Betaling for praktisk bistand og trygghetsalarmer

Det er besluttet å midlertidig fryse egenbetalingssatsene for praktisk bistand og trygghetsalarmer på 2016-nivå.


I påvente av nytt vedtak i saken er det besluttet å videreføre 2016-satsene for hjemmehjelp/praktisk bistand og trygghetsalarmer.

Det gjøres oppmerksom på følgende unntak fra dette:

 • Praktisk bistand: Ny sats for husstandsinntekt under 2G er maksimalt kr. 200 per måned, fastsatt i nasjonal forskrift.
 • Digitale trygghetsalarmer: Oppkoblingsavgifter for trygghetspakke og eLås tilkommer.

Angående mottatt faktura, betaling og tilbakebetaling:

 • De som ikke allerede har betalt januar-fakturaen, kan legge den til side og vente på ny faktura. Unntak fra dette gjelder innbyggere med inntekt under 2 G, som skal betale sin faktura på vanlig måte (200 kroner).
 • Alle brukere, både de som har betalt og de som ikke har betalt januar-fakturaen, vil motta en ny korrekt faktura for januar – basert på 2016-satsene. Den nye fakturaen kommer etter påske.
 • Kemnerkontoret vil kreditere alle fakturaer for januar 2017 med de forhøyede satsene. Innbetalt beløp vil bli betalt tilbake til den kontoen betalingen kom fra. Tilbakebetalingen kommer på konto etter påske.
 • Regningene for februar sendes ut i mars, med riktige satser.
 • Brukerne vil motta informasjonsbrev om hvilke satser som nå skal gjelde.
 • Se oppdaterte egenbetalingssatser på denne siden

Bakgrunn

 • Bystyret fattet 8. desember 2016 enstemmig vedtak om nye egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester og andre kommunale tjenester.
 • Det vedtatte forslaget omfatter større systemendringer og betydelige økninger i timepriser og maksimalpriser innen praktisk bistand, som i liten grad var omtalt og synliggjort i beslutningsgrunnlaget.
 • Egenbetalingsordningen for trygghetsalarmer ble endret av Bystyret, fra progressiv til flat sats.
 • Det er ikke sendt ut informasjon til brukerne om de nye endringene. 

Spørsmål

Betalingssatser som gjelder inntil videre:

Hjemmetjenester – praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

Betaling

Maksimal   sats per måned

0 - 2 G

Kr      135  per time

Kr       200   per mnd.

2 - 3 G

Kr      160  per time

Kr       800   per mnd.

3 - 4 G

Kr      270  per time

Kr  1   350   per mnd.

4 G og over

Kr      370  per time

Kr    1 850   per mnd.

Trygghetsalarmer

Husstandens inntekt

Sats per måned

Årspris

0 - 2 G

Kr  117

Kr 1 404

2 G og over

Kr  274

Kr 3 288

Det beregnes oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.
Det beregnes oppkoblingsavgift for eLås på 500 kroner. Det er ikke egenandel på eLås.

Sist oppdatert: 04. mai 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?