Min side Meld fra
Kontakt oss

Fordeling av koronamidler til næringslivet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Slik blir midlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordelt.

Fredrikstad kommune er tildelt 22 221 354 kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv.

Kompensasjonen er tiltenkt bedrifter som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak under koronapandemien, og som faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i sitt møte 18.03.2021 at det fordeles 18 921 354 kroner i kompensasjonsbevilgning til det lokale næringslivet basert på kriterier og beregningsmodell beskrevet nedenfor.

Næringslivet ble invitert til å komme med innspill til hvordan midlene burde fordeles i forkant av den politiske behandlingen, og disse viser at mange bransjer sliter økonomisk som følge av smitteverntiltakene.

 

Kan min virksomhet få tilskudd?

Dersom din virksomhet omfattes av ordningen blir du tilskrevet i foretakets meldingsboks i Altinn. Man trenger ikke aktivt søke på kompensasjonsordningen, men man må dokumentere og registrere informasjon om virksomheten innen 10 virkedager etter at man har mottatt brev fra kommunen. Bransjer som omfattes av denne kompensasjonsordningen er:

47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
56.101 Drift av restauranter og kafeer
56.210 Cateringvirksomhet
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.301 Drift av puber
56.309 Drift av barer ellers (Omfatter kaffe-, te- og juicebarer og mobile drikkevareboder mv.)
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79.902 Guider og reiseledere
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
80.100 Vaktselskaper
90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen ikke nevnt annet sted
90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
93.130 Treningssentre
93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker
93.310 Drift av idrettsanlegg
96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie

 

Kompensasjonsordningen har som hovedmål å motvirke økt arbeidsledighet i kommunen. Det forutsettes derfor at virksomheter som kan motta kompensasjon etter denne ordningen har 1) operativ virksomhet i Fredrikstad og 2) har arbeidsgiveransvar for minimum én ansatt. Kompensasjonen blir gitt som et tilskudd per årsverk.  Selv om du tidligere har fått kompensasjon i 2020 vil du likevel kunne motta tilskudd fra denne ordningen.

 

Dersom din virksomhet driver operativt i Fredrikstad i form av en underavdeling inngår du dessverre ikke i denne ordningen.

 

Så mye tilskudd kan virksomheten få

Øvre grense for kompensasjon er satt til 600 000 kroner, og minste utbetaling er 30 000 kroner. Kompensasjonen blir basert på antall årsverk virksomheten har i et normalår, og beregnes først når alle aktuelle virksomheter har sendt inn dokumentasjon. Virksomheter som har måttet stenge grunnet lokal forskrift i perioden januar-februar 2021 får 20 prosent høyere tildeling ved at antall årsverk multipliseres med faktoren 1,2.

 

Dette kan du forberede mens du venter på brev fra kommunen

Virksomheten må kunne dokumentere forsvarlig egenkapital. Det kreves bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor om at egenkapitalen er forsvarlig jf. aksjeloven § 3 II. Krav til egenkapitalen. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før.

Finn en autorisert regnskapsfører (oversikt over autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av Regnskap Norge)

Finn en revisor (oversikt over statsautoriserte revisorer som er medlemmer av Revisorforeningen)

Den som sender inn innberetningsskjemaet må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert. Før du begynner å fylle ut innberetningsskjemaet, bør du finne fram følgende opplysninger:

  • Antall ansatte i virksomheten: ett årsverk utgjør 1750 arbeidstimer. Du kan summere opp antall timeverk som blir gjennomført i et normalår og dividere dette på 1750. Opererer man med deltidsstillinger, er årsverk summen av alle stillingsbrøkene.
  • Dersom din virksomhet ble pålagt å stenge grunnet nasjonale eller lokale forskrifter i perioden januar-februar 2021 må du dokumentere hjemmel for dette.
  • Innberetningsskjemaet signeres av både revisor og styreleder.

Dette skjer etter at du har sendt informasjon

 

Etter at fristen er gått ut for å innmelde dokumentasjon til kommunen beregnes kompensasjonen per årsverk. Deretter beregnes beløpet hver virksomhet kan motta, for så å gå til utbetaling. Virksomheter som har mottatt kompensasjon må sende inn revisorberetning i etterkant hvor man dokumenterer at pengene er blitt brukt i henhold til retningslinjene. Fristen for revisorberetning er 01.09.2021. Rapporteringen skal skje gjennom www.regionalforvaltning.no.    

Sist oppdatert: 25. mars 2021