Min side Meld fra
Kontakt oss

Derfor går ungdomsskolene fra "rødt til gult nivå"

Kommuneoverlegen forklarer her hvorfor ungdomsskolene går tilbake til gult nivå, samtidig som vi strammer inn andre steder i Fredrikstad-samfunnet. Bakgrunn og valg av videre tiltak kan du lese om her.

De siste fire-fem ukene har det vært stabilt høyt smittetrykk. Det har gått fra å være noen få utbrudd, til mer spredte smittekjeder. De siste to-tre ukene har det kommet tilfeller flere med ukjent smittevei. Tallene har holdt seg høye og det øker nå i kommunene rundt oss, samtidig som kapasiteten for analyse på sykehuset er på maksimumsnivå og tidvis overskrides.

Derfor ble det denne uken besluttet å stramme inn i form av anbefalinger og lokal forskrift. Vi gir her litt informasjon om bakgrunnen for de valg som blir gjort når det gjelder videre tiltak.

Det er blant voksne og unge voksne og i første rekke i hjemmene at smitten spres videre til nye husstander. Barn og unge blir smittet og det genererer noe karantene og noen ytterst få smittetilfeller av barn og ansatte i skolene. Med henvisning til at barn og unge smittes nesten utelukkende hjemme, er vi bekymret for de negative konsekvensene på barn og unges livssituasjon når de fysiske treffpunkter blir borte. Under følger vurderinger som ligger bak valg av trafikklys-nivå i skolene.

Hvordan vurderes trafikklys for skoler og barnehager?

Smitteverntiltak med hjemmel i loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering (mulig smittevern/forebygging sett opp mot antatte ulemper/negative konsekvenser). Kommuneoverlegen har myndighet og ansvar for å vurdere hvilket tiltaksnivå som gjelder for skolene (grønt, gult eller rødt), men kan ikke sette et lavere nivå enn det generelle nasjonale.

Bakgrunnen for at det ble satt til rødt fra 24. november

Begrunnelsen for rødt nivå på ungdomsskole og videregående skole, som ble innført 24. november-4. desember, var todelt: Først og fremst hadde vi en situasjon der veldig mange elever havnet i karantene for hvert smittetilfelle, og siden det er anbefalt å teste alle nærkontakter over 12 år ble presset på koronasenteret så stort at det var i ferd med å gå ut over smittesporingskapasiteten. Samtidig var det økende smitte som stadig gikk ut over skoler og et økende antall med ukjent smittevei. Altså var vi i en situasjon der smitten var mer uoversiktlig og det var stor negativ konsekvens for skoler og undervisning. Vurderingene om rødt i denne situasjonen ble diskutert og støttet av FHI (Folkehelseinstituttet).

Begrunnelse for tilbakeføring til gult nivå i ungdomsskolen

  • Det er ikke lov til å bruke rødt nivå forebyggende. Det vil si at når vi vurderer at grunnlaget for rødt (se over) nå lenger ikke er tilstede, kan vi ikke lenger opprettholde det. Vi har nå god oversikt over smitte de siste uker. Samtidig ser vi ikke smitte mellom elever (eller elev og lærer) på ungdomsskoletrinnet siste to uker, og antallet berørte skoler (smittetilfeller utenom som fører til karantene) har halvert seg samme periode.
  • FHI er nå også tydelige på at det ikke er nødvendig å sette hele trinn i karantene fremover, men at dette begrenses i større grad (fører også til færre tester). Årsaken er at man nasjonalt og lokalt har sett tilnærmet ingen smittetilfeller utenom klassesituasjonen.
  • Vurderingene om tilbakeføring til gult for u-skole er diskutert med og støttet av FHI.

Andre momenter

Det gjentas stadig at en av de viktigste kommunale oppgavene er å opprettholde tilbud til barn og unge, samtidig som liv og helse skal ivaretas. Derfor skal mulig smitteverneffekt av tiltak klart overstige antatt negativ konsekvens av tiltak når det gjelder barn og unge. I et forslag til ny forskrift åpner Regjeringen nå for at hjemmeundervisning også kan brukes i noe grad på gult nivå. Dette vil kunne gi bedre rom for tilpasninger lokalt ved de ulike skolene.

Mvh kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune

 

Informasjon om organisering av opplæringen mandag 21. desember

Elever fra 5. til 10. trinn vil få tilbud om digital hjemmeundervisning den siste dagen før juleferie. Beslutning tatt i beredskapsledelsen i Fredrikstad, med råd fra kommuneoverlegen. Årsaken er blant annet for å sikre at flest mulig skal kunne få ha en karantenefri julefeiring. Her er noen viktige momenter saken:

  • Elever i 5.-10. trinn er valgt fordi de i stor grad være hjemme alene og alle har mobile enheter fra skolen.
  • Det er lav terskel for å likevel ha et oppmøtetilbud for elevene på 5.-10. trinn, der hvor foreldrene mener dette er nødvendig for sine barn, der hvor det er sårbare elever som trenger et tilbud, og der det er elever av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
  • 1.-4. trinn får et stedlig opplæringstilbud. For å redusere smittefare organiseres elevene i mindre grupper som holdes gjennom dagen. Hele skolens areal kan om nødvendig brukes.
  • SFO holder åpent denne dagen.
Sist oppdatert: 06. desember 2020