Min side Meld fra
Kontakt oss

Befolkningsprognose

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommunes befolkningsprognose for 2022-2035 viser en fortsatt vekst, men ikke like sterk som forventet i tidligere prognoser. Nedjusteringen skyldes endrede forventninger om innvandring, flytting og fruktbarhet.

Fredrikstad kommune oppdaterer årlig sin egen befolkningsprognose. Prognosen lages vanligvis for en periode på 12 år. Den årlige justeringen tar hensyn ny statistikk og ny kunnskap om lokale forhold, blant annet forventninger om boligbygging, faktisk flytting, dagens befolkningssammensetning, fruktbarhet og dødelighet.

Befolkningsprognosen er viktig i planlegging og dimensjonering av framtidige skolebygg og behov for barnehager. Og for å planlegge en best mulig framtidig dimensjonering av ulike typer omsorgsbygg, i tillegg til en rekke andre anvendelser – for eksempel framtidig behov for teknisk infrastruktur.

Hovedtrekk

 • For perioden 2022 – 2035 forventer vi en fortsatt god folketilvekst, men ikke like sterk som det vi har sett hittil.
 • Prognosen viser én mulig utvikling framover. De mest usikre anslagene er tallene for fruktbarhet og antall barn og unge. Det som er mest sikkert er at det vil bli flere eldre.
 • Vi forventer at det fortsatt vil flytte flere til Fredrikstad enn fra Fredrikstad. Det vil i svært stor grad styre befolkningsveksten. Vi har en ambisiøs arealplan og en stor boligreserve, noe som også muliggjør en fortsatt god tilflytting.
 • Fødselstallene er lave. Dette er både fordi vi har en litt lavere andel kvinner i fruktbar alder og fordi hver kvinne i snitt får litt færre barn enn tidligere.
 • Antall barn og unge forventes å være relativt stabilt i planperioden.
 • Befolkningssammensetningen vil endres. I 2026 vil det være flere som er 65 år og over enn de som er under 20 år. Dette er et historisk skifte, som også skjer på ulike tidspunkt over hele landet.

Planforutsetninger

Perioden med historisk sterk befolkningsvekst for landet (som følge av høy innvandring, og en periode med relativt høy fruktbarhet), antas å være over. Dette gjenspeiles også i utviklingen for Fredrikstad - med 2020 som et unntaksår, pga. midlertidig høy utflytting fra Oslo.

Hvor sterk befolkningsveksten i Fredrikstad blir i årene som kommer avhenger av fruktbarheten og dødeligheten i befolkningen, og hvor mange som flytter ut og inn av kommunen.

Befolkningsveksten i Fredrikstad har i svært stor grad vært drevet av en positiv nettoflytting: Det flytter flere til kommunen enn ut av kommunen. Vi antar at denne utviklingen fortsetter, men med en lavere veksttakt enn tidligere. Kommunens prognose ligger imidlertid noe over SSBs alternativer når det gjelder tilflytting, pga. forventninger om framtidig boligbygging.

Lav, men stigende fruktbarhet

Fruktbarheten har vært forholdsvis lav i Fredrikstad de siste årene. Det skyldes både at det fødes færre barn, men og at det er litt færre kvinner i fruktbar alder i Fredrikstad – sammenlignet med landet.

Fruktbarheten måles tradisjonelt ved samlet fruktbarhetstall (SFT). SFT viser hvor mange barn hver kvinne får i gjennomsnitt. Fruktbarhetstallet beregnes for alle aldre fra 15-49 år. I perioder hvor gjennomsnittlig fødealder øker, vil SFT bli lavere – fram til de utsatte fødslene eventuelt «hentes inn igjen». Fasiten; antall barn per kvinne historisk sett, får vi for hver generasjon når de har fylt 49 år. Dette kalles også «kohortfruktbarheten» (en kohort er en gruppe som er født i samme år). Den siste fasiten vi har per i dag viser at antall barn per kvinne som nå er 49 år er like under 2. Det samlede fruktbarhetstallet er nede i rekordlave 1,49 barn per kvinne (i Fredrikstad).

I vår nye prognose har vi lagt inn en forventning om at fruktbarheten vil fortsette å gå ned, før den vil øke noe mot slutten av perioden, til 1,63. Dette er i tråd med SSBs forventninger i deres hovedalternativ (mellomalternativet, MMMM).

SSB publiserer nasjonale og regionale befolkningsframskrivninger hvert annet år. Den siste framskrivningen er fra 5. juli i år. Framskrivningene lages med ulike verdier på de fire komponentene:

 • fruktbarhet
 • dødelighet
 • innenlandsk flytting
 • innvandring

Hovedalternativet, MMMM, har middels verdier på alle disse komponentene.

Vi lever stadig lengre

Dødeligheten har gått ned de siste årene, og SSB forventer en fortsatt nedgang. Det betyr at vi forventes å leve stadig lenger. Fredrikstads prognose følger SSBs hovedalternativ, også når det gjelder forventningene om dødelighet.

Fortsatt vekst i boligbygging

Fredrikstad kommune har mange utviklingsområder for boligbygging, og en stor «boligreserve», i form av ferdig regulerte boligplaner. Det er laget en egen boligbyggeprognose, som et analysegrunnlag for befolkningsprognosen på plansoner.

Boligbyggeprognosen har tatt utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og fordelt forventet boligbygging utover planperioden.

Plansoner: "Statistiske skolekretser"

Vår egen befolkningsprognose er laget i analyseverktøyet KOMPAS (kommunens plan- og analysesystem). Plansonene er satt sammen av grunnkretser (i Fredrikstad er det 170 grunnkretser), og tilpasset slik at plansonene tilsvarer omtrent skolekretsene. Noen forskjeller er det fordi skolekretsene ikke er bygget opp av grunnkretser. I tillegg finnes det flere skoler som ikke har et geografisk nedslagsfelt, bl.a. flere privatskoler og spesialskoler.

Tallene for barn og unge i hver plansone vil derfor ikke være helt identisk med antall barn som går på skolen, men er så nærme vi kan få det i denne sammenheng. For statistiske formål brukes skolenes egne oversikter. 

Forbedringer fra forrige framskrivning

Det er gjort en rekke forbedringer i boligplanprognosen, der vi har tatt inn den siste kunnskapen (per juni 2022). Vi har også beregnet «boligreserven»; antall planlagte boliger som er ferdig regulert fra kommunens side.

Videre er det gjort noen justeringer og feilrettinger på plansonene; våre «statistiske skolekretser». Det største utslaget for dette ser vi for Rød og Rødsmyra på Kråkerøy.

Som ved forrige prognose forventer vi generasjonsskifter i noen områder. Disse er endret, i takt med endret aldersstruktur.

Generasjonsskifter

I noen områder ser vi at det er en aldersstruktur i befolkningen kombinert med en boligstruktur (høy andel eneboliger) som indikerer at generasjonsskifter vil komme, eller allerede har startet. Det har vi tatt hensyn til.  Vi forventer kommende generasjonsskifter på Manstad, Slevik, Torsnes og Nylende.

Hovedalternativet mot 2035

Vi har laget flere ulike prognoser, med hjelp av de ulike modellene i KOMPAS. Se egen teknisk dokumentasjon. I vårt nye hovedalternativ mot 2035 legger vi til grunn forutsetningene som er nevnt:

 • Positiv nettoflytting: lavere enn tidligere, men høyere enn SSBs høyalternativ.
 • Lavere fruktbarhet: antall barn per kvinne forventes å fortsette å gå ned, før det igjen øker mot slutten av perioden.
 • En ekspansiv boligbyggeprognose

Dette gir en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 0,8 prosent, og et forventet befolkningstall i 2035 på 93 096 innbyggere i Fredrikstad.

Folketall i Fredrikstad.JPG

Prognoser er beheftet med større eller mindre usikkerhet. Men én ting som er mer sikkert er at det vil bli flere eldre, og at det vil påvirke befolkningssammensetningen.

Befolkningssammensetningen kan framstilles i en befolkningspyramide, som vist for hhv. 2022 og 2035 under. Hver rad representerer en aldersgruppe, med kjønn på hver side av midtlinjen – rødt er kvinner og blått er menn.

Befolkningssammensetning.JPG

Den venstre pyramiden viser dagens sammensetning. Det er aldersgruppen 50-54 år som er den største aldersgruppen i Fredrikstad. På landsbasis er det aldersgruppen med de unge voksne, 30-34 som er størst. Dersom befolkningsutviklingen blir slik som forventet i prognosen, vil det gi en befolkningssammensetning i 2035 som den høyre befolkningspyramiden. En «topptung» pyramide, viser at den eldre befolkningene har blitt større.

Den forventede aldringen i befolkningen er et fenomen over hele landet.

Vi ser i figuren at i 2026 forventes antall eldre (65 år og eldre) å bli høyere enn antall yngre (0-19 år) i Fredrikstad. Dette er litt tidligere enn SSB forventer for landet, men senere enn for andre, mindre sentrale kommuner.

Barn og unge.JPG

Antall barn og unge forventes å være stabilt.

Figurene under viser utviklingen for utvalgte aldersgrupper, på kommunenivå.

Forventet vekst barn og unge.JPG

Forventet vekst eldre.JPG

Usikkerhet i verden - og i prognosen

SSB har ikke tatt hensyn til Ukraina-krigen og en potensiell flyktningestrøm herfra, da de antar at dette ikke vil få langsiktig påvirkning. Hvis dette bildet endres, vil det også endre forutsetningene for våre egne framskrivninger, og dermed også resultatene. Den største usikkerheten gjelder for barn og unge, og unge voksne. Dette er den gruppen som flytter mest, følgelig blir usikkerheten stor. I tillegg vil forholdsvis små endringer i fruktbarhet få mye å si på kommunenivå – og kunne gi en betydelig økning (evt. reduksjon) i antall barn framover.

Sist oppdatert: 14. juli 2022