Min side Meld fra
Kontakt oss

Derfor satser Fredrikstad kommune på digitale læremidler

Fredrikstad kommune har innført Chromebooks på barnetrinnet gradvis – på 4. trinn forrige skoleår, og fra 3. trinn i år.

– Det er en selvfølge at hovedvekten legges på digitale læremidler. Vi skal ruste barn og unge for en fremtid vi ikke helt vet hva er ennå, men vi vet det skjer en rask digital utvikling, sier Marianne Bekker, direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune.

Hun er opptatt av at elevene skal ha digitale ferdigheter som setter dem i stand til å mestre og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.

I 2022 har Fredrikstad kommune avsatt 10 millioner kroner til innkjøp av læremidler mot 11,3 millioner i 2021. Det betyr at skolene har 300 kroner per elev til kjøp av bøker. Denne summen gjelder fra 3. til 10. trinn. I 2023 økes dette til cirka 550 kroner pr elev, de yngste elevene får mer. 1. og 2. trinn har i år fått 1300 kroner per elev til å kjøpe bøker.

Fredrikstad kommune har innført Chromebooks på barnetrinnet gradvis – på 4. trinn forrige skoleår, og fra 3. trinn i år. Disse elevene trenger dermed færre vanlige bøker og får en mindre pengepott enn de yngre.

– Skolene står helt fritt til å kjøpe bøker innenfor tildelt ramme. Det blir en vurdering fra skole til skole hvilket behov som er gjeldende, sier Bekker.

– Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap. Det er opp til den enkelte skole å finne balansen mellom digitale og analoge læremidler i de ulike fagene. Hovedsaken er at det er variasjon i opplæringen, fortsetter Bekker.

Les digitalt strategidokument for Fredrikstad-skolen 2020–2023 her.

Ny strategi for digitalisering i skolen

Solberg-regjeringen la i 2017 fram en digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen og en handlingsplan som varte fram til 2021.

Les «Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen» her.

I samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon) er Kunnskapsdepartementet nå i gang med å lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skoler og barnehager. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember.

Les artikkel i Computerworld her. Stiller spørsmål om tempoet for digitalisering i skolen

– Vi gleder oss til å få se hva som kommer fra Kunnskapsdepartementet i den nye strategien. Resultatet av strategiarbeidet er viktig for oss alle, sier Bekker.

Kurser lærerne

Alle skolene har deltatt i utprøving og evaluering av digitale læremidler.

– Vi har brukt et verktøy fra Utdanningsdirektoratet som heter RefLex. Det er laget for å vurdere digitale læremidler. Vi har brukt skolenes tilbakemeldinger til å utforme vår felles pakke, sier Sigmund Brenna, spesialkonsulent i skoleetaten i Fredrikstad kommune.

Forskning viser at det å lese på skjerm er mindre gunstig når grunnleggende, tekniske leseferdigheter skal øves inn – vokabulartrening, leseflyt og avkoding. Til informasjonsinnhenting og prosjektarbeid, er forholdet motsatt: Da er det en tydelig positiv sammenheng, ifølge Apollon, forskningsmagasinet til Universitetet i Oslo.

For å kunne anvende digitale ressurser, må læreren være digital kompetent. Fredrikstad kommune har derfor et løpende kompetansehevingstilbud for lærerne. Hver pedagogisk ansatt har tilbud om kurs og webinarer fra leverandører av digitale læremidler.

– I begynnelsen av hvert skoleår har vi oppstartsamlinger med lærere som skal i gang med å undervise i klasser hvor elevene har hver sin digitale enhet. På planleggingsdagen 16. november blir det mulig å velge mellom flere forskjellige webinarer som pedagogisk bruk av IKT i klasserommet, sier Brenna.

Grunnleggende ferdighet

Bruk av IKT i norsk skole har vært diskutert siden 1980-tallet. Gjennom innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, ble digitale ferdigheter sidestilt som én av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanen.

De fem grunnleggende ferdighetene i læreplanverket er:

• Å kunne lese
• Å kunne skrive
• Å kunne regne
• Muntlige ferdigheter
• Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er blant annet å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver.
Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Også her er de digitale ferdighetene videreført.

Les fornyet læreplan LK20 her.

Sist oppdatert: 26. september 2022