Endringer i kommunens helsetilbud

Innhold

På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret. Alle skal få nødvendig helsehjelp.


Helsemyndighetene har som kjent besluttet å innføre nye, strenge tiltak for å unngå smittespredning av koronaviruset.

– Vi skal levere nødvendige tjenester til våre innbyggere selv om rammeverket er betydelig endret. Det betyr at tidspunkter og standarder kan bli forandret på grunn av situasjonen vi nå står i, sier Jon Erik Olsen, direktør kst. for Seksjon for helse og velferd.

Fredrikstad kommune beklager de ulempene tiltakene forårsaker, og takker for din forståelse for at tiltakene innføres til beste for oss alle.
– Vi ber om forståelse for at våre ressurser nå er sterkt begrenset, og oppfordrer til at dere kun kontakter oss dersom det er høyst nødvendig, sier Olsen.

Fredrikstad kommune er i beredskap og følger tett opp og gjør vurderinger flere ganger daglig av tiltak for å trygge befolkningen og unngå smitte.

Her er oversikt over de viktigste tiltakene i Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune:

 • Innføring av besøksrestriksjoner på sykehjemmene i Fredrikstad. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Kommunens institusjoner: Dobbeltrom vil bli aktuelt i enkelte tilfeller, der dette vurderes som forsvarlig i dagens situasjon.
 • Dagsenter for eldre: Skalerer ned driften i løpet av fredag 13. mars, og stenges fra mandag 16. mars. 
 • Dagopphold for personer med demens sammen med ambulant team for personer med demens opprettholdes for å avlaste hjemmesykepleien.
 • Praktisk bistand: Noe trappes ned og noe opprettholdes, for fortsatt å gi trygge og stabile dager til våre pasienter.

Etat tjenester til funksjonshemmede iverksetter flere tiltak:

 • Arbeids- og aktivitetstilbudet stenges. Ansatte som arbeider i arbeid/aktivitet vil bli omdisponert til steder med personellmangel. 
 • For å unngå større samlinger og risiko for smitte, utsettes for eksempel ansvarsgruppemøter.
 • Aktiviteter som helsedans og Ekko blir avlyst inntil videre. 
 • Det blir avlysing av fast aktivitet, som følging til treningssentre. Alle treningssentrene er nå stengt. 
 • Det jobbes for at beboere og brukere av tjenestene skal ha kjent personale.

Husk: Pårørende og familier bes om å vise ekstra varsomhet ved besøk i omsorgsboliger og bofellesskap, og ivareta god praksis for smittevern. 

Etat friskliv og mestring iverksetter flere tiltak:

 • Ordinær pasientbehandling innen fysioterapi skal fortsette som normalt, men trening/behandling i grupper og tilbud i treningsrom/treningssaler må opphøre til og med 26. mars. Når det gjelder individuell oppfølging i treningsrom kan dette gjennomføres dersom det vurderes å ikke utgjøre en smitterisiko.
 • Gruppetiltak/behandlingstilbud driftet av fysioterapeuter er innstilt (bortsett fra friluftsgrupper).
 • Avtaler med individuelle samtaler skal ikke avlyses, men gjøres om til telefonsamtaler.
 • Færre kontormøter og hjemmebesøk, hyppige telefonkonsultasjoner og alternativt møter ute i friluft.
 • Ansatte i oppfølgingstjenester skal opprettholde tilbudet til brukerne, men skal vurdere hvem de kan ringe til i stedet for hjemmebesøk dersom Fredrikstad kommune må redusere på tjenestetilbudet ved frafall i arbeidsstokken. Brukere som skal ha medisiner prioriteres.

– Noen kan få betydelig dårligere psykisk helse i denne situasjonen. Disse vil vi prøve å følge opp med telefoner og gjerne oftere enn ellers, sier Anette Mjelde, etatssjef for Friskliv og mestring.

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket
NAV Fredrikstad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.
Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger. I tillegg har NAV Fredrikstad opprettet to beredskapstelefoner (415 99 651 og 920 97 894) beregnet for nødsituasjoner. Telefonene er åpne i tidsrommet kl.10.00 til kl. 14.00 fra mandag til fredag.

NAV kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33

For mer informasjon om de nasjonale tiltakene:

 

Brev til pasienter og pårørende

Se brevet som er distribuert til pasienter og pårørende

Sist oppdatert: 13. mars 2020