Nordiske arkivdager

Fredrikstad byarkiv markerte Nordiske arkivdager 13. - 15. november. Tema denne gangen var fritid. Dette ble markert med dokumenter om fotball i Fredrikstad.

Brev 1
I dette brevet skriver Fredrikstad Fotballklubb søknad til Fredrikstad kommune like etter at klubben ble dannet 7. april 1903. Det kan være ett av de første brevene FFK skrev som klubb. I brevet ber de om fjerning av trær på fotballbanen, noe formannskapet besluttet å imøtekomme i møte 16. april. Den håndskrevne teksten nederst lyder omtrent slik «Oversendes Stadsingeniøren med Anmodning om overensstemmende med Formandskabsbeslutning af 16de denne (måneden) at lade omskrevne Træ fjerne. Fredrikstad Magistrat den 22. april 1903».

Brev 2 og 3
Disse to dokumentene er fra Lisleby Fotballklubb:
Brev fra Lisleby Fotballklubb til Østre Glemmen Bygningsråd 6. mai 1935 om søknad om oppføring av en ståtribune på Lisleby stadion. En tegning av Lisleby Stadion med ståtribunen inntegnet fulgte også med brevet.

Sist oppdatert: 16. november 2020