Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunen med nytt program for foreldrestøtte

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
For første gang har Fredrikstad kommune fått på plass et systematisk og helhetlig program for foreldrestøtte. Programmet heter Foreldrekompasset.
FORELDREKOMPASSET PÅ HELSESTASJON: Firemåneders-kontroll på Østsiden helsestasjon, f. v. Sandra Abrahamsen, med babyen Kasper, Jules Gonzalez-Mathisen og Malin Gonzalez-Mathisen med babyen Tiril, Svetlana Borisova med babyen Isabell, og Silje Kristine Dahl med babyen Casper.
FORELDREKOMPASSET PÅ HELSESTASJON: Firemåneders-kontroll på Østsiden helsestasjon, f. v. Sandra Abrahamsen, med babyen Kasper, Jules Gonzalez-Mathisen og Malin Gonzalez-Mathisen med babyen Tiril, Svetlana Borisova med babyen Isabell, og Silje Kristine Dahl med babyen Casper.

– Det er viktig å snu den negative trenden vi har sett i kartleggingene av levekår. Da er bred forebygging viktig. For å få til dette må man starte med den oppvoksende generasjon, og forebygge at skjevutvikling oppstår. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Derfor er støtte til omsorgspersonene virksomt om man ønsker å forebygge blant annet psykisk uhelse og rusbruk blant barn og unge. Et slikt arbeid er viktig i kommunens mål om å øke sosial og økonomisk bærekraft på sikt, sier Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Bekker er stolt av at kommunen har fått på plass et foreldrestøtteprogram for hele oppvekstforløpet. I kommunens planverk har foreldrearbeid vært et tydelig satsningsområde over tid. Det går som en rød tråd fra kommuneplanens samfunnsdel, til kommunedelplan oppvekst og ut i etatenes satsningsområder. Foreldrekompasset blir et helt konkret virkemiddel for å oppnå kommunedelplan oppvekst sitt tredje mål, «Foreldre gir barn og unge en trygg og god oppvekst».


Økt innsats til alle foreldre

Ungdata viser at veldig mange av dagens ungdom er fornøyde med foreldrene sine. Det betyr at dagens foreldre i all hovedsak gjør en god jobb. Samtidig kan de fleste foreldre oppleve at foreldrerollen noen ganger kan være krevende. Da kan det være godt å både få økt kunnskap og støtte fra andre. Fredrikstad kommune har utviklet et eget foreldrestøtteprogram for alle foreldre, som følger foreldre gjennom hele oppveksten til barna. Dette er til forskjell fra innsatsen i andre foreldrestøtteprogram som er utviklet for utvalgte målgrupper og som gjøres i en kort periode i løpet av barn og unges oppvekst.

Foreldrekompasset gjennomføres som en del av gruppene på helsestasjon og foreldremøtene i barnehager og skoler.

– Denne måten å forebygge og gi foreldrestøtte på er ikke ny, men Foreldrekompasset er nybrottsarbeid gjennom å skape sammenheng og gjentakelse i foreldrestøttearbeidet. Gjennom Foreldrekompasset vil foreldrene møte det samme tilbudet uansett hvor i kommunen man bor, sier Ann-Kristin Aarvold.

Hun var tidligere prosjektleder for Foreldrekompasset, og er nå ansvarlig for videre arbeid med programmet i samarbeid med virksomhetene og øvrige kolleger.

– Gjennom Foreldrekompasset får foreldre delt relevant kunnskap om barns utvikling og behov, og foreldre får mulighet til å snakke sammen om det de har hørt. Barn trenger trygge, tydelige og støttende foreldre, og det er foreldreferdigheter Foreldrekompasset støtter opp om, forklarer Aarvold.

Én av målsetningene med foreldrestøtten er at foreldre skal tenke over hvordan de er foreldre og få mulighet til å utveksle erfaringer fra foreldrerollen med andre. Det er nysgjerrigheten rundt foreldrerollen som er det viktigste, ikke at alle foreldrene må bli enige om en løsning eller ett svar.

– Det kan faktisk virke mot sin hensikt, at det å forsvare sitt eget ståsted kan bli viktigere enn ettertanken omkring det man har fått presentert og de innspillene andre foreldre kommer med, utdyper Aarvold.

FORELDREKOMPASSET I BARNEHAGE: Aileen Alstad-Lorentzen og Anders Olsen er foreldre til Konrad (4), som går i Læringsverkstedet DoReMi Begby. De synes Foreldrekompasset er et godt tilbud.
FORELDREKOMPASSET I BARNEHAGE: Aileen Alstad-Lorentzen og Anders Olsen er foreldre til Konrad (4), som går i Læringsverkstedet DoReMi Begby. De synes Foreldrekompasset er et godt tilbud.


Foreldres erfaringer med Foreldrekompasset

Alle helsestasjonene gjennomfører nå fireukers- og firemåneders-grupper etter prinsippene til Foreldrekompasset. Silje Kristine Dahl, med babyen Casper, møter Foreldrekompasset for første gang på Østsiden helsestasjon, på firemåneders-kontroll.

– Dette er kjempepositivt. Jeg jobber i barnehage selv, og der jobber vi med tidlig innsats. Foreldrekompasset handler om mye av det samme, sier Dahl.

I Fredrikstad har de aller fleste barn i Fredrikstad et barnehagetilbud. For nå ut til alle kommunens foreldre er de private barnehagene viktige.

– Jeg opplever at de private barnehagene positive og gjerne deltar, sier Aarvold.

Et eksempel er Begby DoReMi barnehage som har vært med helt siden 2019, fra oppstarten av Foreldrekompasset. I DoReMi Begby har de ansatte fått noe erfaring med gjennomføring, og foreldrene har gitt gode tilbakemeldinger på Foreldrekompasset.

15 skoler i Fredrikstad har fått opplæring i Foreldrekompasset i 2022. Én av dem er Trara skole. Denne høsten ble programmet tatt i bruk på foreldremøtene. På et foreldremøte for tredje trinn nylig, delte lærerne først litt kunnskap med foreldrene, ved hjelp av en ferdiglaget powerpointpresentasjon fra Foreldrekompasset. Der snakket de om hva som er typisk utvikling for barn på småtrinnet og hvordan foreldre kan gi barna støtte, og brukte eksempler fra hverdagen. Aktuelle temaer er for eksempel søvn, skjermbruk eller regulering av følelser. Etter presentasjonen satt foreldrene i mindre grupper og snakket sammen om det de hadde hørt.

Mamma Guro Aaberg har vært på en del foreldremøter før. Hun synes det er nyttig å kunne diskutere relevante temaer med på andre foreldre.

Også trebarnsfar Mamoud Menla Ali synes det er bra å kunne dele erfaringer med andre foreldre.

– Foreldrekompasset har dessuten en nyttig nettside, sier Ali.

FORELDREKOMPASSET I SKOLEN: Mamma Guro Aaberg syntes det er nyttig å kunne diskutere relevante temaer med på andre foreldre. Her fra foreldremøte på Trara skole.
 FORELDREKOMPASSET I SKOLEN: Mamma Guro Aaberg syntes det er nyttig å kunne diskutere relevante temaer med på andre foreldre. Her fra foreldremøte på Trara skole.


Alle er med fra 2024

Helsestasjonene jobber allerede etter prinsippene i Foreldrekompasset. Fremover vil flere foreldre i Fredrikstad møte programmet på foreldremøtene i barnehage og skole. Fra høsten 2024 skal alle kommunale barnehager og skoler gjennomføre Foreldrekompasset.

Foreldrekompasset startet som prosjekt medio 2018, finansiert av Viken fylkeskommune gjennom den statlige satsningen Program for folkehelsearbeid i kommunen. Implementeringen og videre utvikling av Foreldrekompasset er fortsatt i stor grad finansiert av Viken fylkeskommune.

I august 2020 inngikk Fredrikstad og Bodø kommune et forpliktende samarbeid, hvor videre faglig utvikling og utprøving av Foreldrekompasset foregår i fellesskap. Arbeidet i Bodø kommune finansieres av den samme statlige satsningen, administrert av Nordland fylkeskommune.

Les mer om Foreldrekompasset her.

Se Kommunedelplan oppvekst 2021–2032 her.

Se video om Foreldrekompasset på YouTube.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har også en egen nettressurs for foreldre.

DIGITAL RESPONS: Deltagerne blir oppfordret til å gi en tilbakemelding ved hjelp av en QR-kode.
DIGITAL RESPONS: Deltagerne blir oppfordret til å gi en tilbakemelding ved hjelp av en QR-kode.

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2022