Min side Meld fra
Kontakt oss

Status flomvarsel Fredrikstad

Her finner du statusoppdateringer, råd og annen informasjon om flommen.

Status 15. august

Jordsmak på kommunalt drikkevann

Den siste tiden har Fredrikstad kommune mottatt henvendelser om at drikkevannet har en bismak av jord eller myr. Resultater fra vannprøvene tatt den siste tiden viser at drikkevannet er trygt å drikke. Les mer om drikkevannet her

Status 13. august

Glomma nedgradert fra rødt til oransje

Flomtoppen for Glomma er nådd, men utviklingen avhenger av hvor mye regn som kommer den kommende uken.

Søndag er flomvarselet for Glomma nedenfor samløpet med Vorma nedjustert fra rødt til oransje nivå, siden Øyeren trolig allerede har nådd flomtoppen. Les mer her: https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/526723.

– Vi puster lettet ut over at Fredrikstad ser ut til å skånes denne gang, og tenker på dem som er hardt rammet og opplever utrygghet og store ødeleggelser, sier ordfører Siri Martinsen.

Videre utvikling avhenger av hvor mye regn som kommer i løpet av den kommende uken. Det rådes fortsatt om å holde seg oppdatert om situasjonen og at man holder seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Når vannet trekker seg tilbake er det økt fare for jordskred. Yr har sendt ut varsel om jordskredfare på gult nivå. Det er viktig å holde seg unna elvekanter og bekkekanter der vannet kan ha gravd under flommen, noe som kan øke skredfaren.

Fredrikstad kommune følger anbefalinger fra NVE og opprettholder beredskap.

Dersom du ser noe du synes er bekymringsfullt, kan Fredrikstad kommune kontaktes på disse telefonnumrene:

  • Innbyggerdialog: 69 30 60 00, klokka 9.00–16.00 (sommertid til 15.30)
  • Vann og avløp (hverdager kl. 15–07, helger, helligdager), mob. 909 70 567

Status 11. august

Beredskapssituasjonen

Fredrikstad kommune har vært i beredskap for ekstremvær og flomfare siden søndag 6. august. Kommuneledelsen deltar i statsforvalterens møter i fylkesberedskapsrådet, og rapporterer daglig til Statsforvalteren i Oslo og Viken, både generelt om flomsituasjonen og på helseområdet.

Ordfører, kommunedirektør og øvrige nøkkelroller følger situasjonen tett, og det er dialog med nasjonale fagmyndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Sivilforsvaret, Statens vegvesen og Kystverket, samt med politiet, Borg Havn, Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune.

Det er så langt vurdert at det ikke er grunnlag for å sette formell kriseledelse i Fredrikstad kommune, men beredskapssituasjonen følges opp om lag på samme måte, og det vurderes løpende om ytterligere tiltak bør iverksettes.

Støtte til Sarpsborg kommune ved behov

-Dersom det blir utfordringer med Baterød vannverk i Sarpsborg, som ligger nær elvebredden, så er Fredrikstad kommune rede til å levere reservevann til nabokommunen, forteller ordfører Siri Martinsen. - Kommunen vil også tilby annen bistand til Sarpsborg kommune, dersom det skulle bli behov for det, understreker ordføreren.

Rekognosering langs Glomma

Fredrikstad kommune har fredag 11. august foretatt en rekognosering av elvebreddene til Glomma, fra Tollbodkaia opp til Sandesundbrua på begge sider.

Vesterelva gjennom byen ble befart opp til Simo, ved utløpet av Seutelva. På denne rekognoseringen deltok aktuelt fagpersonell, for å vurdere erosjon og utglidninger som følge av høy vannføring i Glomma, samt vannstand.

Glommastien

Rekognoseringen avdekket ikke store utfordringer knyttet til erosjon og skred per nå. Imidlertid kan Glommastien være utsatt for utvasking og erosjon. Innbyggerne bes om å være varsomme når de ferdes på Glommastien, og det rådes til å ikke ferdes for nær elvebreddene.

Kommunen følger med, og enkelte deler av Glommastien kan, som følge av forhøyet vannstand, bli stengt.

NB: Kommunen stengte 11. august av en kortere del av Glommastein rett nedenfor Tomteveien, på grunn av et stort hull i veien. Den er stengt av for helgen. Det er vanskelig å si om dette har noe med flommen/undergravingen å gjøre, eller om det skyldes noe annet.

Fremmedlegemer i vannet

Det er stor vannføring, og strømmen i elva går fortere enn normalt. Som følge av dette er det en risiko for fremmedlegemer i vannet, og at disse kan skade fritidsbåter, brygger med mer.

-Kommunen oppfordrer innbyggerne til å følge med på sine båter og sine fortøyninger, grunnet økte vannmengder i elva. Det er større trær og andre gjenstander som blir ført med den sterke strømmen i elva, og som kan skade båter. Løse gjenstander og annet som er lagret langs elvebreddene må også sikres, og vurderes fjernet. Båttrafikk eller bading i elva bør nå unngås, sier ordfører Siri Martinsen.

Vannstanden i Glomma

Faglige vurderinger, slik prognosene for været er per nå, tilsier at den økte vannstanden i Glomma ikke vil gå utover viktig infrastruktur eller føre til større utfordringer i Fredrikstad kommune. Prognosene er imidlertid usikre, ifølge varsom.no. Det er ventet lite nedbør i varslingsområdet de neste dagene, men flomvannstanden er sensitiv for endringer i nedbør. Værprognosene kan endre seg, og det anbefales at innbyggere i flomutsatte områder sikrer sine verdier.

Lørdag 12. august vil det avholdes et eget beredskapsmøte i regi av statsforvalteren, om situasjonen for den sørlige delen av Glommavassdraget, og Fredrikstad kommune vil delta på dette møtet.

Status 10. august

Prognosene tyder på at flommen vil fortsette å øke i de store elvene, deriblant nedre del av Glomma. De prognoserte vannstandene og vannføringene under er usikre, og vil avhenge av hvor mye regn som kommer de neste dagene.

Flomtopp søndag – båteiere oppfordres til å sikre verdier

Faglige vurderinger viser til at flomtoppen ventes å inntreffe Fredrikstad søndag og utover i neste uke. Vannføringen kan dra med seg trær, tømmerstokker og annet som kan skade båter. Båteiere og båtforeninger oppfordres derfor til å følge med på egne anlegg og verdier.

Kommunen vurderer erosjon og skred

Kommunen følger situasjonen tett og har utvidet beredskap. I morgen, fredag, vil det bli foretatt en rekognosering langs Glommas elvebredder, for å vurdere erosjon og skred i forbindelse med høy vannføring.

Status 9. august

Flomvarsel endret til oransje nivå i Fredrikstad

Flomvarsel er endret til oransje farenivå i Fredrikstad pga stor vannføring i Glomma.

Vannføringen er onsdag formiddag på høyt oransje nivå i mange bekker, elver og innsjøer. Det er ventet relativt lite regn i varslingsområdet onsdag.

Vannføringen er fortsatt økende i Glomma nord for samløp med Vorma. Her ventes maksimum i løpet av onsdag/ torsdag på et oransje varslingsnivå. Lenger sør vil vannstand og vannføring fortsatt stige frem mot helgen, men også her på oransje nivåer.

Vannstander og vannføringer på oransje nivå vil kunne føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Fredrikstad kommune følger og vurderer utviklingen fortløpende, og har hatt utvidet beredskap de siste dagene.

Råd

  • Hold deg oppdatert om situasjonen (se viktige lenker i avsnittet under).
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere, båter, biler, campingvogner, etc. langs elver og bekker).
  • Følg med på situasjonen for båter fortøyd i elveløpene.
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Viktige lenker

Kontaktinformasjon

Dersom du ser noe du synes er bekymringsfullt, kan Fredrikstad kommune kontaktes på disse telefonnumrene:

  • Innbyggerdialog: 69 30 60 00, klokka 9.00–16.00 (sommertid til 15.30)
  • Vann og avløp (hverdager kl. 15–07, helger, helligdager), mob. 909 70 567
Sist oppdatert: 15. august 2023