Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunens årsresultat for 2023

Fredrikstad kommunes regnskap for 2023 legges fram med et mindreforbruk på 74,6 millioner kroner, i forhold til budsjett.

I budsjettet for 2023 la bystyret til grunn at det skulle brukes 58 millioner kroner av fondsbeholdningen. Det positive resultatet gjør at vi slipper dette, og kan tilbakeføre beløpet til kommunens sparekonto, sammen med 16,6 millioner nye sparekroner.  

- Resultatet er noe bedre enn prognosene tilsa i høst, så dette kan sies å være gledelige resultater for en kommune i en svært presset økonomisk situasjon, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.  

- Kommuneorganisasjonen gjennomførte en rekke innsparingstiltak i 2023. Samtidig er det merforbruk i kommunens drift, sett opp mot et ambisiøst budsjett, og vi har fremdeles en stor jobb å gjøre med å omstille og effektivisere. Det som redder oss inn i 2023 er økte skatte- og finansinntekter, samt at det er bedringer i pensjonsregnskapet, i forhold til budsjett, sier kommunedirektøren.   

Tjenestene driftes dyrere enn budsjett

Kommunens tjenester hadde et samlet merforbruk på drøye 89 millioner kroner i 2023. Samtidig ble det gjennomført innsparingstiltak i størrelsesorden 100 millioner kroner.  

- Kommunens ledere og medarbeidere har gjort en formidabel omstillingsinnsats innenfor et budsjett som i liten grad tok høyde for brukervekst og dyrtid. Dette hadde ikke vært mulig uten godt samspill med tillitsvalgte, vernetjeneste og folkevalgte, som har strekt seg langt i krevende tider, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.  

- Det er trange tider, samtidig som kommunen må kutte kostnader. Dette merkes godt for folk og utfordrer hele Fredrikstadsamfunnet. Som kommunedirektør er det en vanskelig balanse å finne akseptable og gjennomførbare løsninger, som gir «mer for mindre». Jeg opplever at vi lykkes best når vi alle trekker i samme retning, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.   

Fordelt på tjenesteområdene hadde Helse og velferd et merforbruk på 43,9 millioner kroner, Utdanning og oppvekst på 22,8 millioner, Kultur, miljø og byutvikling på 4,5 millioner og Teknisk drift hadde et merforbruk utover selvkost på 16,3 millioner kroner.     

Det har vært stram styring og tett økonomikontroll på alle driftssteder, og jevnlig rapportering til folkevalgte organer. Kostnadsnivå og behov i tjenesten i 2023 har vært høyere enn forutsatt. Kommunen har et ansvar for lovpålagte og forsvarlige tjenester. De økte behovene medfører at det fortsatt er et stort omstillingsbehov i kommunen for å kunne drifte trygt innenfor tilgjengelige rammer. Dette arbeidet fortsetter med full tyngde i 2024.

Selvkostområdene vann og avløp i minus

Innenfor selvkostområdene finner vi tjenester som finansieres med egne gebyrer (eksempelvis renovasjon, vann og avløp). Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste skal dekke, men ikke overstige, kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet. For å håndtere svingninger i kostnadene på selvkostområdene har det vært avsatt midler på et selvkostfond. Når disse fondene er tomme, og gebyrene som betales av innbyggerne ikke dekker utgiftene til vann og avløp, må kostnaden bæres av kommunekassa.  

For 2023 betyr det at 14,2 millioner er belastet kommunens driftsregnskap, med tilsvarende redusert resultat for kommunen. Dette er å betrakte som et lån fra kommunen, som skal dekkes inn over 5 år gjennom selvkostgebyrene.

En vei å gå for å få en sunn kommuneøkonomi

Netto driftsresultat er en sentral resultatindikator for kommunene. Dette viser hva kommunen har igjen til sparing eller egenkapital for å møte framtidens prioriteringer og utfordringer. Ideelt er anbefalingen at dette nøkkeltallet bør ligge på 1,75 prosent.  

Til tross for at Fredrikstad kommune har et positivt resultat for 2023, ender likevel netto driftsresultat på minus 0,3 prosent, eller minus 24,3 millioner kroner. Dette skyldes at kommunen har hatt disposisjonsfond som bystyret har satt av til bestemte formål. Disse er benyttet gjennom 2023 og påvirker netto driftsresultat. Slik fondsbruk skal i hovedsak gjelde engangskostnader og satsinger, og ikke løpende drift.    

Årsrapporten for 2023 kommer til våren

Årsresultatet er nettopp blitt klart, og regnskapet skal nå revideres. Bystyret vil få årsrapporten for 2023, med mer utdypende informasjon, til behandling senere på våren, når revisor er ferdig med sin gjennomgang.

Kommunedirektør-med-budsjett-ny-web.jpg
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
Sist oppdatert: 23. februar 2024