir regulering for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

Den sentrale vannskuterforskriften ble opphevet med umiddelbar virkning i mai i fjor og det ble vedtatt at kommunene kan fastsette egne lokale regler for vannskuterbruk.

– Vi så behovet for å regulere bruk av vannskutere i Fredrikstad, samtidig har Borg Havn gjennomgått og foreslått andre lokale reguleringer i forskriften, sier Hanna Tangvald, miljø- og landbrukssjef i Fredrikstad kommune, som har vært med og utarbeidet forslaget til ordensforskriften.

Forhindre mikroplast i elva

Hun sier kommunen er fornøyd med å få på plass en forskrift som forbyr snøtømming i elva, i tråd med handlingsplanen for å redusere tilførsel av plast til marine miljøer, som trolig vedtas i løpet av juni.

– Vi i Virksomhet for miljø- og landbruk har jobbet mye med hvordan vi kan hindre marin forsøpling og har utarbeidet en handlingsplan med 40 ulike tiltak for å redusere kommunens plastforbruk, og hindre tilførsel av plast til marine miljøer. Et av punktene i denne handlingsplanen er snøtømming. Snø fra trafikkerte veier og tilgrensende arealer inneholder mikroplast fra dekkslitasje. I sentrum må snøen av og til kjøres bort for å sikre fremkommelighet. Slik det har vært til nå har den gjerne blitt dumpet i elva. Når den nye forskriften nå forbyr tømming av snø i elva, har vi allerede ett av tiltakene på plass, forteller hun.

Vannskuterforbud i verneområder

Tangvald sier hun også er glad for at vannskuterbestemmelsen er på plass før sommeren slik at de som skal kjøre vannskuter kan være trygge på hva som er tillatt og hvilke restriksjoner som gjelder. I vannskuterbestemmelsen av den nye forskriften skilles det mellom transport-/nyttekjøring og sport-/lekkjøring.

– Det gis det anledning til å drive sport-/lekkjøring med vannscooter og lignende fartøy fra klokken 08:00-21:00 der avstanden er mer enn 200 meter fra land og det ellers ikke hindrer allmenn ferdsel eller skaper andre farlige situasjoner. Er avstanden mindre enn 200 meter fra land er det kun transport-/nyttekjøring som er tillatt. Vannscooterkjøring er ikke tillatt i verneområder og innenfor oppmerkede badeområder i både Fredrikstad og Hvaler sitt sjøområde, forklarer Tangvald.   Borg Havn har hatt ordensforskrift på høring, og det kom inn innspill fra overordnede myndigheter, interessegrupper og enkeltpersoner. I det endelige forslaget til bestemmelser for vannskuterkjøring ble det lagt særlig vekt på Fylkesmannens høringsuttalelse, da de er forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Forskriften gjelder for Fredrikstad og Hvaler, og trer i kraft straks etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Ordensforskriften vil ha gyldighet i alle områder i kommunens sjøområde der det er gitt kommunal myndighet, det betyr at alle hovedleder og bileder er unntatt. Disse er fastsatt av Samferdselsdepartementet i egen farledsforskrift.

Se hele forskriften

Sammendrag av innspill til ny forskrift om vannskuter

Sist oppdatert: 06. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?