Min side Meld fra
Kontakt oss

Hovedplan for fremtidens vann- og avløpshåndtering vedtatt

I bystyret 16. juni ble Hovedplan for vann og avløp vedtatt. Hovedplanen er den overordnede planen for kritiske vann- og avløpstjenester, hvor det beskrives hvordan Fredrikstad kommune skal jobbe med vann og avløp i årene som kommer.

spyling 780p.jpg

Vann- og avløpstjenestene i Fredrikstad kommune drifter, vedlikeholder og fornyer ledningsnettet og pumpestasjonene for vann og avløp. Dette skal sikre at byens innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et godt avløpssystem. Tiltakene i planen kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål.

Fredrikstad er en av kommunene i landet som vokser raskest. For å unngå at vann- og avløpskapasiteten blir en begrensende faktor for god og bærekraftig utvikling i kommunen, er det viktig at det gjøres investeringer i vann- og avløpsanlegg. Dagens moderne samfunn krever en stabil og sikker vannforsyning og en god håndtering av avløpsvann.

Av tiltakene som beskrives i planen er blant annet nytt avløpsrenseanlegg. Fredrikstad kommune får flere og flere innbyggere og dermed er det også mer avløpsvann som må renses. Avløpsrenseanlegget bygges for dagens og fremtidens krav til rensing og utslipp i fjorden. I anlegget skal det renses for fosfor, partikler og nitrogen fra avløpsvannet.

I tillegg er viktige oppgaver for kommunen i årene fremover å redusere lekkasjeandelen i vannledningsnettet, redusere mengden fremmedvann til avløpsnettet, samt redusere utslipp fra avløpsnettet. Dette skal gjøres ved å fornye ni kilometer vannledninger og åtte kilometer avløpsledninger hvert år, noe som er i tråd med krav fra myndighetene. I tillegg skal reservevannskapasiteten økes i samarbeid med omkringliggende kommuner.

Med de planlagte investeringene, slik det framgår av hovedplanen, legges det opp til at det bygges anlegg som er framtidsrettede og som legger til rette for en sikker og god vann- og avløpshåndtering.

Hele planen, med status og planer for de ulike områdene i Fredrikstad, kan du lese her.

Sist oppdatert: 23. juni 2023