Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025

Torsdag 27. oktober la kommunedirektøren i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, fram sitt forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for formannskapet.

Fredrikstad skal tiltrekke seg innbyggere, nye næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser. For å klare dette må vi spille på lag. Samarbeid mellom kommune, næringsliv, akademia og frivillighet er nøkkelen til en vellykket samfunnsutvikling, og målene når vi sammen, sa kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, da hun lag fram forslaget til kommunebudsjett for 2022.
 

Høyere forventninger til tjenestene – omstillingsbehovet øker
Forventningene fra innbyggerne, samfunnet og næringslivet fortsetter å øke, samtidig som kommuneøkonomien er tiltakende stram. Det skal gjennomføres massive utbyggings- og infrastrukturtiltak i kommunen og skapes nye arbeidsplasser, samtidig med omfattende digitalisering, det grønne skiftet og pådriv for mer aktive liv.

Kommunen skal også gjennomføre en rekke markante utbyggingsprosjekter, behandle nyskapende reguleringsplaner og byggesaker, utvikle framtidens fysiske kommunearbeidsplasser, innføre heltidsarbeid som det normale i driften, gjøre smartere og mer innovative anskaffelser med forventning om betydelige besparelser, bygge medarbeiderskap og kultur for åpenhet, likestilling og inkludering, forbedre forebygging og håndtering av konflikter og varslinger, og følge opp kommunens eierinteresser i flere selskaper.

For å møte samfunnsutfordringene har bystyret pekt på følgende sektorovergripende innsatsområder; helhetlig oppvekst, områderettet innsats, aktiv by, bærekraftig kulturarv, samt næringsvennlig og klimavennlig kommune.
 

Størst omstillingsbehov innen helse og velferd, og utdanning og oppvekst
Sett opp mot det økonomiske handlingsrommet, har kommunen et for høyt kostnadsnivå ved inngangen til 2022. Finansieringsbehovet samsvarer ikke med finansieringsevnen. Samtidig har kommunens innbyggere større levekårsutfordringer enn snitt.

Dette er en utvikling lik den vi har sett de siste årene, og tiltakene for å redusere inngangsfarten fra et budsjettår til et annet har så langt ikke vært tilstrekkelige. Som tjenesteleverandør kan kommunen konstatere at innbyggernes forventninger og etterspørsel etter tjenester øker mer enn kommunens inntektsnivå gir rom for. Dette innebærer at Fredrikstad kommune nå har et endrings- og omstillingsbehov som klart overstiger forutsetningene i gjeldende økonomiplan.

Det er tjenesteområdene innen helse og velferd som har det største behovet for tilpassing til de økonomiske rammene. For å legge til rette for et gjennomførbart driftsopplegg for 2022, tilføres Seksjon for helse og velferd 200 millioner kroner i 2022, med nedtrapping til 0 i 2025, for å gi tilstrekkelig tid til den nødvendige omstillingsprosessen.

Seksjon for utdanning og oppvekst tilføres 18 millioner kroner i 2022, for å gi også denne seksjonen noe mer tid til omstillingsarbeidet. Innen disse områdene er det behov for dreining av tjenestene og gjennomføring av krevende tiltak gjennom program #bærekraft25.

 
#bærekraft25
Omstillingsprogrammet #bærekraft25 innebærer systematisk arbeid med å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak som skal sikre bærekraftig økonomi, tjenester og samfunnsutvikling i Fredrikstad kommune. Det skal legges opp til kostnadsoptimaliserte og effektive tjenester, innenfor det til enhver tid økonomiske handlingsrommet, og det skal utvikles en kultur for kontinuerlig forbedring.

Framdriften i arbeidet er bremset av koronapandemien. Årsakene til dette er at forutsetningene for medvirkning, samskaping og forankring har blitt betydelig redusert av alle smitteverntiltakene, og at mange av våre ledere og medarbeidere har måttet bruke betydelige ressurser på aktiviteter knyttet til håndtering av pandemien, framfor utviklings- og omstillingsarbeid. Dette medfører at denne økonomiplanen ikke fullt ut speiler den omstillingen og de tiltakene som er nødvendige for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi mot 2025.

Kommunens samlede plan for omstilling fram mot 2025, med tilhørende forslag til mål og tiltak, vil legges fram til politisk behandling i løpet av første halvår 2022. Det er likevel lagt opp til et svært ambisiøst omstillingsprogram som skal bringe oss i riktig retning allerede i 2022-budsjettet, særlig innen helse og velferd. Kommunedirektøren understreker at tiltak som det ligger til administrasjonen å beslutte, løpende vil bli implementert, og ikke avvente til en samlet plan foreligger.
 

Klimabudsjett
Klimabudsjettet er et viktig verktøy for å identifisere treffsikre tiltak som fremmer miljø og lavutslipp i Fredrikstad kommune. Bystyret har satt ambisiøse klimamål, og klimabudsjettet skal synliggjøre innsatsen som skal gjøres i perioden for å nå klimamålene og oppnå utslippskutt. Oppfølging sikres gjennom forankring i organisasjonen, dedikerte ansvarlige for hvert tiltak og jevnlig rapportering på gjennomføringen.
 

Næringsvennlig kommune
Sysselsettingsvekst og økt verdiskaping i eksisterende og nye bedrifter er viktige faktorer for å øke kommunens evne til tjenesteyting og styrke levekårene i årene framover. Kommunen samarbeider med Fredrikstad næringsforening (FNF) om satsingen «Vekst i Fredrikstad», og har ambisjoner om å kunne hevde oss i konkurransen om å være Norges mest næringsvennlige kommune.

Sist oppdatert: 27. oktober 2021