Medarbeiderundersøkelse om likestilling og inkludering 2020

Fredrikstad kommune har høsten 2020 gjennomført en medarbeiderundersøkelse om likestilling og inkludering.

Undersøkelsen kartlegger de fire hovedområdene forskjellsbehandling, trakassering, seksuell trakassering og ufrivillig deltid.

Undersøkelsen ble sendt til 6460 fast ansatte medarbeidere, hvorav 4772 medarbeidere besvarte, som ga en svarprosent på 74.

Undersøkelsen er utviklet av Fredrikstad kommune, i dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Fafo. Undersøkelsen er et av flere tiltak for å styrke likestillingsarbeidet i kommunen, og vil inngå som grunnlag for ny plan om mangfold, likestilling og diskriminering i kommuneorganisasjonen.

- Den nye medarbeiderundersøkelsen om likestilling og inkludering følger opp undersøkelsen om samme tema fra 2019, og bystyrets vedtak om å løfte denne tematikken. Årets undersøkelse er forbedret og utvidet for å møte nye og forsterkede krav i likestillings- og diskrimineringsloven fra 2020, sier HR-sjef Liv Kristin Kubberød.

- Med 4772 svar, og en svarprosent på hele 74, bidrar kartleggingen til at kommunen nå får bedre oversikt over utfordringer og hvor likestillingsarbeidet særlig må styrkes. Resultatene blir viktige i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og opplæringen framover, for å hindre uønskede opplevelser og fremme åpenhetskultur, likestilling og mangfold i Fredrikstad kommunes organisasjon, understreker kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Forskjellsbehandling
De aller fleste (85 prosent – 4056 medarbeidere) som besvarte undersøkelsen oppga at de ikke hadde opplevd forskjellsbehandling de siste tolv månedene. For kommunen totalt svarte 10,4 prosent av respondentene (497 medarbeidere) at de sjeldent, av og til eller ofte har opplevd forskjellsbehandling. Av disse oppgir flere kvinner enn menn at de har opplevd forskjellsbehandling (11 prosent mot 8 prosent), og andelen er høyest blant de yngre medarbeiderne (11 prosent i aldersgruppen 30 år og yngre, mot 9 prosent i eldste aldersgruppe (50 år og eldre).

Trakassering
For kommunen totalt svarte 10,5 prosent (497 medarbeidere) at de sjeldent, av og til eller ofte har opplevd trakassering. Også på dette området oppga flere kvinner enn menn at de hadde opplevd trakassering (11 prosent mot 8 prosent). Det var ingen vesentlig forskjell mellom aldersgruppene.

Seksuell trakassering
97 prosent av medarbeiderne som besvarte undersøkelsen (4554 medarbeidere) oppga at de ikke hadde opplevd seksuell trakassering de siste tolv månedene. Totalt for kommunen oppga 2,3 prosent av respondentene (106 medarbeidere) at de sjeldent, av og til eller ofte har blitt utsatt for seksuell trakassering. Flere kvinner enn menn svarer at de har opplevd seksuell trakassering (2,7 prosent mot 0,5 prosent), og den største andelen finner vi i den yngre aldersgruppen (5,9 prosent i aldersgruppen 30 år og under).

Ufrivillig deltid
30 prosent av de som besvarte undersøkelsen oppga at de jobber deltid. Av disse svarte totalt 37 prosent (527 medarbeidere) at de jobber deltid, men ønsker større stilling. Denne kategorien defineres som å jobbe «ufrivillig deltid». Det var flere mannlige enn kvinnelige deltidsmedarbeidere som oppga å jobbe ufrivillig deltid (42 prosent mot 36 prosent).

Nyttige forebyggende tiltak
Alle inviterte ble spurt om hvilke tiltak de mente kunne være nyttige for å forebygge forskjellsbehandling/trakassering eller seksuell trakassering på arbeidsplassen. De fleste ønsker økt åpenhet om temaet fra ledelsen (55 prosent) og opplæring og informasjon som bidrar til økt bevissthet rundt temaet (45 prosent). Dette blir fulgt opp i det videre arbeidet.

Ønsker flere å sammenlikne med
Kommunen ønsker gjerne at også andre kommuner og bedrifter benytter seg av denne undersøkelsen, slik at det kan etableres et bredere sammenligningsgrunnlag for resultatene.
 

Sist oppdatert: 09. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.