Justering av kommunestrukturen behandles i Bystyret

Torsdag 6. desember behandles rådmannens forslag til ny Seksjon for innovasjon og styring politisk.

Kommunen står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Økonomien er stram og tjenestebehovene økende. Budsjett og handlingsplan for 2019 vil stille krav til omstilling og utvikling på mange områder. Samtidig har Bystyret, i forbindelse med oppfølging etter granskingsrapportene, gitt rådmannen i oppdrag å arbeide med kompetanse, trivsel og likestilling i kommuneorganisasjonen.

For å kunne møte de krevende og omfattende oppgavene som venter i 2019 på best mulig måte, har rådmannen foreslått å opprette en ny seksjon for innovasjon og styring fra 1.1.2019. Seksjonen med tilhørende virksomhetsområder skal etableres innenfor kommunens gjeldende budsjettrammer for berørte virksomheter og ansvarsområder.

Les mer i sak til Bystyret: http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:23865/utvalgid:164

Organisering

Etter etablering vil kommunens overordnede organisasjonskart se slik ut:


Rådmannen foreslår at Seksjon for innovasjon og styring består av følgende virksomhetsområder:

  • Innovasjon og utvikling (ny)
  • Styring og eierskap (ny) 
  • Anskaffelse (overføres fra seksjon ØKORG) 
  • Digitalisering (nåværende IT-avdelingen; overføres fra seksjon ØKORG) 
  • Prosjektutvikling (overføres fra seksjon Teknisk drift) 

I tillegg innplasseres budsjett- og personaloppfølgingsansvar for følgende enhet og funksjon med faglig uavhengige roller i organisasjonen:

  • Kommuneadvokaten (faglig uavhengig; overføres fra seksjon ØKORG)
  • Internrevisor (faglig uavhengig funksjon)

Forslag til organisasjonskart for ny seksjon ser nå slik ut:


 
Les mer om forslaget til ny seksjon i saken til Bystyret:
«PS166/18 Overordnet organisasjonsstruktur i Fredrikstad kommune – justering fra 2019»»: http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:23865/utvalgid:164 

Sist oppdatert: 03. desember 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.