Min side Meld fra
Kontakt oss

Mindre kontroll på smitten – nye tiltak i Fredrikstad

Andelen smittede med ukjent smittevei øker. Fredrikstad kommune setter derfor rødt nivå i videregående skoler og ungdomsskoler. Kommunen anbefaler også at breddeidrett og fritidsaktiviteter for alle innbyggere fra og med 13 år settes på pause, fra 21. november til 4. desember.

Rødt nivå på skolene blir gjennomført fra tirsdag 24. november.

Det aller viktigste er fortsatt å holde avstand, samt holde seg hjemme og teste seg ved tegn til sykdom.

– Den siste uka har vi opplevd at smittetallene i Fredrikstad har gått ned, det er positivt. Samtidig har vi sett at andelen smittede med ukjent smittevei har gått opp. De siste dagene har andelen med ukjent smittevei økt til 30 prosent. Det er meget bekymringsfullt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Flere med ukjent smittevei utfordrer smittesporingskapasiteten i kommunen.

– En forutsetning for at vi skal klare å slå ned koronautbrudd, ramme inn smitte og begrense videresmitte, er at vi greier å spore smitteveier og nærkontakter. Den siste uka har vi opplevd at smittesporingen blir stadig vanskeligere. Vi har konstatert flere tilfeller av at smittede har beveget seg i samfunnet med smitte, uten selv å være klar over det. Dette ofte på grunn av manglende eller svake symptomer. Svake symptomer, eller symptomer litt tilbake i tid, gir også utfordringer med å holde oversikt over nærkontakter. I sum innebærer dette at det nå er økende grad av uoversiktlig smitte i Fredrikstadsamfunnet, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Utviklingen de siste dagene tyder på at vi må bli enda flinkere til å holde oss hjemme, og særlig om vi ikke føler oss helt bra. Vi må fortsette å redusere antallet mennesker vi er nær, og vi må holde oss hjemme og teste oss ved symptomer. Det er viktig at foreldre nå rettleder hjemmeboende ungdom om smittevernregler, råd og anbefalinger.

– Alle som har selv de minste symptomer på forkjølelse, må nå holde seg hjemme. Har du vondt i magen – hold deg hjemme. Opplever du endringer i formen – så test deg!, sier kommuneoverlegen.

– For å sikre kapasitet til å håndtere smittesporing og få kontroll på smitten, har kommuneoverlegene i dag besluttet at videregående skoler og ungdomsskoler beliggende i Fredrikstad settes til rødt nivå. Samtidig anbefaler Fredrikstad kommune at breddeidrett (ikke eliteidrett) og fritidsaktiviteter for alle innbyggere fra og med 13 år settes på pause i to uker, fra lørdag 21. november til 4. desember. Alternativt at man går over til digital aktivitet, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Rødt nivå på skolene vil bli gjennomført fra tirsdag 24. november.

Foresatte og elever vil senest mandag 23. november få beskjed fra sin skole om hvilke praktiske konsekvenser rødt nivå vil få for skoledriften.

Som følge av regelen om pause i fritidsaktiviteter vil Fredrikstad kommunes kulturskole være fysisk stengt for barn fra og med 13 år, fra 23. november til og med 4. desember.

Øvrige kultur- og idrettstilbud, treningssentre, svømmehall, kino, bibliotek og liknende holder åpent, med smitteverntiltak. Det opprettholdes noe tilrettelagt aktivitet ved enkelte av kommunens fritidsklubber, i tråd med tidligere beslutning.

Av hensyn til de minste, anbefaler kommunen generelt at aktiviteter for barn til og med 12 år holdes i gang.

I tillegg til dette, opprettholdes også følgende tiltak i Fredrikstad:

Munnbind på kollektivreiser
Fredrikstad kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge i Fredrikstad og Hvaler, når det ikke er mulig å holde én meters avstand, samt på taxireiser med flere passasjerer og/eller som varer i mer enn 15 minutter. Dette gjelder for innbyggere fra og med 13 år.

Hjemmekontor
Fredrikstad kommune oppfordrer arbeidslivet til økt bruk av hjemmekontor, der det er praktisk mulig. Kommunen oppfordrer samtidig til økt bruk av digitale møter, fleksibel arbeidstid og andre tiltak som kan bidra til å redusere antallet fysiske møtepunkter på arbeidsplassen, lette presset på kollektivtransporten i rushtiden og begrense antall nærkontakter. Fysiske jobbmøter bør begrenses til de viktigste sakene og prosessene. Ved frammøte på arbeidsplassen er det viktig å holde god avstand, så langt det er forenlig med arbeidsoppgavene.

Arrangementer
Kommunen viser foreløpig til nasjonale råd og anbefalinger. Vi ber spesielt alle arrangører om å være seg sitt ansvar bevisst, og sørge for at avstandsregler blir overholdt, oversikt over deltagere blir nedtegnet, osv.

Forsterkede smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten
Fredrikstad kommune praktiserer nå bruk av munnbind i kommunens hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ved pasientkontakt med personer med forhøyet risiko for alvorlig covid-19-sykdom, når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Tiltaket gjaldt i to uker fra 10. november og blir nå videreført.

Alle kommunens helse- og omsorgstjenester har også gjennomgått og vurdert aktuelle forsterkede smitteverntiltak, i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Avlysning kamper, cuper, etc. i breddeidretten
Fredrikstad kommune anbefaler breddeidrettslag i Fredrikstad å avlyse alle planlagte kamper, cuper, stevner og treningskamper de neste 14 dagene. Dette gjelder både voksne og barn.

Hva innebærer rødt nivå i skolen?

Rødt nivå i ungdomsskolen  
 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
 • Dele elever inn i mindre kohorter      
 • Kohortene bør ha faste klasserom       
 • Ansatte bør komme til klasserommet      
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte      
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter   
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Rødt nivå i videregående skole    

 • Ingen syke skal møte på skolen       
 • God hygiene     
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
 • Dele elever i mindre grupper 
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner       
 • Unngå trengsel og store samlinger      
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever  

Setningene under ble strøket 21. november kl. 18. Det jobbes med å presisere tydeligere hva som omfattes av anbefalingene og ikke.
 

Kommunen presiserer at organisert trening i alle former (ikke eliteidrett) anbefales pauset. Det gjelder også saltimer på treningssentre og lignende aktiviteter med flere som trener sammen. 

Sist oppdatert: 22. november 2020