Min side Meld fra
Kontakt oss

Gatenett- og gatebruksplan til høring og offentlig ettersyn

Planen legger til rette for at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt og prioriterer areal og tiltak for disse trafikantgruppene. Du kan gi dine innspill til planen innen 31. august 2024.

Plan for gatenett og gatebruk i Fredrikstad bysentrum beskriver de overordnede hovedgrepene som må til for å kunne nå ønsket utvikling om at flere skal gå, sykle og reise kollektivt. Bysentrum skal være attraktivt og tilgjengelig, med et levende handels- og servicetilbud som innbyr til opphold og aktivitet.

Gatenett- og gatebruksplanen er en temaplan, og således ikke en juridisk bindende tiltaksplan. Planens funksjon er strategisk og har en overordnet funksjon i å gi retningsgivende føringer for videre planprosesser og utviklingen av sentrum. Det er bystyrets vedtak i framtidige detaljreguleringsplaner som vil avgjøre den endelige utformingen av gatenettet i Fredrikstad.

Planforslaget baserer seg på vedtatt Planprogram for Plan for gatenett og gatebruk i Fredrikstad byområde

Dialogmøte og høringsfrist 

De som ønsker et dialogmøte om planforslaget kan ta kontakt med Anne Line Heksem Vatne på e-post anevat@fredrikstad.kommune.no.

Eventuelle uttalelser til planen gis via elektronisk skjema på kommunens nettsider eller brev til kommunen innen 31. august 2024 (ny og utsatt frist).

Se planen og tilhørende dokumenter her

 

Sist oppdatert: 13. mai 2024