Min side Meld fra
Kontakt oss

Forslag til kommuneplanens arealdel er offentlig

Nå er forslag til kommuneplanens arealdel offentliggjort, og tilgjengelig på kommunens nettsider.

Du finner forslaget til kommuneplanen her

– Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og er en stor og viktig sak for utviklingen av Fredrikstad-samfunnet, sier ordfører Siri Martinsen.

Planforslaget legges ut på høring vinteren 2023

Rullering av kommuneplanens arealdel ble besluttet gjennom vedtak av Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023, vedtatt av bystyret 17.06.2021.

Høsten 2021 vedtok formannskapet et planprogram for arbeidet. Planprogrammet handler om hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel skal gjennomføres.

Vinteren 2023 er det planforslaget som skal legges ut på høring. Deretter skal innspillene vurderes og planforslaget bearbeides før bystyret endelig vedtar kommunens arealplan sommeren 2023.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke hensyn som må ivaretas når dette skal gjøres.

Planen inneholder derfor bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Les mer om kommuneplanens arealdel på våre nettsider: 

Illustrasjonsbilde. Prosess av arealplan
Illustrasjonsbilde av prosessen for arealplan. 

 

Sist oppdatert: 20. januar 2023