Lyngbrenning på Lyngholmen

Mandag 19. oktober gjennomfører Fredrikstad kommune brenning av kystlynghei på Lyngholmen i Fredrikstad.

Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn og Viken fylkeskommune. 

Hva er kystlynghei?


Kystlyngheiene våre har eksistert langs store deler av kysten i flere tusen år, men er i dag i ferd med å forsvinne. Dette er en naturtype som ble skapt av kystbefolkningen som en tilpasning til de klimatiske forholdene ut mot havet, hvor milde vintre med lite snø gjorde det mulig å la deler av husdyrene gå ute hele året. Fordelen med en slik driftsform var at man kunne klare seg med mye mindre vinterfôr enn der snøforholdene vanskeliggjorde vinterbeiting. I dag er helårsbeiting langt mindre vanlig, og flere områder med kystlynghei er i ferd med å gro igjen.

Lyngbrenning og beiting


Fredrikstad kommune ønsker å ta vare på lyngheiene våre, både for å ta vare på kulturhistorien vår og det biologiske mangfoldet. Det er derfor planlagt brenning av kystlynghei på deler av Lyngholmen, for deretter å sette ut beitedyr til våren. Den beste kvaliteten på beitene oppnås ved å opprettholde en god mosaikkstruktur i lyngheiene, hvor det er en veksling mellom områder med røsslyng i ulike stadier og med varierende innslag av gress og urter. For å få til en slik mosaikkstruktur er det nødvendig med regelmessig lyngbrenning over flere år.

Sist oppdatert: 16. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.