Koronaviruset: Dette bør våre innbyggere vite

Innhold

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

Generell informasjon 

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din. Dersom du skal testes, kan du ringe legevaktas koronatelefon på 69381108. 

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar og ofte stilte spørsmål på kommunens nettside

Om koronaviruset og smitte

Hvordan forbygge smitte?
  • Det viktigste tiltaket er god håndvask og hostehygiene.
  • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
  • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
  • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig.
  • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.

Se utfyllende råd på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Hvilke råd til egeninnsats gjelder nå?

24. mars 2020 informerte regjeringen om skjerpede anbefalinger om å holde avstand, for å redusere smitte. 

Alle skal holde mer avstand enn vanlig.

  • I det offentlige rom bør vi holde minst én meters avstand til andre mennesker. Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
  • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Du kan ta kollektivtransport så lenge du passer på å holde avstand til andre passasjerer.

Det er viktig å fortsette å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet. Unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre enn egen husstand..

Er det greit å være sammen med andre nå?

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier.
Besøk og samvær bør begrenses. Dersom du får besøk bør antallet begrenses.

Friske barn kan være sammen i små grupper, men det bør tilstrebes å ha faste lekevenner gjennom hele perioden. Å leke ute medfører mindre smitterisiko enn å leke inne. Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige.
Dersom du har mulighet, benytt hjemmekontor. Dersom du ikke har hjemmekontor, bør du ha minst to meters avstand til kollegene dine.

Hvordan er smittefaren?

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. Ved koronavirus smitter én person én–to andre. Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Hva er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Hvilke symptomer gir koronaviruset for de som blir syke?

De fleste tilfellene av Covid-19 som er rapportert (ca. 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.  

Bør jeg testes for koronavirus og hva skjer ved testing? 

Undersøk først på koronasjekk.no om du trenger å testes for Covid-19. Dersom du har symptomer og anbefales test, tar du kontakt med legevaktas koronatelefon (69 38 11 08) for å avklare testing. Koronatelefonen er bemannet med eget personell fra kl. 09–21 i ukedagene og kl. 10–18 i helg. Hvis du er i prioritert gruppe, vil du settes opp på time. Testing foregår på Koronasenteret (legevaktens gamle lokaler, ved Værstebrua).

Er du syk, uavhengig av årsak, og trenger en vurdering, skal du henvende seg til fastlege. Utover fastlegenes åpningstid skal du ringe legevakt på tlf. 116 117.

Når testen er tatt analyseres den på laboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes. Det kan ta opptil to døgn å få svar. Du vil bli oppringt og få svaret så snart som kommunen mottar det.

Dersom du har positiv prøve, vil du bli kontaktet av helsepersonell for en smitteoppsporing. Da ønsker vi en oversikt over alle personer du har vært i nærkontakt med fra dagen før du fikk symptomer. Det er viktig at de som har vært utsatt for smitte får beskjed om at de er nærkontakter. De skal følge råd for å hindre videre smitte.

Dersom du har negativ prøve vil du få beskjed om hva du skal gjøre når du får prøvesvaret. Her er det ulike råd som gjelder avhengig av om du har vært i utlandet, utsatt for kjent smitte, eller annet.

Hva er reglene for karantene, isolasjon og hjemme-fra-jobb?

Det er ingen spesielle karantenebestemmelser for Fredrikstad kommune.

Spesielt om karantene, isolasjon (forskrift-festa) og hjemme-fra-jobb:

  • De som kan være smittet av koronavirus (nærkontakt eller reise), men som ikke er syke, skal i karantene.
  • De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.
  • De som utvikler symptomer på luftveissykdom, skal holde seg hjemme fra jobb til en dag etter man er frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.
Jeg har vært utenlands. Hva gjør jeg?

Alle som kommer til Norge etter reise utenfor Norden må sitte i karantene (isolering) i 14 dager etter hjemkost. Fra 17. mars må også personer som kommer fra Sverige og Finland i karantene. Hvis du får symptomer symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet må du sitte i isolering i minst syv dager etter symptomfrihet. Dette er et av tiltakene fra nasjonale myndigheter for å stoppe spredningen av koronaviruset. Tiltaket er innført med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd. Les mer på regjeringen.no

Hvis man får symptomer som feber, kortpustethet, hoste eller andre luftveissymptomer i perioden man er hjemme, skal man ta kontakt med legevaktas koronatelefon 69 38 11 08, for spørsmål om testing. 

Status i Fredrikstad 

Status om antall smittede i Fredrikstad

Se oppdatert status i loggen 

Sykehjem

Bør besøkende på sykehjem ta spesielle hensyn?

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.)

Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere.

For å stoppe spredning av Covid-19 innføres besøksrestriksjoner på sykehjemmene i Fredrikstad. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Arrangementer og trening

Bør arrangementer avlyses?

Nasjonale myndigheter beslutet har besluttet et forbud mot kultur- og idrettsarrangement. Forbudet gjelder nå fram til og med 15. juni. 

Se retningslinjer for arrangement 

Har du spørsmål utover dette, send epost til kultur@fredrikstad.kommune.no

Kan vi fortsatt gjennomføre trening som normalt?

Covid-19-forskriften forbyr enkelte kultur- og idrettsarrangementer. Forskriften sier at det er forbudt med «kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes» og «idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes». Dersom treningen ikke direkte er forbudt ved lov, og kan la seg gjennomføre innenfor retningslinjene, er det svært viktig at man iverksetter alle nødvendige tiltak for å forhindre mulig smittespredning av koronaviruset. Les mer

 

Barn, barnehage og skole

Er koronavirus farlig for barn?

Vi har ikke informasjon som tilsier det. Ifølge en studie fra Kina er dødeligheten lavere jo yngre du er. I tillegg blir de yngste mindre syke enn de eldre. Det er altså liten grunn til å være særskilt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

Helsedirektoratet har laget en egen koronafilm til barn og ungdom, der Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på.

Når gjenåpner skoler og barnehager?

Kommunens barnehager gjenåpner fra 20. april. 1.-4. klasse og SFO fra 27. april. Regjeringen har sagt at målet er å få alle trinn tilbake på skolen før sommeren. Se mer informasjon på regjeringens nettside Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. 

Må jeg betale for dagene vi ikke benytter på SFO og i barnehage?

Det sendes ikke ut faktura for april. Dermed vil ingen få faktura og bli avkrevd betaling for barnehager og SFO i april. Fakturaen for mars må betales som vanlig. Deretter vil alle få en avregning på denne fakturaen. Dette betyr at en får tilbake pengene for de dagene i mars hvor en ikke har kunnet bruke barnehagen og SFO-tilbudet. Les mer. Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner (barnehage + 1.-7. trinn) og barn med særskilt omsorgsbehov (1.-7. trinn). Staten refunderer inntektstapet til barnehager og SFO.  

Ferier, reise og hytteopphold

Kan jeg være på hytta mi i Fredrikstad?

Regjeringen har vedtatt en forskrift som forbyr folk å oppholde seg i fritidsbolig utenfor sin egen kommune. Helseminister Bent Høie forklarte at det ble gjort fordi kommuner med mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere.

Les mer Forskrift 19. mars 2020 nr. 355 om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata.

Regjeringen har sagt at hytteforbudet oppheves fra 20. april 

Fredrikstad og Hvaler har felles legevakt og koronasenter. Hvorfor får ikke vi som bor i Fredrikstad lov til å overnatte på hytta på Hvaler i påsken?

Under koronaepidemien forholder Fredrikstad kommune seg til nasjonale retningslinjer for å hindre smittespredning. Noen av disse retningslinjene kan få noen utilsiktede konsekvenser. I en periode der kommunen er hardt presset på ressurser, har vi ikke kapasitet til å lage unntak for disse reglene. Disse unntakene vil også være krevende å følge opp ved eventuelle kontroller.

Hvilke unntak gjelder for hytteforbudet?

Det er tillatt med strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å hindre store materielle skader.

Forskriften har også et unntak for husstander hvor én person er smittet. Les mer i Forskrift 19. mars 2020 nr. 355 om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata.

Hva med reise?

Det er viktig at vi alle kun gjennomfører helt nødvendige reiser, også innenlands. 

Kan jeg dra på ferie?

Det er viktig at vi alle kun gjennomfører helt nødvendige reiser, også innenlands. 

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Se mer informasjon og flere spørsmål/svar på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Stillinger og frivillig arbeid

Kan jeg søke jobb innen helse, eller bidra som frivillig?

Det er stort behov for ekstra helsepersonell. Vi trenger deg som har relevant kompetanse og/eller erfaring fra legevakt, akuttavdeling, hjemmesykepleie, sykehjem, psykisk helsehjelp/rusmestring eller tjenester til funksjonshemmede. Sjekk Fredrikstad kommunes nettside for registrering av personer som kan være villig til å ta i et tak i våre helsetjenester. 

Fredrikstad kommune og frivilligheten samarbeider under korona-situasjonen. Vi har vært i kontakt med mange av de store velorganiserte lagene og foreningene i vår kommune, og de har uten unntak sagt seg villige til å bistå med sine nettverk av allerede bestående medlemmer og frivilliggrupperinger.

Foreninger som Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og frivillighetssentralene er allerede i gang med konkrete tiltak. Ytterligere foreninger innen idrett, kultur og annet ideelt arbeid er i beredskap for å bistå med å dekke opp for behov som måtte oppstå.

Enkeltpersoner i karantene, risikogrupper og allerede smittede kan ha behov for bistand, som hjelp til å handle, noen å snakke med på telefon, eller andre daglige gjøremål. Fredrikstad kommune prioriterer av kapasitetshensyn så langt ikke å koordinere denne type frivillighet. Vi anbefaler deg å hjelpe/be om hjelp, i ditt nærmiljø gjennom familie, naboskap, venner og bekjente.

 


 

Har du flere spørsmål som du mener er relevante for innbyggere i Fredrikstad, ta kontakt med mfre@fredrikstad.kommune.no.

 

Denne saken oppdateres fortløpende. 

Sist oppdatert: 02. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?