Min side Meld fra
Kontakt oss

Kartlegger ferdselshindringer i strandsonen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune er nå i gang med et pilotprosjekt. Publikum oppfordres også til å bidra.

Foten (6).jpg

Fredrikstad kommune er opptatt av å sikre en tilgjengelig strandsone, slik at alle kan ferdes langs kysten. I et pilotprosjekt skal kommunen nå kartlegge hindre i strandsonen.  

– Allemannsretten, hjemlet i friluftsloven, gir oss retten til fri ferdsel og opphold i utmark, og utgjør på mange måter fundamentet i vår friluftslivstradisjon. Mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmuligheten. Effekten av nedbygging forsterkes flere steder av at eksisterende eiendommer privatiseres, og resultatet blir at man som turgåer blir usikker på om man har rett til å ferdes i området. Vi ønsker nå å få oversikt over disse hinderne, sier Line Hansen Alsaker, fagleder for landbruk og natur i Fredrikstad kommune.

Strekningen for pilotprosjektet er begrenset fra Saltnes (ved kommunegrensen mellom Råde og Fredrikstad) til innerst i Elingårdskilen. Lengden på strekningen er ca. 31,6 km.

Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen skal foretas fysisk i felt. Kartlegging i felt vil kunne gi et grundig bilde av omfanget av mulige ulovlige ferdselshindringer.

– Det kan være vanskelig å vurdere lovligheten på tiltak man ser ute i felt. Under befaringen skal vi vurdere om hindringene virker privatiserende eller ikke, men ikke konkludere om hindringen er ulovlig. Så lenge situasjonen er beskrevet i kartløsningen, og forholdet er dokumentert med bilder, kan lovligheten vurderes senere, forklarer Alsaker. 

Hun forteller at det også skal foretas en sondering av om området er å regne som innmark eller utmark i felt, da dette vil være avgjørende for å vurdere om et område er tilgjengelig for allmennheten, og om et stengsel er ulovlig etter friluftsloven.

Kartleggingen skal finne sted i sommermånedene (mai-august), som er den perioden folk benytter hyttene sine mest og oftere privatiserer sonen rundt. Kartleggingsperioden er i første omgang avgrenset til enkeltdager i perioden 1.juni til 24.juni. Hytteeiere vil få beskjed på SMS om at kommunen skal utføre et kartleggingsarbeid

 

Du kan bidra


Parallelt med at representanter fra kommunen kartlegger strandsonen, har publikum anledning til å melde inn mulige ulovligheter i kommunens registreringsløsning.

www.fredrikstad.kommune.no/ferdselshindringer kan du registrere en ferdselshindring, samt legge til beskrivelse og laste opp bilde. Kommunen setter stor pris på alle tips om ferdselshindringer på strekningen fra Saltnes til Elingårdskilen.

 

Hva skjer videre?


Kommunen skal etter endt kartlegging legge fram en rapport fra arbeidet og forslag til gjennomføringsmetode for en komplett utredning for politikerne i løpet av høsten 2022. Politikerne vil være med å fastsette kommunens ambisjonsnivå, og hvor mye ressurser som skal benyttes til følge opp det som har blitt registrert av ferdselshindringer.


Hva er en ulovlig ferdselshindring?


En ulovlig ferdselshindring etter friluftsloven vil omfatte stengsler, samt tiltak som på annen måte vanskeliggjør ferdsel, og som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. I strandsonen vil slike stengsler ifølge Miljødirektoratets veileder kunne være blant annet gjerder, hekker, steiner, bommer, båter på land, kvisthauger, trær og kjøkkenhager. Når det gjelder andre tiltak enn stengsler, nevner veilederen flaggstenger, hagemøbler og andre private eiendeler, pyntegjenstander, steinsettinger, plener og kameraløsninger. Dessuten vil utredningen kunne omfatte skilt og andre kunngjøringer om forbud mot ferdsel som er lovlig etter friluftsloven. Det presiseres at det er snakk om ulovlige stengler og hindringer kun når dette er plassert i utmark, hvor alle har ferdselsrett.

En ulovlig ferdselshindring etter plan- og bygningsloven vil omfatte søknadspliktige tiltak i 100-metersbelte som bygninger, brygger, plattinger, murer, gjerder, søknadspliktige terrenginngrep med mer.


Hva menes med "privat sone" rundt hus, hytte og gårdstun?


Alle har ferdselsrett til fots i utmark. Det gjelder også i strandsonen langs sjøen. Det er ikke ferdselsrett på innmark, med unntak av ferdsel til fots og på ski på dyrket mark som er frosset eller snødekt. Den viktigste kategorien innmark er arealer rundt hytter og hus. Kun den «private sonen» rundt hytter og hus er innmark, og ikke hele tomten.

Den «private sone» er ingen fast arealgrense selv om en ofte viser til at den for bolighus utgjør ca. 1 dekar når huset har vanlig standard og størrelse.

Hytter varierer mye i størrelse: alt fra enkle hytter på 20/30 kvm, til hytter som er større enn bolighus. For en «gjennomsnittshytte» er det et utgangspunkt at den private sone er ca. 1. dekar, dvs. en avstand på mellom 10 og 20 meter fra hytteveggen hele veien rundt. Antallet meter avhenger av hyttas størrelse og beliggenhet.

Størrelsen på den "private sonen" rundt hus og hytter vil i tillegg variere med opparbeidingsgrad, lokal tradisjon, muligheten for innsyn til oppholdsrom o.l. Hvor stor den private sonen er må derfor avgjøres konkret ut fra forholdene på stedet

Overordnede mål for pilotprosjektet


1. Få oversikt over omfanget av ferdselshindringer i strandsonen.
2. Finne en god kartleggingsmetodikk, som kan fungere i hele kommunen.
3. Skape bevissthet hos hytteeiere og turgåere om hvor det er lov og ikke lov til å ferdes i strandsonen, og hva det er lov til å utplassere rundt hyttene.

Bakgrunn for prosjektet

Fredrikstad kommunes planstrategi 2021-2023 fastslår at det skal utarbeides en utredning av hindre i strandsonen. Ansvaret for utredningen er lagt til Seksjon for kultur, miljø- og byutvikling. I kultur- og miljøutvalget 14.desember 2021 ble det vedtatt at det gjennomføres et pilotprosjekt i 2022 (KMU-sak 86/21), for å kunne teste kartleggingsmetodikk, samt få en bedre oversikt over omfanget av eventuelle ulovligheter kommunen står ovenfor.

Sist oppdatert: 30. mai 2022