Informasjon til grensependlere som skal testes

Innhold

Arbeidstakere fra røde land/regioner kan på visse vilkår fritas fra 10 dagers innreisekarantene.


Arbeidstakere fra røde land/regioner kan på visse vilkår fritas fra 10 dagers innreisekarantene, ref. covid 19-forskriften §§ 6b, c og e. Det er nå innført krav om hyppigere koronatesting for en del av disse. Fredrikstad og Halden kommuner tilrettelegger for en enklest mulig løsning for arbeidspendlere som må testes ofte.

Reglene om karantenefritak og testing er fastsatt i den nasjonale covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å følge opp kravene om testing, både at de blir gjort og stå for utgiftene. Det er de samme kravene som stilles til arbeidsgivere i hele landet.

Tabell karantenefritak

Reglene oppsummert: Testing for karantenefritak etter innreise fra rødt land/region:

NB: Det kan bli endringer i definisjonen av «regelmessighet» som grunnlag for hvem som kan testes etter 6b. Dette må arbeidsgivere følge med på!

For alle som unntas karanteneplikten gjelder også å:

  • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal man raskt forlate jobben/holde seg hjemme og avtale test.
  • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses. Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
  • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Det finnes også unntak fra smittekarantenen, men disse omtales ikke her. Viser til FHI sine sider om Unntak fra karanteneplikten.
** Se oppdatert liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Testing – hvor

Se skjema over som utgangspunkt.

Arbeidstakere fra røde land/regioner som har Fredrikstad kommune som arbeidsgiver skal testes ved koronasenteret i Fredrikstad. Arbeidstaker tar selv kontakt for avtale om test.

Er det snakk om regelmessig testing, avtales flere tester fremover. (Dersom det i enkelttilfeller blir praktisk vanskelig å få til testing ved koronasenteret, tar leder opp med Øk.org. om testing likevel kan gjøres på Svinesund.)

Arbeidstakere fra røde land/regioner som har andre arbeidsgivere (enn Fredrikstad kommune) kan likeledes ta kontakt med koronasenteret i Fredrikstad for testing, eller de kan:

  • Testes på Svinesund dersom grensekryssingen skjer her. Halden kommune har sikret en avtale med Helsedirektoratet om at jobbpendlere som kommer inn til Norge over Svinesund skal kunne benytte testsenteret på Svinesund (rett ved tollstasjonen) når dette er mest effektivt.
  • Testes ved ankomst flyplass dersom dette er aktuelt grensekrysningspunkt. Dette vil i hovedsak gjelde arbeidstakere som faller inn under 6c.
  • Kjøp av test privat er selvfølgelig også mulig.

NB: Ingen skal kjøre til Svinesund for å la seg teste der, dersom man ikke har krysset grensen samme sted. Har man ikke krysset grensen ved Svinesund, eller ankommet flyplass og blitt testet der, skal koronatesting utføres i den kommunen der man jobber.

Krav til arbeidsgiver/-taker – ansvar og skjemaer

Arbeidsgiver er ansvarlig for at alle som skal testes (faller innenfor covid-19-forskriften §§ 6b og c) blir testet. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene til testing. 

Ved testing på Svinesund: Halden kommune har to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for å fylle ut og sende med arbeidstaker til teststasjonen. Det ene for personinformasjon og bedriftsinformasjon, det andre for test-dokumentasjon. Se «Skjemaer» på denne siden

Ved testing på koronasenteret i Fredrikstad: Fredrikstad kommune har et skjema som arbeidsgiver må sørge for å fylle ut og sende med arbeidstaker til teststasjonen/koronasenteret. Dette skjemaet skal brukes både ved 6b- og 6c-testing og inneholder opplysninger om person og arbeidsgiver. For skjema se her.

Arbeidstaker tar selv kontakt med koronasenteret for å avtale test: 69381108.
Skjema for dokumentasjon av gjennomført test leveres ut fra koronasenteret ved testing.

Kostnad

For testing i tråd med forskriftens §§ 6b og c, er prisen per koronatest satt til 500 kroner inkludert mva., både på Svinesund og koronasenteret i Fredrikstad. Arbeidsgiver vil bli fakturert dette i etterkant av utført test. Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet.

Der Fredrikstad kommune er arbeidsgiver samles arbeidsgiverskjemaene på koronasenteret og kostnadene behandles periodevis, med eventuell fordeling på seksjoner/virksomheter.

Spesifikke krav til helsepersonell

Se skjema over for oversikt over ekstra vilkår/regler.

Svar på test

Svar på testen vil normalt være klar om ettermiddagen dagen etter at testen ble tatt. I spesielle tilfeller vil det kunne gå ytterligere et døgn før svaret er klart. Ved påvist koronavirus (positiv test) vil vi alltid ta telefonisk kontakt. Det er derfor viktig at vi har korrekt kontaktinformasjon. Ved negativ test (ikke smitte) gis ingen tilbakemelding.

Mer informasjon og råd

For oppdatert informasjon og generelle råd om koronavirus, se for øvrig Folkehelseinstituttets nettsider eller ring instituttets informasjonstelefon 815 55 015. Se også Fredrikstad kommunes samlesider for all lokal informasjon.

Sist oppdatert: 29. september 2020