Forslag til planstrategi for 2020-2023

Bystyret skal 18. juni behandle forslag til planstrategi for 2020-2023. Se forslaget.


Planstrategi er en lovpålagt oppgave kommunen skal gjøre etter hvert valg. Se mer i Plan og byggingsloven


Planer og strategier

 

Planstrategien viser hvilke planer og utredninger kommunedirektøren anser at det er behov for og som kommuneorganisasjonen har kapasitet til å gjøre i den inneværende politiske perioden.

 

Forslaget til planstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel, men foreslår at arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel starter i perioden, med sikte på at bystyret kan vedta den i 2024.

Planstrategien foreslår 11 kommunedelplaner, 2 områdereguleringer, 11 strategier, 39 temaplaner og 10 utredninger.

 

 

Kan jeg gi innspill til planstrategien?

 

Det er ikke anledning for regionale eller statlige myndigheter til å komme med innsigelser til planstrategien. Det legges heller ikke opp til en offentlig høring på dette arbeidet.

 

Medvirkningsarbeidet vil komme på de mange ulike planene – det vil med andre ord bli rikelig anledning til å delta i arbeidet med å forme framtidens Fredrikstad i tiden som kommer!

 

I henhold til loven skal «forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling». Bystyret i Fredrikstad vil behandle saken om kommunal planstrategi den 18. juni.

 

Se forslag til planstrategi

 

 

Sist oppdatert: 05. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.