Forlik i rettssak

Fredrikstad kommune og kommunens medarbeider Roy Henning Jakobsen har inngått forlik.

Dette innebærer at saken er avsluttet, og at det ikke blir noen rettssak i Borgarting lagmannsrett. Retten avga den 9. april 2019 en såkalt hevingskjennelse ved forlik.

Ved brev av 3. mars 2017 mottok Jakobsen vedtak om advarsel fra Fredrikstad kommune. Han reiste søksmål med krav om dom for at vedtaket var ugyldig. Fredrikstad tingrett avsa 31. oktober 2017 dom, hvor kommunen ble frifunnet. Jakobsen anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Partene har nå blitt enige om å heve saken for domstolene som forlikt. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. Saken ble behandlet av de politisk valgte medlemmene i kommunens administrasjonsutvalg den 4. april 2019, med et enstemmig vedtak som også omfattet at kommunen frafaller tidligere krav om tilbakebetaling av sykelønn for 2017.

Roy Henning Jakobsen har meddelt kommunen at han vil gå av med pensjon ved utgangen av 2019, med siste arbeidsdag i Fredrikstad kommune 31. desember 2019.

  • Fredrikstad kommune ser det som viktig at partene nå har kommet til enighet om å avslutte denne saken. Dette særlig av hensyn til kommunens medarbeidere, og ønsket om å kunne fokusere på andre viktige oppgaver og utfordringer i tiden som kommer, sier konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold.
Sist oppdatert: 10. april 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.