Haug-Seut: Bane NOR anbefaler korridor vest

Bane NOR anbefaler den vestligste korridoren mellom Råde og Fredrikstad. Dette alternativet er best for miljøet og samfunnet, og har lavest investeringskostnad.

Bane Nor skriver i en pressemelding:

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Som ledd i dette store prosjektet har Bane NOR utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad: korridor øst, midt og vest.

Se kart over korridorene: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/haug-seut/innhold/2020/nytt-kart-med-detaljerte-linjer/

I dag presenterte Bane NOR sin anbefaling for formannskapene i de to kommunene.

– Utredningene har gitt et veldig klart svar på hvilken korridor som samlet sett er best. Vi anbefaler vest av hensyn til miljøet, landbruket og kostnadene. Vest er rett og slett billigst og best, sier prosjektleder Iselin Eng i Bane NOR.
Det viser blant annet de nye kostnadsberegningene. Kostnadsestimatet for vest er 2,4 milliarder kroner lavere enn for korridor øst, og 1,8 milliarder under korridor midt. Årsaken er at vest er kortere, har færre bruer og enklere grunnforhold sammenliknet med øst og midt.

Vest er best for natur og miljø
Det anbefalte alternativet kommer best ut når det gjelder natur, kultur, miljø og samfunn:

  • Korridoren tar betraktelig mindre dyrka mark
  • Den gir vesentlig lavere klimagassutslipp under bygging
  • Arealinngrepene er mindre alvorlige enn i midt og øst


Samtidig som Bane NOR anbefaler korridor vest, frarådes korridor øst og midt. Årsaken er at disse alternativene gir større negative konsekvenser for miljø og samfunn og mindre jernbane for pengene

Vil gjøre ulemper minst mulig
Selv om vest kommer klart best ut er det ikke til å unngå at den anbefalte korridoren også vil ha noen negative konsekvenser. Det gjelder de store og viktige friluftsområdene Hissingby/Musangen og Ørmenåsen.
– Vi klarer dessverre ikke å unngå turområdene helt, men vil jobbe for at inngrepene her blir så skånsomme som mulig, sier Eng.

En ulempe som gjelder alle alternativene, er at Råde stasjon kommer lenger unna tettstedet Karlshus, sammenlignet med dagens situasjon. For å bøte på dette planlegger Bane NOR å lage en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse mellom Karlshus og den nye stasjonen.

– Når politikerne har valgt korridor, kommer vi til å jobbe videre for å gjøre løsningene så gode som mulig, med så få ulemper som mulig. Dette er en viktig del av arbeidet med reguleringsplanen, forklarer prosjektlederen.

Har vært en lang prosess
Planleggingen av det nye dobbeltsporet både startet og stoppet opp midt på 1990-tallet. Da planleggingen kom i gang igjen, viste nye undersøkelser at grunnforholdene var langt verre enn antatt. Dermed økte også de forventede kostnadene kraftig. Det førte til at Bane NOR ville prøve å finne en billigere og enklere korridor.
– Vi synes det er veldig synd at denne prosessen har tatt så lang tid. Jeg forstår at dette har vært vanskelig for mange, sier Eng.

Hun mener at det likevel var riktig å se på en ny løsning.

– Det ekstra tiden som er brukt har gitt resultat: Den nye korridoren har en betydelig lavere kostnad og er enklere å bygge sammenliknet med de andre korridorene, sier prosjektlederen.

Planen går til politikerne
Eng presiserer at Bane NOR har laget forslag til kommunedelplan og anbefalt alternativ, men at det er politikerne i Råde og Fredrikstad som skal behandle planen og vedta korridor. Forslag til kommunedelplan skal etter planen på høring etter sommeren.

Nøyaktig plassering av dobbeltsporet bestemmes først i neste fase av planleggingen, som er reguleringsplan. Da får grunneiere endelig avklaring på om og hvordan de blir berørt av utbyggingen.

Sist oppdatert: 30. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.