Min side Meld fra
Kontakt oss

Slik kan du påvirke framtidens skole

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad trenger å rehabilitere, bygge nytt og fornye skolebyggene for å møte framtidens krav til en god skole. Du kan være med å påvirke prosessen. Fristen er 1. juni.

– Etter en gjennomgang i 2017, ble vi utfordret på størrelsen på skolene våre. Rapporten fra 2017 viste at kommuner det er naturlig å sammenligne seg med driver grunnskole langt billigere enn Fredrikstad. En viktig faktor som kan forklare dette, er at Fredrikstad har flere mindre skoler enn hva vi finner i de 10–15 største kommunene i Norge, utdyper Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Les mer på denne nettsiden: www.fredrikstad.kommune.no/fredrikstadskolen

Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.
Marianne Bekker, direktør for utdanning
og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Trenger mer plass

I dag har Fredrikstad 30 kommunale grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, tre kombinerte barne- og ungdomsskoler og 6 ungdomsskoler og Råkollen skole som er en kommuneovergripende forsterket opplæringsarena. Bekker påpeker at det er utfordringer knyttet til skolekapasitet i flere deler av kommunen. Flere av dagens skolebygg har store behov for å oppgraderes, slik at de er bedre egnet for skoledrift nå og i fremtiden. Fredrikstad kommune har også flere skolebygg hvor vi har et etterslep på vedlikehold.

– Et av de langsiktige målene er å utvikle skolebygg for hensiktsmessig og systematisk bruk av bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i undervisningen. Praktisk, variert og innovativ opplæring i tråd med nytt læreplanverk vil kreve skoleanlegg som er utformet med tanke på dette. Vi trenger også lokaler som er tilpasset elevgrupper med stadig mer varierte behov for tilrettelegging, utdyper Bekker.

Kommunen har fått hjelp til å vurdere hvordan og eventuelt hvor vi bør utvide, legge ned, slå sammen eller etablere nye skoler. Dette er vurderinger som vil kunne endre skolestrukturen vi har i dag. På bakgrunn av dette har Norconsult og Concreto lagt frem tre ulike konsepter for hvordan skolestrukturen i byen kan se ut.

Bekker påpeker at dette ikke er endelige alternativer og løsninger. Det oppmuntres til å finne alternative muligheter, ved for eksempel å kombinere deler av de tre alternativene som konsulentene har skissert. Under finner du en oversikt over de tre alternativene:  

M0

 • Det etableres nybygg for å møte kapasitetsutfordringer og erstatte utdaterte skolebygg.
 • Ingen endringer i struktur og lokaliseringer.
 • Cicignon skole, Trara skole, Borge skole, Torp skole, Rød skole i Onsøy bygges ut for å øke kapasitet.   
 • Rød skole på Kråkerøy og Kråkerøy ungdomsskole bygges ut og utbedres.
 • Gudeberg barne- og ungdomsskole + Råkollen bygges ut.
 • Lunde skole bygges ut.
 • Begby, Manstad og Årum rives og erstattes.
 • Gjennomsnittlig størrelse på skoler i dette alternativet er 373 elever.  

M1

 • Skolekretsgrensene justeres, og man slår sammen flere skoler. Dette fører til en bedre kapasitetsutnyttelse av både eksisterende og nye skoler. Antall skoler reduseres fra 29 til 25.
 • Nylende skole overføres til Rekustad, dersom det er plass.
 • Vestbygda skole omfatter alle trinn fra 1. til 10. klasse og inkluderer Manstad.
 • Ny felles barneskole for Borge, Torp og Årum.
 • Gressvik ungdomsskole får justert grenser mot Kvernhuset slik at Kvernhuset avlastes.
 • Kråkerøy ungdomsskole bygges ny i Værste-området og avlaster ungdomstrinnet på Cicignon.
 • Gudeberg barne- og ungdomsskole og Råkollen etableres i henhold til planlagt prosjekt.
 • Skolekretsgrenser mellom Cicignon og Trara, samt mellom Trara og Trosvik, justeres slik at Cicignon avlastes.
 • Trara bygges ut for økt kapasitet.
 • Rød skole på Kråkerøy bygges ut for å avlaste ungdomstrinnet på Cigignon.
 • Gjennomsnittlig størrelse på skoler i dette alternativet er 433 elever.  

M2

 • Noen av skoletypene i sentrum endres for å bedre kapasitetsutnyttelsen, videre slår man sammen flere skoler. Antall skoler reduseres fra 29 til 25.
 • Slevik skole overføres til Rød skole i Onsøy.
 • Nylende skole overføres til Rekustad, dersom det er plass.
 • Vestbygda skole omfatter alle trinn fra 1. til 10. klasse og inkluderer Manstad.
 • Ny barneskole for Borge, Torp og Årum.
 • Det etableres en ny ungdomsskole i sentrum for ungdomstrinnet på Cicignon og en liten del av Kvernhuset.
 • Gressvik ungdomsskole kan også vurderes for å avlaste Kvernhuset ungdomsskole.
 • Cicignon blir skole for 1.–7. trinn, og får justert grenser for å avlaste Trara.
 • Rød skole på Kråkerøy etableres på ny tomt på Værste.
 • Gudeberg 1. –10. trinn og Råkollen etableres i henhold til planlagt prosjekt.

Anbefalt forslag  

Konsulentene fra Norconsult og Concreto anbefaler alternativ M1 som en langsiktig og helhetlig løsning for Fredrikstad kommune. Dette alternativet innebærer å gå fra 29 til 25 skoler, justering av skolekretsene i sentrum/Kråkerøy og sammenslåing av skoler. Begrunnelsen er blant annet at dette alternativet:

 • gir grunnskolene en plassering og størrelse som håndterer kapasitetsutfordringene i skolen.
 • gir muligheter for å kunne fordele elevene i grunnskolen i pressområder ved å justere skolekretsene.
 • gir lavere utgifter til daglig drift. Sammenslåing av skolene Slevik og Rød i Onsøy er ikke økonomisk lønnsomt.
 • kommer best ut økonomisk: Sammenslåing av skolene Slevik og Rød i Onsøy lønner seg ikke økonomisk. Kombinertskole Manstad–Vestbygda vurderes som lønnsomt, i likhet med ny barneskole for Borge, Torp, Årum. Det vurderes også som lønnsomt å overføre Nylende skole til Rekustad.  

Involvering og medvirkning  

Spørsmål om skolestruktur og skolekretsgrenser berører mange, særlig elever, foreldre og beboere i nærmiljøene i de aktuelle skolekretsene. Informasjon og involvering er viktig i hele prosessen. I medvirkningsprosessen er det lagt opp til at du kan medvirke og gi dine innspill på ulike måter. Vi arrangerer fire folkemøter i ulike deler av kommunen.

 • 25. april: Cicignon skole for mulighetene i sentrum og Kråkerøy, kl. 18.00–20.30
 • 28. april: Vestbygda Ungdomsskole for mulighetene på Onsøysiden, kl. 18.00–20.30
 • 09. mai: Borge Ungdomsskole for mulighetene på Østsiden, kl. 18–20.30
 • 19. mai: Lisleby samfunnshus for mulighetene på Rolvsøysiden, kl. 18–20.30

Direktør for utdanning og oppvekst, Marianne Bekker og etatssjef skole, Marit Mundahl, vil innlede og delta på møtet. Det vil være en fordel om du har sett igjennom videoen der rapporten ble presentert for oppvekstutvalget, eller lest rapporten i forkant av møtet. Vi ønsker at flest mulig skal gi sitt innspill digitalt lenke, slik at vi lettere kan sortere og sammenstille innspillene som skal følge saken til behandling i Bystyret.  Det vil også bli gitt mulighet til innspill gjennom referenter på folkemøtene.   Det vil også bli avholdt en egen ungdomssamling i slutten av 30. mai i regi av Ungdomsrådet. Her er tid og sted ikke bestemt.

Sist oppdatert: 29. mars 2022